نرخ و حق بيمه شخص ثالث چگونه تعيين مي شود؟

چاپفرستادن به ایمیل

 

رقم حق بيمه به طور معمول متناسب با ريسك هر وسيله نقليه و نرخ هاي تعيين شده در آيين نامه ها آن و ديگر ضوابط ابلاغ شده بيمه مركزي، از سوي شركت بيمه دريافت و براي همان وسيله نقليه بيمه نامه صادر مي شود. در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت احتمالي جاني و مالي از سوي وسيله نقليه داراي بيمه نامه به اشخاص ثالث، « خسارت وارده از محل بيمه نامه مسبب حادثه پرداخت      مي گردد».