مركزصندوق تامين خسارت هاي بدني درتهران است و مانند بيمه مركزي درخارج از تهران تشكيلات جداگانه ندارد، اين صندوق براي انجام وظايف و تعهدات خود درمورد حوادث جاده اي خارج ازتهران و در شهرستان ها كه زيان ديده و مقصر به اين صندوق دسترسي ندارند چه مي كند؟

مشاهده در قالب PDFچاپفرستادن به ایمیل

 

به موجب قانون، صندوق می تواند در مراكز استا نها داراي شعبه باشد كه اقدامات لازم در اين خصوص در حال بررسي و اجرا است، اما در حال حاضر شعب شركت سهامي بيمه ايران در سراسر كشور به موجب تفاهم نامه هاي با صندوق، وظيفه جمع آوري و بررسي اوليه مدارك زيا ن ديدگان مشمول ماده 10 قانون اصلاح قانون شخص ثالث را بر عهده دارند