چرا هر سال حق بيمه شخص ثالث تغيير مي كند؟

مشاهده در قالب PDFچاپفرستادن به ایمیل

 

حق بيمه شخص ثالث، متناسب با تعهدات پرداخت خسارت بدني(ديه) و مالي كه شركت بيمه   ( بيمه گر)، در مقابل خريدار بيمه نامه( بيمه گذار) بر عهده مي گيرد تعيين مي شود. به عنوان مثال، تعهد پرداخت ديه 126 ميليون توماني در سال 1391 با تعهدات پرداخت ديه 90 ميليون توماني و 60 ميليون توماني قبل از آن متفاوت است و طبيعي است كه حق بيمه آن نيز تغيير كند.