بيمه نامه فساد كالا

بيمه فساد کالا در سردخانه خسارت‌های وارد به كليه كالاهای قابل نگهداری در سردخانه ها از قبيل مواد پروتئينی، ميوه جات و سبزیجات، فرآورده های لبنی و نيز مواد شيميائی و داروئی را که به علت یک حادثه ناگهانی و غیر قابل پیش بینی در سیستم تبرید یا سرمایش سردخانه ایجاد گردد را تحت پوشش قرار ميدهد.

براساس پيشنهاد كتبي بيمه گذار مندرج در جدول مشخصات ، پرسشنامه تكميلي و هرگونه اظهار كتبي ديگري كه براي درج در بيمه نامه اعلام شود ، بيمه گر در ازاي دريافت حق بيمه مندرج در جدول مشخصات خسارات وارده به بيمه گذار را با توجه به استثنائات ، مقررات و شرايط مندرج در بيمه نامه و الحاقيه هاي مربوطه طبق شرايط بيمه نامه تا ميزان پيش بيني شده در زير جبران خواهد كرد .

 

شرايط عمومي

1 مسئوليت بيمه گر تحت عنوان اين بيمه نامه مشروط به صحت - اظهارات كتبي بيمه گذار و نيز صحت پاسخ هاي بيمه گذار به پرسشنامه و همچنين رعايت دقيق و اجراي به موقع شرايط اين بيمه نامه خواهد بود .

2 جدول مشخصات و بخش و يا بخش هاي اين بيمه نامه جزء - لاينفك بيمه نامه محسوب مي شود و اصطلاح " اين بيمه نامه " هرجاي اين قرارداد به كار برده شود شامل جدول مشخصات وبخش يا بخش هاي من حيث المجموع خواهد بود . هر كلمه يا اصطلاحي كه در يك قسمت يا جدول مشخصات يا بخش يا بخش هاي اين بيمه نامه به معناي خاصي به كار برده شود ، همه جاي بيمه نامه داراي همان معني خواهد بود .

3 بيمه گذار كليه احتياطات لازم و كليه توصيه هاي بيمه گر را به - منظور جلوگيري از وقوع خسارت ازبين رفتن يا خسارت وارده به هزينه خود به عمل خواهد آورد

الف : نمايندگان بيمه گر مي توانند در هر موقع كه مناسب بدانند به كارگاه مراجعه كنند و خطر موضوع بيمه را مورد بررسي و

ارزيابي قرار دهند . بيمه گذار موظف است هرگونه اسناد ، مدارك و جزئيات نقشه هاي مربوطه را براي ارزيابي خطرات مورد بيمه در دسترس نمايندگان بيمه گر قرار دهد .

ب : بيمه گذار ملزم است بلافاصله كليه تغييراتي را كه موجب تغيير ماهيت خطر مورد بيمه مي شود كتباً و به وسيله تلفن به بيمه گر اطلاع دهد و به هزينه خود احتياطات لازم را براي جلوگيري از خطرات احتمالي بنمايد و بيمه گر حق دارد به علت توسعه خطر در صورت لزوم نرخ هاي مربوطه را تغيير دهد . هرگونه تغيير كه موجب افزايش خطر شود بايد با اطلاع بيمه گر باشد و بيمه گر بايد موافقت خود را با ادامه بيمه نامه بعد از اين تغييرات كتباً اعلام كرده باشد .

4 درصورت وقوع هرگونه حادثه اي كه طبق شرايط اين بيمه نامه - موجب طرح ادعاي خسارتي شود بيمه گذار بايد:

الف : بلافاصله به وسيله تلفن يا نمابر و متعاقباً به وسيله نامه و تائيده نمابر مراتب را به بيمه گر اعلام دارد و اطلاعاتي در مورد ماهيت

و ميزان خسارت در اختيار بيمه گر بگذارد .

ب : تمام اقداماتي را كه براي وي ميسر است به منظور جلوگيري از گسترش دامنه زيان و خسارت و كاهش آن به حذاقل ممكن به عمل آورد .

پ : وضع قسمت هاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور بازديد و رسيدگي در اختيار نماينده يا كارشناس بيمه گر

قرار دهد .

ت : كليه اطلاعات و مدارك مورد درخواست بيمه گر را تهيه و در دسترس او قرار دهد .

5 بيمه گذار ملزم مي باشد در صورتي كه بيمه گر درخواست نمايد يا - لازم تشخيص داده شود به هزينه بيمه گر اقداماتي را به منظور حفظ حقوق ، جبران يا دريافت غرامت از اشخاص ثالث ) غيراز مواردي كه تحت اين بيمه نامه ، بيمه مي باشد ( انجام داده يا اجازه انجام آن را بدهد . اقداماتي كه ممكن است مورددرخواست قرارگيرد اعم ازمواردي است كه بيمه گر محق شناخته مي گردد يا به علت پرداخت خسارت درسمت قائم مقامي جانشين بيمه گذارگرديده است . اقدامات مذكور در اين بند ممكن است قبل از پرداخت خسارت به بيمه گذار با بعد از آن لازم تشخيص داده شود يا مورد درخواست قرار گيرد .

6 هرگونه اختلافي كه در مورد مبلغ قابل پرداخت تحت اين بيمه - نامه ) يا پذيرش مسئوليت ( ناشي شود به تصميم داوري كه كتباً به

وسيله طرفين تعيين مي شود ارجاع خواهد شد . اگر طرفين نتوانند نسبت به داور واحدي توافق حاصل كنند مورد اختلاف به تصميم دو

داور كه هر يك از طرفين دعوي يك نفر را ظرف مدت يك ماه بعد از درخواست كتبي يكي از طرفين كتباً تعيين خواهد كرد احاله مي

شود . در صورتي كه داوران مزبور به توافق نرسند ، قبل از بررسي ماهوي موضوع مورد اختلاف يك نفر كتباً به عنوان سرداور ازطرف داوران انتخاب مي شود . سرداور و داوران تحت رياست سرداور تشكيل جلسه داده مبادرات به صدور رأي مي كنند . هرگونه اقدامي عليه بيمه گر در مراجع قانوني موكول به ارجاع قبلي آن به داوري خواهد بود.

7 اگر خسارتي مورد ادعا قرارگيرد كه به جهتي از جهات عاري از - حقيقت يا توأم با قصد تقلب تشخيص داده شده باشد يا اينگونه

ادعاها به وسيله اظهارنامه غيرحقيقي توأم باشد يا به منظور استفاده از اين بيمه نامه هرگونه اسناد و مدارك و وسايل نادرست و تقلبي از طرف بيمه گذار يا هر كس ديگر به نمايندگي بيمه گذار به كار برده شود و يا چنانچه نسبت به ادعاي خسارتي كه مردود شناخته

شده است ظرف مدت سه ماه هيچگونه اقدامي يا عمل قانوني انجام نگيرد و يا در صورتي كه موضوع به نحوي كه در اين بيمه

نامه پيش بيني شده است به داوري ارجاع گردد و ظرف سه ماه پس از صدور رأي داور يا داوران يا سرداور هيچگونه اقدامي به

عمل نيايد كليه حقوق ناشي از اين بيمه نامه منتفي خواهد شد.

8 اگر در زمان وقوع خسارت مشمول اين بيمه نامه ، بيمه نامه ديگري - نيز وجود داشته باشد كه همين فقدان يا خسارت و يا مسئوليت را تحت پوشش قرار دهد بيمه گر در صورت بروز فقدان ، خسارت يا مسئوليت فقط به تناسب سهم خود مسئول جبران يا مشاركت در خسارت خواهد بود .

تبصره : قرارداد منعقده بين بيمه گذار و مالك كالا جزء لاينفك اين قرارداد مي باشد .

خطرات تحت پوشش خطرات تحت پوشش عبارتست از فساد كالاي موضوع اين قرارداد ناشي

از :

1 شكست يا ازكارافتادن دستگاه هاي سردكننده سردخانه منجر به - موارد زير گردد .

الف : افزايش يا كاهش درجه حرارت سردخانه .

ب : خالي شدن ناگهاني ماده خنك كننده مثل آمونياك ) خود ماده خنك كننده تحت پوشش نمي باشد ( .

2 عمل نكردن برق اضطراري سردخانه متعاقب برق عمومي شهري و - درنتيجه تغيير دردرجه حرارت تعيين شده درمحيط سردخانه .

تبصره : ملاك شكست يا ازكارافتادگي دستگاه هاي سردكننده ، مدارك مستند سردخانه و نظر كارشناس معتمد بيمه گر مي باشد . وظائف بيمه گذار ايفاء تعهدات بيمه گر منوط و مشروط به انجام امور مشروحه ذيل توسط بيمه گذار است و چنانچه بيمه گذار از ايفاء هر يك از

تعهدات خود امتناع و يا در انجام آن تأخير نمايد بيمه گر نيز حق دارد از انجام تعهدات مندرج در اين قرارداد خودداري كند .

بيمه گذار موظف است :

.1 به منظور نگهداري موارد بيمه در سردخانه موارد ذيل را رعايت نمايد :

الف : درجه برودت سردخانه را در طول شبانه روز در ساعات مختلف در شيفت هاي كاري منظور شده مورد بررسي قرار داده و به نحو مناسبي ثبت نمايد .

ب : درصورت شكست يا خرابي ماشين آلات سردكننده به منظور جلوگيري از بروز يا افزايش خسارت كليه اقدامات اوليه و لازم از جمله رفع سريع نقايص ماشين آلات سردكننده و غيره را به عمل آورد .

ج : كليه احتياط هاي لازم و معمول در نگهداري موارد بيمه از جمله نگهداري موارد بيمه در محيط بدون نور و دماي به شرح جدول مندرج در ماده دوم را بعمل آورد .

د : جهت جلوگيري از سقوط احتمالي موارد بيمه و آسيب ديدگي سيستم برودتي و موارد بيمه و يا اخلال در انتقال برودت از چيدن مورد بيمه در ارتفاع زياد خودداري نمايد .

ه : قرارداد مناسبي با مسئول فني منتخب خود منعقد نموده و در آن

قرارداد حدود اختيارات و مسئوليت وي را ) مسئول فني ( مشخص نمايد.

تبصره : يك نسخه از قرارداد منعقده را به بيمه گر ارائه نمايد .

.2 حداكثر ظرف مدت 12 ساعت بعداز وقوع خطرات تحت پوشش اين قرارداد موضوع را به بيمه گر اطلاع داده و درخواست نمايد تا

كارشناسان بيمه گر در اسرع وقت جهت بررسي در محل سردخانه حضور يابند و به طور همزمان از تعميركار طرف قرارداد خود

درخواست نمايد تا تمهيدات لازم و همكاري مؤثر براي رفع عيب ماشين آلات آسيب ديده را در اسرع وقت فراهم آورد .

.3 فهرست روزانه اي از موارد بيمه درحال نگهداري در سردخانه را در يك كتابچه كه در آن نوع ، مقدار ، ارزش كالاها و شروع و پايان دوره انبارداري هركدام از سالن هاي سردكننده به طور جداگانه ثبت مي شوند در اختيار داشته باشد .

.4 حق بيمه متعلقه را حداكثر ظرف مدت 11 روز بعد از شروع اعتبار قرارداد به بيمه گر پرداخت نمايد .

.1 درصورت دريافت خسارت ، تعهدات بيمه گر به ميزان خسارت پرداختي به بيمه گذار تقليل مي يابد ليكن بيمه گذار مي تواند با

پرداخت حق بيمه اضافي مبلغ مذكور را به حالت اوليه برگرداند .

.6 درصورت بروز خسارت كليه مدارك مورد نياز بيمه گر را دراختيار وي قرار داده كه در غير اين صورت بيمه گر تعهدي درقبال پرداخت خسارت ايجاد شده نخواهد داشت .

.7 درصورتيكه قصد داشته باشد كالاي ديگري به غير از موارد بيمه را به طور مجزا يا توأم با موارد بيمه در سردخانه نگهداري كند قبل از هرگونه اقدام ، موضوع را كتباً به اطلاع بيمه گر برساند و موافقت كتبي وي را اخذ نمايد .

 

تعهدات بيمه گر

.1 بيمه گر متعهد است بلافاصله بعد از اعلام خسارت و به منظور بازديد و ارزيابي خسارت كارشناس خود را به محل اعزام نمايد . چنانچه گسترش فساد كالا ) تشديد خطر ( به علت عدم اعلام به موقع خسارت ) عدم رعايت بند دوم از ماده چهارم ( باشد ، بيمه گر نسبت به جبران خسارت ناشي از تشديد خطر تعهدي نخواهد داشت.

.2 بيمه گر متعهد مي شود كه خسارات وارده به موارد بيمه ناشي از تحقق خطرات بيمه شده را براساس گزارش كارشناس معتمد خود

كه پس از اعلام خسارت توسط بيمه گذار و تكميل مدارك موردنياز تعيين مي گردد ظرف مدت يك ماه به بيمه گر بپردازد .

تبصره 1 : پس از پرداخت خسارت و درصورت درخواست بيمه گر ، بيمه گذار موظف است كليه حقوق خود در مقابل اشخاص ثالث به لحاظ تقصير يا مسئوليت اشخاص مذكور از قبيل قصور تعميركار طرف قرارداد بيمه گذار در انجام تعهدات خود مطابق قرارداد ، تا ميزان خسارت پرداخت شده را به بيمه گر منتقل نمايد و چنانچه بيمه گذار اقدامي نمايد كه منافي با حق مذكور باشد در مقابل بيمه گر مسئول شناخته مي شود .

تبصره 2 : از آنجائيكه موارد بيمه در حالت هاي مختلف داراي افت كيفيت طبيعي بين يك تا دو درصد مي باشد خسارت پس از تعيين و كسر افت طبيعي كه از سوي كارشناس معتمد بيمه گر تعيين خواهد شد ، پرداخت مي گردد .

 

استثنائات

در موارد زير بيمه گر تعهدي نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت .

.1 خسارات ناشي از عيب ذاتي موارد بيمه و فساد طبيعي .

.2 هرگونه عمل عمدي بيمه گذار .

.3 بسته بندي نامناسب موارد بيمه .

.4 انفجار ، صاعقه ، آتشسوزي ، حوادث قهري ، سرقت ، حمل و نقل .

.1 توقيف ، ضبط ، مصادره بنا به دستور هر دولت موقت يا قانوني يا هر مقام صلاحيتدار عمومي .

.6 خسارت ناشي از انبارداري غيرصحيح موارد بيمه و جريان ناكافي هوا .

.7 خاتمه يافتن مدت اعتبار مصرف يا عدم اعتبار مصرف موارد بيمه در هنگام اعلام خسارت .

.8 عدم النفع ناشي از خسارت .

.9 انفجارات اتمي و تشعشعات راديواكتيو .

.11 خسارات ناشي از اعتصاب ، شورش ، اغتشاش ، بلوا و آشوب داخلي و جنگ اعم از اينكه اعلام شده يا نشده باشد .

.11 خسارات و يا عيوبي كه قبل از صدور اين قرارداد به موارد بيمه وارد شده باشد .

.12 هرگونه خسارت ناشي از انجام تعميرات ادواري ماشين آلات سردخانه .

 

نحوه فسخ :

هر يك از طرفين قرارداد مي توانند با پيش آگهي كتبي يك ماهه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند . درصورت درخواست فسخ

قرارداد از جانب بيمه گر حق بيمه برگشتي به صورت روزشمار و درصورت درخواست فسخ از جانب بيمه گذار حق بيمه برگشتي به

صورت كوتاه مدت محاسبه خواهد شد .

 

نحوه رفع اختلافات

اختلافات ناشي از اين قرارداد به صورت مسالمت آميز و يا توسط مراجع ذي صلاح قانوني حل و فصل خواهد شد .

 

موارد تحت پوشش

اتلاف یا خسارت وارد به کالاهای بیمه شده موجود در سردخانه بعلت یکی از علل زیر:

1- خروج ناگهانی و غیر قابل پیش بینی مبردها از مدار خود           
2- شکست مکانیکی تجهیزات سردخانه
3- یخ‌زدگی تصادفی در درجه حرارت توصیه شده
4- مواد یا اقلام معیوب در سیستم سردخانه 
5- اشتباه در طراحی سیستم سردخانه
6- آلودگی نشتی مبرد
7- انفجار فیزیکی
8- قطع برق، گاز یا هر سوخت دیگر
9- غفلت، سهل‌انگاری
10- خرابکاری غیرگروهی
11- سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنی شده است.

موارد عدم پوشش

فرانشيز مندرج در جدول مشخصات در هر حادثه كه به عهده بيمه گذار ميباشد.

2 -خسارت وارد به كالای انبار شده در اتاق های سردخانه در دوره عدم بروز خسارت مندرج در جدول مشخصات به واسطه انحراف از درجه تبريد توصيه شده، مگر اين كه فساد ناشی از آلودگی نشتی مبرد و يا يخ زدگی تصادفی كالا باشد و يا كالای تازه قبل از رسيدن به درجه تبريد توصيه شده خسارت ببيند. (دوره عدم بروز خسارت عبارت است از مدت زمانی بلافاصله بعد از پايان سردكنندگی كه در خلال آن با پلمپ نمودن اتاق سردخانه هیچ فسادی اتفاق نمی افتد.)

3 -خسارت وارد به كالای انبار شده ناشی از انقباض، عيوب يا امراض ذاتی، فساد طبيعی يا گنديدگی طبيعی.

4 -خسارت ناشی از انباركردن نامناسب، خسارت به مواد بسته بندی، كافی نبودن جريان هوا و نوسان درجه حرارت.

5 -خسارت ناشی از تعمير موقت ماشين آلات سرد كننده مندرج در فهرست ماشین آلات ضمیمه چنانچه بدون اجازه بيمه گر انجام شده باشد.

6 -جرائم تأخير، خسارت عدم النفع و يا مسئوليت از هر قبيل.

7 -اتلاف يا آسيب ديدگی مستقيم يا غير مستقيم ناشی از:

الف) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عمليات خصمانه )خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد(، جنگ داخلی، ياغيگری، بلوا، انقلاب يا قيام، شورش، اعتصاب كارگران يا تعطيل كارخانه از طرف كارفرما در مقابله با اعتصاب كارگران، جنبشهای دسته جمعی، در دست گرفتن قدرت به وسيله قوای نظامی يا از طريق غير قانونی يا از طرف اشخاصی باسوءنيت كه به نام يا با ارتباط با هرگونه تشکیلات سياسی انجام گيرد، توطئه، توقيف، ضبط و مصادره يا خرابی ، یا زیان وارده به اموال بنا به دستور دولت قانونی یا عملی ( de jure or de factor) یا هر مقام صلاحیت دار عمومی.

ب) واکنش های هسته ای یا آلودگی های ناشی از تشعشات هسته ای و رادیو اکتیو.

ج )عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار یا کارکنان وی اتلاف يا آسيب به علت آتشسوزی، صاعقه مستقيم ، انفجار شيميايی، سيستم اطفای حريق و تخريب هاي ناشی از آن، سقوط هواپيما يا هرگونه وسيله نقليه هوايی يا اشيايی كه  از آنها سقوط كند. دزدی ساده، سرقت با شکست حرز، ريزش و آوار ساختمان، سيل، طغيان آب، زلزله، نشست يا رانش زمين، بهمن، طوفان، تندباد، گردباد، فوران آتشفشان يا بلایای طبيعی مشابه.

ه) هر سلاح شيميايی، بيولوژيکی، بيوشيميايی يا الکترومغناطيسی

و) بکارگيري يا كاركرد هر نوع كامپیوتر، سيستم كامپيوتری، برنامه نرم افزاری کامپیوتری، ويروس یا فرایند کامپیوتری یا يا هر سيستم الکترونيکی ديگر با قصد آسيب رساندن.

هرگاه در جريان طرح يا تعقيب دعوای قضايی يا هرگونه دادرسی ديگر، بيمه گر به استناد بند "7 الف " بالا اعلام دارد كه از بين رفتن، ويرانی، آسيب ديدگی يا مسئوليتی مشمول اين بيمه نيست، اثبات ا ين که چنین مواردی مشمول بيمه ميباشد به عهده بيمه گذار است.

نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟