مکان شما:

بين صندوق تأمين خسارت هاي بدني و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران چه نوع رابطه اي وجود دارد؟وزارت دادگستري دراين صندوق چه نقشي دارد؟

چاپفرستادن به ایمیل

 

به موجب تبصره 3 ماده 10 ، هزينه هاي اداره صندوق تأمين خسار تهاي بدني به عهده بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران است. به موجب قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مدير صندوق تأمين خسار تهاي بدني را پيشنهاد مي دهد.مدير صندوق با تصويب مجمع عمومي و با حكم وزير امور اقتصادي ودارايي منصوب مي شود. ضمناً رييس كل بيمه مركزي و وزيران اموراقتصادي و دارايي، بازرگاني، كار و دادگستري از اعضاى مجمع عمومي صندوق هستند.