مکان شما:

منابع مالي صندوق تأمين خسارت هاي بدني ازكجا تأمين مي شود؟

چاپفرستادن به ایمیل


منابع مالي صندوق طبق ماده 11 قانون اصلاح قانون شخص ثالث عبارت است از :
الف – پنج درصد از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون. (به اين ترتيب كه شركت هاي بيمه مكلفند پنج درصد از حق بيمه اجباري شخص ثالث هر بيمه نامه را به صندوق تأمين خسارت هاي بدني بپردازند)
ب- مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه، بيمه اجباري كه از دارندگان وسايل نقليه اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري نمايند وصول مي شود. ( دارندگان وسيله نقليه بايد هميشه بيمه نامه مسئوليت در مقابل شخص ثالث داشته باشند و روزهايي كه بيمه نامه نداشته و يا بيمه نامه خود را تمديد نكرده اند نيز بابت اين بيمه اجباري بدهكار محسوب مي شوند كه از آنهاوصول مي شود).
ج- مبالغي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان ديدگان بتواند ازمسئولان حادثه وصول نمايد.
د- درآمد حاصل از سرمايه گذاري وجوه صندوق.
ه - بيست درصد از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور.
و- بيست درصد از كل هزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه.
ز- جرايم موضوع ماده 28 اين قانون.( بيمه مركزي به عنوان ناظر دولت بر فعاليتهاي بيمه اي ، هر شركت بيمه را كه از قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث تخلف نمايد جريمه مي كند).
ح- كمكهاي اعطايي از سوي اشخاص مختلف.
تبصره 1- در صورت كمبود منابع مالي صندوق ، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين نمايد.