حداقل تعهد اجباري در بيمه نامه شخص ثالث چه ميزان است؟

چاپفرستادن به ایمیل


بيمه شخص ثالث وسيله نقليه بايد بتواند در هر زمان در بخش« خسارت بدني » حداقل ديه يك فرد مسلمان در ماه هاي حرام و در بخش « خسارت مالي » حداقل معادل5/2درصد تعهدات بدنی را جبران كند. حداقل ديه فوت براي سال 1391 از سوي مرجع قانوني 126 ميليون تومان تعيين شده و در بخش خسارت مالي، تعهد شركت بيمه حداقل سه ميليون و 150 هزار تومان است. شركت بيمه مكلف است با دريافت حق بيمه اعلام شده، با دارنده وسيله نقليه قرارداد بيمه حداقل با اين ميزان تعهدات منعقد كند.