آيا مي توان هنگام فروش وسيله نقليه، تخفيفات بيمه نامه شخص ثالث را به خودرو جديد انتقال داد؟

چاپفرستادن به ایمیل

 

با توجه به تبصره ماده 12 مصوب هيئت محترم وزيران، در صورتي كه تقاضاي بيمه گذار قبل از تاريخ انتقال بيمه نامه باشد، امكان انتقال تخفيفات به خودروي جديد وجود دارد.