اگر وسيله نقليه بيمه نامه شخص ثالث نداشته باشد و تصادف هم نكند، مشكل چيست؟

چاپفرستادن به ایمیل

 

•    داشتن بيمه نامه شخص ثالث براي همه وسايل نقليه موتوري(موتورسيلكت وانواع خودرو) اجباري است؛
•    حركت وسايل نقليه موتوري بدون داشتن بيمه نامه شخص ثالث ممنوع است؛
•    مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه وسايل نقليه بدون بيمه نامه را متوقف و راننده متخلف را ملزم به پرداخت جريمه مي كنند.