آيا نرخ بيمه نامه شخص ثالث در شركت هاي بيمه يكسان است؟

چاپفرستادن به ایمیل

 

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران سقف حق بيمه شخص ثالث را با تعهدات پايه تعيين كرده است و شركت هاي بيمه مجاز نيستند براي تعهدات پايه حق بيمه اي بيشتر از آن دريافت كنند،
اما مي توانند با معيارهاي خود به بيمه گذاران تخفيف دهند