بيمه نامه تمام خطر

به موجب اين بيمه نامه، عمليات نصب، دمونتاژ و مونتاژ ماشين آلات و تجهيزات واحد هاي صنعتي، توليدي و خدماتي از قبيل انواع نيروگاه ها، توربين ها، ژنراتورها، ديگ هاي بخار، كمپرسورها، موتورهاي درون سوز، ترانسفورماتورها، خطوط و سيستم هاي مخابراتي، خطوط انتقال گاز، خطوط انتقال نيرو، دستگاه هاي چاپ، ماشين آلات كاغذسازي و نساجي، خطوط هوايي انتقال نيرو، خطوط لوله و مانند آنها تحت پوشش قرار مي گيرد. پوشش بيمه اي از زمان تخليه تجهيزات و ماشين آلات در محل اجراي طرح شروع و در كليه مراحل انبارداري، عمليات ساختماني، نصب،‌ آزمايش، راه اندازي و نگهداري ادامه دارد.

بر اساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار مندرج در جدول مشخصات ، پرسشنامه تکمیلی به انضمام اظهارات کتبی دیگر ی که برای درج در بیمه نامه اعلام شود شرکت سهامی بیمه البرز که از این پس بیمه گر نامیده می شود، در ازای دریافت حق بیمه مندرج در جدول مشخصات خسارات وارد به بیمه گ ذار ر ا با رعایت شرایط ، مقررات و استثنائاتی که در ذیل مقرر شده و یا به موجب الحاقی مقرر خواهد شد ، طبق شرایط بیمه نامه و تا میزان پیش بینی شده در جدول مشخصات جبران خواهد کرد.
 

1 - استثنائات عمومی

بیمه گر خسارت از بین رفتن ، آسیب دیدگی یا مسئولیت مدنی را که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به علت یا در نتیجه عوامل زیر وارد آمده یا افزایش یافته باشد جبران نخواهد کرد :

-1-1 جنگ، هجوم ، عمل نیروی دشمن خارجی ، عملیات خصمانه ( خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد ) جنگ داخلی ، یاغی گری ، بلوا ، انقلاب یا قیام ، شورش، اعتصاب یا مما نعت از کار کارگران بوسیله کارفرما ، جنبش ه ای گروهی، دردست گرفتن قدرت با استفاده از نیروی نظامی یا از راه غیرقانونی یا از طرف گروهی از اشخاص که بدخواهانه بنام یا به تحر یک سازمان ه ای سیاسی عمل می کنند، دسیسه چینی ، ضبط، مصادره، توقیف برای ارتش ، یا خرابی یا آسی ب وارده به اموال بنا به دستور دولت عملی یا قانونی یا هر مقام عمومی دیگر. (DEJURE OR DE FACTO)

-1-2 واکنش های هسته ای، تشعشعات یا آلودگی های رادیواکتیو.

-1-3 عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار یا نمایندگان وی.

-1-4 توقف کار به طور کلی یا جزئی.

هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضائی یا هرگونه دادرس ی دیگر، بیمه گر به استناد بند 1 بالا اعلام دارد که ازبین رفتن ، ویرانی ، آسیب دیدگی یا مسئولیتی مشمول این بیمه نیست، ثبات اینکه چنین مواردی مشمول بیمه می باشد به عهده بیمه گذار است.

 

-2 مدت بیمه

مسئولیت بیمه گر ولو این که تاریخ مقدم دیگری در جدول مشخصات قید شده باشد پس از آنکه اشیاء مذکور در جدول مشخصات در محل نصب تخلیه شد ، آغاز می شود و به محض تحویل کار یا انجام نخستین آزمایش ساده یا آزمایش با بار ، هر کدام زودتر انجام شود و حداکثر چهارهفته بعد از شروع آزمایش ه ا پایان می پذیرد ، مگر آنکه قبلاً به طور کتبی توافق دیگری شده باشد.اگر آزمایش و یا بهره برداری یا تحویل تنها نسبت به بخشی از کارخانه یا نسبت به یک یا چند ماشین انجام گیرد، تأمین بیمه گر و کلیه مسئولیت های مربوط در مورد این بخش از کارخانه و این ماشین یا ماشین ها خاتم ه می پذیرد و نسبت به

قسمت های دیگر کارخانه یا ماشین های دیگر ادامه می یابدنسبت به اشیاء دست دوم مورد نصب تعهد بیمه گر در لحظه شروع آزمایش خاتمه می یابداعتبار بیمه حداکثر در تاریخی که در جدول مشخصات قید شده منقضی می شود و تمدید مدت آن تنها با موافقت قبلی و کتبی بیمه گر ممکن می باشد.

 

-3 شرایط عمومی

-3-1 مسئولیت بیمه گر برای هرگونه پرداختی به موجب این بیمه نامه مشروط بر این است که بیمه گذار مقررات بیمه نامه را رعایت کرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه درست پاسخ داده و کلیه وظایفی را که به عهده دارد انجام داده باشد.

-3-2 جدول مشخصات و بخش یا بخش های م نضم این بیمه نامه جزء لاینفک بیمه نامه محسوب می شود و اصطلاح "این بیمه نامه" هر بار که در این قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش یا بخش ها نیز خواهد بود . هر واژه یا اصطلاحی که در یک قسمت از بیمه نامه یا جدول مشخصات یا بخش یا بخش های این بیمه نامه به معنای خاصی به کار برده شود، همه جای بیمه نامه دارای همان معنی خواهد بود.

-3-3 بیمه گذار باید بمنظور جلوگیری از تلف و یا آسیب دیدگی اموال بیمه شده و یا زیان وارد به اشخاص ثالث به هزینه خود کلیه اقدامات لازم را بعمل آورد و توصیه های معقول بیمه گر را انجام دهد و مقررات قانونی و توصیه ه ای کارخانه سازنده را رعایت کند.

-3-4 نمایندگان بیمه گر می توانند در هر زمان مناسب ، خطر موضوع بیمه را مورد بازرسی و ارزیابی قراردهند و بیمه گذار موظف است کلیه اطلاعات ضروری را جهت ارزیابی خطر در اختیار نمایندگان بیمه گر بگذاردبیمه گذار ملزم است هر گونه تغییر در ماهیت خطر را بلافاصله به طور تلگرافی و کتبی به آگاهی بیمه گر برساند و به هزینه خود کلیه پیشگیری های تکمیلی مناسب با اوضاع و احوال را معمول دارد . درصورت اقتضاء ممکن است به تبع این تغییرات نسبت به دامنه تأمین یا حق بیمه تجدید نظر بعمل آیدبیمه گذار نباید تغییرات عمده ای که به تشدید خطر موضوع بیمه منجر شود بعمل آورد یا اجازه انجام آن را بدهد ، مگر آنکه بیمه گر با ادامه بیمه در وضعیت جدید کتباً موافقت کرده باشد.

-3-5 درصورت وقوع هرگونه حادثه ای که برطبق این بیمه نامه ممکن است موجب طرح ادعای خسارت شود بیمه گذار باید :

-3-5-1 بلافاصله بوسیله تلفن و یا نمابر مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهی بیمه گر برساند و تائیدیه نمابر را نیز برای بیمه گر ارسال نماید.

-3-5-2 به منظور جلوگیری از گسترش دامنه خسارت کلیه اقداماتی را که برای وی امکان دارد، بعمل آورد.

-3-5-3 قسمت های خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی در اختیار نماینده یا کارشناس بیمه گر قرار دهد.

-3-5-4 کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه و در دسترس او بگذارد.

-3-5-5 در موردی که خسارت معلول سرقت ساده یا سرقت با شکستن حرز باشد مراجع انتظامی را مطلع سازد.

-3-5-6 بیمه گر در هیچ یک از موارد مسئولیتی در قبال خسارت و آسیب و یا مسئولیتی که ظرف چهارده ( 14 ) روز پس از وقوع حادثه به وی اطلاع داده نشده باشد، نخواهد داشتپس از آنکه بیمه گذار بر طبق مقررات بالا وقوع خسارت را به اطلاع بیمه گر رساند می توانند در مورد خسارت های جزئی که حدود آن توسط بیمه گر تعیین و ابلاغ می شود نسبت به تعمیر یا تعویض اقدام کند در سایر موارد باید به نماینده بیمه گر فرصت داده شود که قبل از هرگونه تعمیر یا تغییری خسارت را مورد رسیدگی قراردهدهر گاه نماینده بیمه گر ظرف مدت معقولی پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسیدگی قرار ندهد بیمه گذار حق دارد نسبت به تعمیر یا تعویض قسمت های خسارت دیده اقدام کندچنانچه اشیاء خسارت دیده به موقع و به نحو مناسب تعمیر نشود ، تأمین بیمه گر نسبت به آن قطع می شود.

-3-6 بیمه گذار متعهد است به هزینه بیمه گر هرگونه اقداماتی را که بیمه گر به منظور حفظ حقوق خود و یا دریافت خسارت از اشخاص ثالث ( به جزء آنها که به موجب این بیمه نامه بیمه شده اند ) لازم می داند انجام دهد و یا اجازه انجام آن را بدهد. بیمه گر ممکن است مستقیماً دارای حقوقی باشد یا به سبب پرداخت خسارت ب ه عنوان جانشین بیمه گذار صاحب چنین حقی شده باشداین اقدامات می تواند قبل یا بعد از جبران خسارت به بیمه گذار لازم شناخته شود و مورد درخواست بیمه گر قرار گیرد.

-3-7 هرگونه اختلاف درباره مبلغی که باید به موجب این بیمه نامه پرداخت شود (

با فرض عدم اختلاف درخصوص اع تبار بیمه نامه ) به تصمیم کارشناسی که کتباً با توافق طرفین برگزیده می شود احاله خواهد شد. اگر طرفین نسبت به کارشناسی واحد به توافق نرسند اختلاف ب ه دو کارشناس که هر یک از طرفین ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر یکی را انتخاب خواهد کرد ارجاع می شود. در صورتیکه کارشناسان مزبور به توافق نرسند، قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف کتباً کارشناس سومی را به عنوان سرکارشناس تشکیل خواهد شد . قبل از صد ور رأی کارشناس هیچ دعوایی علیه بیمه گر در مراجع قضائی قابل طرح نمی باشد.

-3-8 اگر خسارتی مورد ادعا قرار گیرد که به جهتی از جهات عا ری از حقیقت یا توأم با قصد تقلب تشخیص داده شده باشد یا اظهاراتی در جهت حمایت ادعاهائی از این قبیل عنوان گردد و یا به منظور است فاده از این بیمه نامه از طرف بیمه گذار یا هر شخص دیگری به نمایندگی بیمه گذار اسناد و مدارک و وسایل و تدابیر نادرست و تقلب آمیز به کار برده شود، یا اگر بیمه گذار نسبت به ادعای مردود و اعلام شده ظرف مدت سه ماه از تاریخ رد اقدامی بعمل نیاورد و یا در صورتیکه م وضوع به کارشناسی ارجاع شده است سه ماه پس از صدور رأی از ناحیه کارشناس یا کارشناسان یا سرکارشناس هیچگونه اقدامی بعمل نیاید بیمه گذار کلیه حقوق ناشی از این بیمه نامه را از دست می دهد.

-3-9 اگر در زمان وقوع خسارت مشمول این بیمه نامه برای جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث بیمه نامه دیگری نیز وجود داشته باشد ، بیمه گر فقط به نسبت سهم خود مسئول جبران یا شرکت در جبران خسارت خواهد بود.

-3-10 مرور زمان دعاوى ناشى از بیمه 2 ( دو ) سال است و ابتداى آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوى خواهد بود.

 

-4 بخش یک

-4-1 خسارت مادی

بیمه گر با بیمه گذار توافق م ی کند که هر گاه در طول اعتبار بیمه نامه تمام یا قسمتی از اموال مذکور در جدول مشخصات به عللی جز آنچه صریحاً مستثنی شده به طور ناگهانی دچار خسارت فیزیکی غیرقابل پیش بینی شود ، به طوری که مستلزم تعمیر یا تعویض آن باشد ، بیمه گر به انتخاب خود با پرداخت نقدی یا تعمیر یا تعویض مورد آسیب دیده ، خسارات را حداکثر تا میزانی که برای آن در جدول مشخصات پیش بینی شده و در مجموع تا مبلغ بیمه مندرج در جدول مزبور جبران خواهد کردبیمه گر همچنین هزینه برداشت ضایعات مربوط به حوادثی که تحت این بیمه نامه بیمه شده است را به بیمه گذار پرداخت خواهد کرد ، ولی در هیچ مورد این مبلغ از رقمی که در جدول مشخصات برای این منظور تحت پوشش قرارگرفته است تجاوز نخواهد کرد.

-4-2 استثنائات ویژه بخش یک

بیمه گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد :

-4-2-1 فرانشیز مذکور در جدول مشخصات که در هر حادثه به عهده بیمه گذار است.

-4-2-2 خسارت های غیرمستقیم از هرقبیل و به هرصورت از جمله جرائم قراردادی، خسارت های ناشی از تأخیر در انجام کار ، عدم اجرای قرارداد و از دست دادن آن.

-4-2-3 از بین رفتن یا آسیب معلول نقشه غلط ، مصالح یا قطعات معیوب ، اجرای غیر صحیح کار، مگر خطاهائی که در هنگام نصب صورت گیرد.

-4-2-4 خسارت های ناشی از فرسودگی، پاره شدن، زنگ زدگی و قشر گرفتگی.

-4-2-5 از بین رفتن یا آسیب وارد به پرونده ها، نقشه ها، صورتحساب ها، فاکتورها پول های رایج ، تمبره ا، اسناد برات و سفته ، اسکناس ه ا، اوراق بهادار ، چک ها، لوازم بسته بندی مانند صندوق و جعبه و کارتن.

-4-2-6 خسارت هائی که در هنگام صورت برداری کشف می شود.

-4-3 مقرراتی که نسبت به بخش یک اعمال می شود :

-4-3-1 شرط اول - مبالغ بیمه شده : مبالغ مذکور در جدول مشخصات (بند یک و دو ) نباید کمتر ا ز بهای کل مورد نصب در هنگام پایان عملیات نصب با منظور داشتن هزینه ه ای حمل ، حقوق گمرکی ، عوارض و

هزینه های نصب باشددر صورت هرگونه تغییری در مزد و قیمت ها، بیمه گذار متعهد است با توجه ب ه این تغییرات برای افزایش یا کاهش مبالغ بیمه شده اقدام کند، لکن این تغیی رات از

زمانی اعتبار می یابد که از طرف بیمه گر در بیمه نامه ملحوظ شوداگر در هنگام وقوع حادثه معلوم شود که مبالغ بیمه شده کمتر از مبالغی است که می بایست بیمه شود ، غرامت قابل پرداخت به بیمه گذار تحت این بیمه نامه به تناسب اختلاف موجود بین مبلغ بیمه شده و مب لغی که می بایست بیمه شود کاهش می یابداین شرط نسبت به هر یک از اشیاء و هزینه ها به طور جداگانه اعمال می شود. ( ماده

( 10 قانون بیمه مصوب 1316

-4-3-2 شرط دوم - اساس پرداخت خسارت : در صورت وقوع حادثه مشمول این بیمه ، خسارت ب ه ترتیب زیر و در هر حال با رعایت ش رط اول فوق جبران می شود :

-4-3-2-1 در مورد خسارت قابل تعمیر - هزینه تعمیرات لازم برای اینکه شیئی خسارت دیده به وضعی که بلافاصله قبل از حادثه داشته برگردانده شود که از این مبلغ بازیافتی هم اگر وجود داشته باشد کسر

می شود.

-4-3-2-2 در صورت خسارت کلی - ارزش و اقعی مورد بیمه بلافاصله قب ل از حادثه پس از کسر بازیافتی و فرانشیز ذکر شده در جدول مشخصات پرداخت می گردد، لیکن این تعهد محدود به آن مقدار خسارتی است که متوجه بیمه گذار شده و مشروط بر این است که جزء مبالغ بیمه منظور شده باشد . غرامت درصورتی از طرف بیمه گر پرداخت می گردد، که بیمه گذار صورتحساب یا اسناد و مدارک مثبته دیگری حاکی از تعمیر یا جایگزینی باشد، ارائه نمایدکلیه اشیاء خسارت دیده قابل تعمیر ، تعمیر خواهد شد لکن چنانچه هزینه تعمیر مساوی یا بیشتر از ارزش واقعی شیئی خسارت دیده در لحظه حادثه باشد پرداخت 4 ) صورت خواهد گرفت . بیمه گر هزینه -3-2- خسارت براساس مقررات بند ( 2 تعمیرات مقدماتی را نیز به عهده می گیرد مشروط براینکه چنین تعمیراتی جزئی از تعمیرات قطعی باشد و موجب افزایش هزینه تعمیرات قطعی نشود . بیمه گر تعهدی نسبت به هزینه هائیکه به منظور تغییر ، افزایش کارا ئی و بهینه سازی انجام گردد نخواهد داشت.

-4-3-3 شرط سوم - بسط حدود تأمین : هزینه های اضافی برای کار در ساعات غیرعادی ( اضافه کاری ، کار در شب و یا ایام تعطیل ) حمل ونقل سریع ، فقط درصورتی مشمول این بیمه نامه خواهد بود که کتباً و به

طور صریح موردموافقت قبلی طرفین قرار گرفته باشد.

-4-3-4 شرط چهارم - اموال مجاور : زیان یا خسارت وارد به اموال موجود در مجاورت پروژه و متعلق به کارفرما یا به صورت امانت ، یا تحت کنترل کارفرما یا پیمانکار تنها در صورتی تحت پوشش خواهند بود که در اثر وقوع حادثه مستقیم ناشی از عملیات نصب ، ساخت یا آزمایش تجهیزات بیمه شده در بخش یک اتفاق بیافتد و ضمناً در خلال مدت اعتبار بیمه نامه و در صورتی که صراحتاً به صورت جداگانه مبلغ این اموال در

بخش یک جدول مشخصات ذکر شده باشد، تحت پوشش خواهند بود.

 

-5 بخش دو بیمه نامه مسئولیت مدنی

بیمه گر نتایج مالی خسارت های ناشی از حوادث زیر را که بر طبق قانون موجب مسئولیت مدنی بیمه گذار شده و وقوع آن ارتباط مستقیم با عملیات ساختمانی و نصب اقلام مورد بیمه مندرج در بخش یک بیمه نامه باشد تا مبلغ پیش بینی شده در جدول مشخصات که در طول مدت بیمه در محل کار یا در محل های مجاور آن اتفاق افتاده باشد جبران خواهد کرد.

الف : بیماری یا صدمات جسمانی وارده به اشخاص ثالث ناشی از حادثه اعم از اینکه منجر به فوت شده یا نشده باشد.

ب : خسارت های وارده به اموال متعلق به اشخاص ثالثچنانچه پرداخت خسارتی تحت عنوان مسئولیت مدنی برطبق مقررا ت فوق الذکر مورد پیدا کند بیمه گر مبالغ زیر را نیز به بیمه گذار پرداخت خواهد کرد.

1. کلیه هزین هها و مخارج دادرسی که بیمه گذار به خواهان پرداخته است.

2. کلیه هزینه ها و مخارجی که بیمه گذار با رضایت کتبی بیمه گر به عهده گرفته است.

تعهد بیمه گر تحت عنوان این بخش ا ز بیمه نامه از میزان غرامتی که درجدول مشخصات پیش بینی شده تجاوز نخواهد کرد.

-5-2 استثنائات ویژه بخش دو

بیمه گر غرامات بیمه گذار را در موارد زیر جبران نخواهد کرد :

-5-2-1 فرانشیز پیش بینی شده در جدول مشخصات که در هر حادثه به عهده بیمه گذار است.

-5-2-2 هزینه های مربوط به ساخت، بازسازی ، بهینه سازی یا تعمیر یا جایگزینی هر شیئی یا کاری که بر طبق بخش یک بیمه نامه بیمه شده است یا می توانسته بیمه شود.

-5-2-3 خسارت های وارده به هر شیئی یا زمین یا ساختمان در نتیجه لرزش یا تضعیف یا فقدان تکیه گاه و همچنین خسارت ه ای مادی و صدمات جسمانی به اشخاص و به اموال که بوسیله یا در نتیجه هر یک از این عوامل وارد شود ، مگر آنکه طرفین قرارداد توافق خاصی در این مورد کرده باشند.

-5-2-4 مسئولیت ناشی از عوامل زیر :

-5-2-4-1 صدمات جسمانی یا بیماری وارده به کارمندان یا کارگران پیمانکاران یا صاحبکار یا هر مؤسسه دیگری که در طر ح انجام کار مورد بیمه به موجب بخش یک یا قسمتی از آن دخالت دارد و همچنین اعضاء خانواده آنان.

-5-2-4-2 خسارت های وارده به اموال متعلق به پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحبکار یا هر مؤسسه دیگری که در انجام کار به موجب بخش یک یا قسمتی از آن دخالت دارند یا کارمندان یا کارگر ان این اشخاص و مؤسسات ، همچنین خسارت وارده به اموالی که در اختیار یا در امانت یا تحت مراقبت آنان باشد.

-5-2-4-3 خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه مجاز برای عبور و مرور در جاده های عمومی یا وسائل موتوری آبی یا هواپیما.

-5-2-4-4 هر نوع موافقت بیمه گذار برای پرداخت هر مبلغی به عنوان غرامت یا به هر عنوان دیگر مگر آنکه بدون چنین موافقتی نیز مسئولیت تحقق می یافت.

-5-3 مقررات ویژه ای که نسبت به بخش دو اعمال می شود :

-5-3-1 هیچ نوع قبول مسئولیت ، پیشنهاد ، وعده پرداخت و یا تسویه غرامتی از طرف بیمه گذار یا بنام بیمه گذار بدون موافقت کتب ی بیمه گر معتبر نخواهد بود. بیمه گر چنانچه بخواهد می تواند دفاع از بیمه گذار را به عهده بگیرد و بنام او و به نفع خود هرگونه خسارتی را تسویه کند یا برای جبران غرامت به نام بیمه گذار اقامه دعوی کند و اختیار مطلق دارد که به تعقیب دعوی و تسویه هرگونه خسارت بهر صورت که مصلحت بداند اقدام کند و بیمه گذار ملزم است کلیه اطلاعات و کمک های لازم را در اختیار او بگذارد.

-5-3-2 بیمه گر می تواند در مورد هر حادثه تا میزانی که برای غرامت هر حادثه در نظر گرفته شده است ( پس از کسر مبلغ یا مبالغی که قبلاً به این عنوان پرداخته است ) به بیمه گذار بپردازد یا هر مبلغ یا مبالغی که از میزان مذکور کمتر باشد و ب ه دنبال وقوع حادثه ابراز گردد مورد تأمین قرارد هد پس از چنین پرداختی بیمه گر از هرگونه تعهد موضوع این بخش در مورد چنین حادثه ای معاف خواهد بود.

اين بيمه نامه كليه خسارت ها و زيان هاي وارد به اموال بيمه شده را به صورت تمام خطر و به هر علت، اعم از حوادث طبيعي و ساير حوادث، به جز در مواردي كه به طور مشخص استثناء شده است، جبران مي نمايد. اين بيمه، همچنين اشتباه در نصب ماشين آلات و همچنين عدم مهارت فني كارگران و متخصصان پيمانكاران را صرفا در سايت و در زمان اجراي پروژه پوشش مي دهد.

اين بيمه نامه داراي دو بخش خسارت مالي به پروژه و مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث مي باشد. در بخش اول مواردي نظير اقلام مورد نصب، هزينه حمل، حقوق و عوارض گمركي، هزينه نصب، كارهاي ساختماني، تجهيزات ساختماني يا نصب، ماشين آلات ساختماني، برداشت ضايعات، اموال مجاور و تعديل تحت پوشش قرار مي گيرد. در بخش دو نيز غرامت بدني منجر به فوت و نقص عضو و هزينه پزشكي و خسارت مالي به اشخاص ثالث مي تواند تحت پوشش قرار گيرد.

بیمه گر خسارت از بین رفتن ، آسیب دیدگی یا مسئولیت مدنی را که به طورمستقیم و یا غیرمستقیم به علت یا در نتیجه عوامل زیر وارد آمده یا افزایش یافته

باشد جبران نخواهد کرد :

-جنگ، هجوم ، عمل نیروی دشمن خارجی ، عملیات خصمانه ( خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد ) جنگ داخلی ، یاغی گری ، بلوا ، انقلاب یا قیام ،

شورش، اعتصاب یا مما نعت از کار کارگران بوسیله کارفرما ، جنبش  هاي گروهی، دردست گرفتن قدرت با استفاده از نیروی نظامی یا از راه غیرقانونی

یا از طرف گروهی از اشخاص که بدخواهانه بنام یا به تحر یک سازمان های سیاسی عمل م ی کنند، دسیسه چینی ، ضبط، مصادره، توقیف برای ارتش ، یا

خرابی یا آسیب وارده به اموال بنا به دستور دولت عملی یا قانونی یا هر مقام عمومی دیگر. (DEJURE OR DE FACTO)

-واکنش های هسته ای، تشعشعات یا آلودگی های رادیواکتیو.

-عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار یا نمایندگان وي.

-توقف کار به طور کلی یا جزئی.

هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضائی یا هرگونه دادرس ی دیگر، بیمه گر به استناد بند 1 بالا اعلام دارد که ازبین رفتن ، ویرانی ، آسیب دیدگی یا مسئولیتی مشمول این بیمه نیست، ثبات اینکه چنین مواردی مشمول بیمه می باشد به عهده بیمه گذار است.

 

فرانشیز مذکور در جدول مشخصات که در هر حادثه به عهده بیمه گذار است.

-خسارت های غیرمستقیم از هرقبیل و به هرصورت از جمله جرائم قراردادی، خسارت های ناشی از تأخیر در انجام کار ، عدم اجرای قرارداد و از دست دادن آن.

-از بین رفتن یا آسیب معلول نقشه غلط ، مصالح یا قطعات معیوب ، اجرای غیر صحیح کار، مگر خطاهائی که در هنگام نصب صورت گیرد.

-خسارت های ناشی از فرسودگی، پاره شدن، زنگ زدگی و قشر گرفتگی.

-از بین رفتن یا آسیب وارد به پرونده ها، نقشه ها، صورتحساب ها، فاکتور ها، پول های رایج ، تمبرها، اسناد برات و سفته ، اسکناس ، اوراق بهادار ،چک ها، لوازم بسته بندی مانند صندوق و جعبه و کارتن.

-خسارت هائی که در هنگام صورت برداری کشف می شود.

نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟