براي دريافت الحاقيه بيمه شخص ثالث به كجا مراجعه كنيم؟

چاپفرستادن به ایمیل

 

بايد ترجيحاً به همان نمايندگي شركت بيمه اي كه بيمه نامه را از آن خريده ايم مراجعه كنيم. در شرايط اضطرار ناشي از غيرممكن بودن دسترسي به نمايندگي قبلي، شعبه مركزي همان شركت بيمه مي تواند پاسخگوي تقاضاي ما باشد.