در صورت دريافت خسارت از شركت بيمه، بيمه نامه سال بعد به چه شكل تمديد مي شود؟

چاپفرستادن به ایمیل

 

در اين صورت كليه تخفيفات متعلقه حذف شده و اگر خسارت داشته باشد، جريمه دريافت مي شود كه طبق جدول متفاوت است.