مکان شما:

ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارت هاي بدني زيان ديدگان حوادث رانندگي چقدراست؟ تعهدات اين صندوق درسال هاي اخير چه تغييراتي داشته است ؟

چاپفرستادن به ایمیل

 

در حال حاضر سقف تعهدات صندوق با اصلاح قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث معادل ديه يك مرد مسلمان (ديه يوم الادا) است. در حالي كه قبل از 20 شهريور 1387 صندوق تأمين خسارتهاي بدني داراي سقف تعهداتي بود كه هيأت محترم وزيران آن را تعيين مي نمود كه حداكثر خسارت پرداختي صندوق قبل از قانون اصلاح با توجه به تاريخ حادثه 000/000/160 ريال بود.