آيا در بيمه نامه شخص ثالث هزينه هاي درماني نيز پرداخت مي شود؟

مشاهده در قالب PDFچاپفرستادن به ایمیل

 

بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي مكلف است مصدومان ناشي از حوادث رانندگي را بدون دريافت وجه پذيرش نمايد. براي اين منظور    شركت هاي بيمه از محل بيمه نامه شخص ثالث 10 درصد عوارض به وزارت بهداشت  مي پردازند.