علت فروش بيمه نامه شخص ثالث با تعهدات بيشتر از ديه ماه حرام چيست؟

چاپفرستادن به ایمیل

 

زماني كه حادثه رانندگي همراه با خسارت جاني باشد ممكن است مراحل تشكيل و تكميل پرونده در دادگاه به طول بينجامد و يا حادثه در اواخر سال باشد. با توجه به اينكه پرداخت ديه بر اساس رأي دادگاه به اصطلاح يوم الاداست و همچنين با توجه به اعمال تغيير هر ساله نرخ ديه از سوي قوه قضائيه، در صورتي كه پوشش تعهدات جاني بيمه نامه بيشتر از ديه در ماه هاي حرام باشد، امكان پرداخت براي شركت بيمه تا ميزان تعهدات خريداري شده وجود دارد و ديگر نيازي به پرداخت مابه التفاوت توسط بيمه گذار نيست. البته به شرطي كه ميزان خريداري شده با نرخ ديه در سال جديد برابر و يا بيشتر از آن باشد.