بيمه نامه سازه هاي تكميل شده

صاحبان و متصدیان سازه های مهندسی اغلب خواهان پوشش جامع برای جبران خسارت های وارده پس از  تکمیل سازه و شروع بهره برداری از آن هستند . لذا ارائه بیمه نامه هایی مانند بیمه سازه های تکمیل شده می تواند نیاز این گروه از بیمه گذاران را برطرف سازد. خسارتهای وارد به انواع سازه های احداث شده در زمان بهره برداری از قبیل ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، برج ها،‌ جاده ها، راه آهن، فرودگاه، کانالهای آبیاری، پلها، تونلها، سدها، موج‌شکن و اسکله، خطوط لوله آب، نفت، گاز، فاضلاب و نیز انبارها و معادن را تحت پوشش قرار می‌دهد.بیمه ریسکهای تکمیل شده از نوع بیمه با خطرات معین بوده و خسارتهایی که در متن بیمه‌نامه ذکر گردیده است را تحت پوشش قرار می دهد. اموال مجاور و مسئولیت در قبال اشخاص ثالث نیز در این بیمه نامه قابل پوشش می باشد.

تمام موضوعات بیمه ای که در زمان احداث می توانستند تحت پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاران قرارگیرند درزمان بهره برداری می تواند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرد.

مالکان پروژه های بزرگ راه و ساختمان، همواره بدنبال پوشش بیمه جامعی بوده اند که بتواند پروژه های تکمیل شده عمرانی را در مقابل خطرهای طبیعی و غیره پوشش دهد.

 

بر اساس درخواست کتبی بیمه گذار که نام آن در جدول مشخصات درج شده است و پرسشنامه تکمیل شده و هر گونه اظهار کتبی بیمه گذار که به منظور صدور بیمه نامه ارائه شده است و جزء لاینفک بیمه نامه تلقی می شود، شرکت بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه ذکر شده در جدول مشخصات از طرف بیمه گذار، خسارات احتمالی وارد به مورد بیمه

را باتوجه به تعاریف ، استثنائات ، مفاد و شرایط مندرج در این بیمه نامه یا الحاقیه های منضم به آن جبران می نماید . بدین وسیله بیمه گر موافقت می نماید تا خسارت و ز یان فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی به موارد بیمه ای مندرج در جدول مشخصات ناشی از خطرات مشروح در لیست پیوست را که در طول مدت بیمه به نحوی نیاز به تعمیر یا جایگزینی آنها باشد، جبران نماید :

بیمه گر به انتخاب خود ، زیان یا خسارت وارده به بیمه گذار را به صورت نقدی ، تعویض یا تعمیر مورد بیمه و حداکثر تا مبلغی که برای هر مورد درجدول مشخصات در مقابل مبلغ بیمه شده تعیین شده است پرداخت می نماید . در هر حال ، جمع خسارت پرداختی نباید از کل مبلغ بیمه شده مندرج در جدول مشخصات تجاوز نماید .

 

استثنائات

بیمه گر در قبال موارد زیر به بیمه گذار خسارتی پرداخت نمی نماید :

1 - مبلغ قابل کسر مندرج در جدول مشخصات که در هر حادثه به عهده بیمه گذار است .

2 - زیان یا خسارت مستقیم یا غیرمستقیمی که به علل زیر به وجود آمده، ناشی شده یا شدت یافته باشد :

الف : جنگ ، هجوم ، عمل دشمن خارجی ، عملی ات خصمانه ( اعم از اینکه اعلام شده یا نشده باشد )، جنگ داخلی ، یاغیگری ، انقلاب، قیام ، بلو ا، شورش ، اعتصاب کارگران ، تعطیلی کارخانه ازطرف کارفرما درمقام مقابله با اعتصاب، جنبش ه ای دسته جمعی، دردست گرفتن قدت ازسوی قوای نظامی ، یا اشخاصی که بصورت غیرقانونی ، با سوء نیت به نام یا با ارتباط با هرگونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد ، توطئه ، مصادره ، توقیف ، ضبط ، یا خرابی اموال زیان وارده به آنها بنا به دستور هر دولت موقت و یا هر مقام صلاحی ت دار ( de Jure or de facto ) قانونی

عمومی .

ب : واکنش یا تشعشع هسته ای یا آلودگی رادیواکتیویته .

پ : عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار یا نمایندگان او . چنانچه درهریک از مراحل اقامه دعوی ، دادخواست یا هرمرحله ای از دادرسی ، بیمه گر ادعا نماید که به استناد مفاد بند الف استثنائات مذکور، هر زیان ، خرابی ، خسارت یا مسئولیتی ، مشمول این بیمه نامه نمی باشد، مسئولیت اثبات اینکه موارد فوق ، تحت پوشش این بیمه نامه است به عهده بیمه گذارخواهد بود .

 3 - زیان، خسارت یا هزین ه ای که به دلیل یا درنتیجه عیوب ذاتی ، فرسودگی، زوال تدریجی ، انبساط یا انقباض موارد بیمه شده به علت تغییرات دما به وجود آمده یا شدت یافته باشد .

4 - زیان یا خسارتی که به دلیل یا در نتیجه قصور بیمه گذار در محافظت و نگهداری موارد بیمه شده در وضعیت مناسب به وجود آمده یا شدت یافته باشد .

5 - زیان یا خسارت تبعی از هر نوع و به هر صورت .

6 - هزینه برداشت ضایعات .

7 -  شکست ماشین آلات، شکست تجهیزات الکترونیک .

 

شرایط عمومی

1 - اجرا و رعایت مفاد و شرایط این بیمه نامه توسط بیمه گر منوط به انجام وظایف و تعهدات بیمه گذار و ارائه اظهارات کتبی صحیح ازطرف بیمه گذار بوده که این شرط مقدم بر کلیه مسئولیت های بیمه گر می باشد .

2 - جدول مشخصات جزء لاینفک این بیمه نامه و ب خش ی از آن محسوب می شود و عبارت " این بیمه نامه " هرجای این قرارداد به کار برده شود شامل جدول مشخصات نیز می شود . هر کلمه یا اصطلاحی ، در هرجای این بیمه نامه یا جدول مشخصات که معنای خاصی بر آن مترتب باشد ، همه جای بیمه نامه دارای همان معنی خواهد بود .

3 - بیمه گذار موظف است به هزینه خود ، کلیه اقدامات پیشگیرانه و توصیه های متعارف بیمه گر را به منظور جلوگیری از وقوع خسارت یا زیان به عمل آورده و مقررات قانونی و توصیه های کارخانه سازنده را مراعات نماید .

4 - نماینده بیمه گر می تواند درهرزمان که مناسب بداند خطرموضوع بیمه ر ا مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. بیمه گذار موظف است کلیه اطلاعات و جزئیات لازم را جهت ارزیابی خطرات مورد بیمه برای بیمه گر فراهم نماید .

5 - بیمه گذار ملزم است بلافاصله هر گونه تغییر ماهیت در خطر و علت آن را به هزینه خود به وسیله تل فن یا نامه به بیمه گر اطلاع دهد و این چنین اقدامات پیشگیرانه جزء شرایط لازم بیمه نامه محسوب می شوند . محدوده پوشش و یا حق بیمه متعلقه درصورت لزوم باید مطابق با آن تغییرات تعیین گردد . هیچگونه تغییر ماهیتی توسط بیمه گذار که موجب افزایش خطر گردد ، پذیرفته و مورد قبول بیمه گر نخواهد بود مگر آنکه تعمیم پوشش بیمه ای برای آن طبق

این بیمه نامه به صورت کتبی توسط بیمه گر تائید شده باشد .

6 - درصورت وقوع هر گونه حاد ثه ای که طبق شرایط این بیمه نامه ، موجب طرح ادعای خسارتی شود، بیمه گذار باید :

الف : بلافاصله به وسیله تلفن یا نامه مراتب را به بیمه گر اطلاع دهد و اطلاعاتی در مورد ماهیت و میزان خسارت ، در اختیار بیمه گر قرار دهد .

ب : تمام اقداماتی را که به منظور به حداقل رساندن دامنه زیان و خسارت برای وی میسر است، به عمل آورد .

پ : وضع قسمت های خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور بازدید و رسیدگی ، در اختیار نماینده یا کارشناس بیمه گر قرار دهد .

ت : کلیه اطلاعات و مدارک مستند مورد درخواست بیمه گر را تهیه و در دسترس او قرار دهد . بیمه گر در قبال جبران زیان یاخسارتی که ظرف مدت چهارده روز ازتاریخ وقوع آن به وی اعلام نشده باشد ، مسئول نخواهد بود . بیمه گذار پس از آن که طبق شرایط فوق وقوع خسارت را به اطلاع بیمه گر رساند، می تواند اقدام به تعمیر یا اصلاح خسارت های جزئی نماید ، لیکن در مورد سایر خسارات باید به نماینده بیمه گر فرصت داده شود که قبل از هرگونه تعمیر یا تغییر ، خسارت را مورد رسیدگی قرار دهد . چنانچه نماینده بیمه گر در مهلت متعارفی که برای چنین رسیدگی معمول است

اقدام به بازرسی ننماید ، بیمه گذار حق دارد اقدام به تعمیر یا تعویض قسمت های خسارت دیده نماید .هیچ کدام از موارد ذکر شده در اینجا مانع از انجام اقدامات لازم برای نگهداری موارد بیمه شده تحت شرایط مناسب کارکرد آن ، از طرف

بیمه گذار نخواهد بود . چنانچه نسبت به تعمیر مناسب و بلادرنگ اقلام خسارت دیده اقدامی نشود، مسئولیت بیمه گر در قبال این اقلام خاتمه یافته تلقی می شود .

7 - بیمه گذار می تواند در صورتی که بیمه گر درخواست نماید یا لازمتشخیص داده شود ، به هزینه بیمه گر اقداماتی را به منظور حفظ حقوق، جبران یا دریافت غرامت از اشخاصی که بیمه گر نسبت به آنها محق بوده یا خواهد شد ( غیر از اشخاصی که تحت این بیمه نامه، بیمه می باشند و یا مواردی که برای پردات خسارت یا اصلاح آن ، جانشین آنها می شود ) به عمل آورده یا با انجام آن موافقت نموده یا اجازه انجام آنها را بدهد ، خواه چنین اقداماتی قبل از پرداخت خسارت به بیمه گذار یا پس از آن لازم تشخیص داده شوند یا مورد درخواست قرار گیرند .

8 - اگر اظهارات و پیشنهادات بیمه گذار در هر موردی خلاف واقع بوده یا کلیه دعاوی اقامه شده فریبکارانه یا اساسا اغراق آمیز باشند ، یا چنانچه هرگونه دادخواست یا اظهاریه خلاف واقع دیگری درجهت تائید آنها بکاربسته شود ، درآن صورت این بیمه نامه از درجه اعتبا ر ساقط خواهد بود و بیمه گر تحت این شرایط ، مسئولیتی در قبال خسارات احتمالی نخواهد داشت .

9 - چنانچه بیمه گر در مورد هر ادعای خسارتی از خود سلب مسئولیت نماید، و ظرف مدت 6 ماه پس از سلب مسئولیت بیمه گر ، یا سه ماه پس از صدور رأی داوران یا سرداور ( طبق بند 9 شرایط عمومی بیمه نامه که موضوع به داوری ارجاع می شود )، هیچگونه تعقیب قانونی یا دادخواستی صورت نگیرد ، کلیه حقوق ناشی از این بیمه نامه در مورد خسارت مطروحه منتفی خواهد بود .

10 - این بیمه نامه در هر زمان بنا به درخواست بیمه گذار ، قابل فسخ می باشد، که در این حالت بیمه گر حق بیمه کو تاه مدت را برای مدت زمانی که بیمه نامه معتبر بوده ، محاسبه می نماید . متقابلاً بیمه گر نیز می تواند این بیمه نامه را با یک اخطار هفت روزه از تاریخ دریافت آن توسط بیمه گذار فسخ نماید ، در این حالت بیمه گر موظف است عندالمطالبه ، حق بیمه باقیمانده ر ا به صورت روزشمار محاسبه و پس از کسر هزین ه ه ای متعارف بازدید ، به بیمه گذار

مسترد نماید .

11 - به منظور تصمیم گیری در مورد هرگونه اختلافی که درباره مبلغ قابل پرداخت طبق این بیمه نامه، بروز نماید ، به یک داور که طبق درخواست کتبی طرفین تعیین می شود رجوع خواهد شد ، چنانچه طرفین نتوانند در مورد یک داور واحد توافقی حاصل نمایند به تصمیم دو داور که هر کدام از آنها ظرف مدت یک ماه پس از ارائه درخواست کتبی هر یک از طرفین انتخاب خواهد شد رجوع می شود، درصورتی که دو داور نیز به توافقی دست نیافتند ، قبل از بررسی ماهیتی موضوع ، یک سرداور از طرف داوران به صورت کتبی انتخاب می شود . سرداور و داوران تحت ریاست سرداور

جلسه ای تشکیل خواهند داد . حق تعقیب دعوی علیه بیمه گر منوط به صدور رأی داوری می باشد .

12 - هرگونه ادعای خسارت که در طی مدت این بیمه نام اقامه شود و بیمه نامه دیگری نیز همان زیان ، خسارت یا مسئولیت را تحت پوشش قرارداده باشد بیمه گر، به تناسب سهم خود مسئول پرداخت چنین زیان، خسارت یا مسئولیتی خواهد بود .

 

مفاد ویژه

شرط 1 : مبلغ بیمه شده

مبالغ بیمه شده مندرج در جدول مشخصات این بیمه نامه نمی بایست از ارزش جایگزینی موارد بیمه شده با موا رد نو آنها از همان نوع و ظرفیت کمتر باشد ، این ارزش شامل مصالح ، دستمزد ، هزینه

حمل، حقوق و عوارض گمرکی می باشد . بیمه گذار متعهد است درصورت تغییر در دستمزدها یا قیمت ها ،

مبلغ بیمه شده را افزایش یا کاهش دهد ، مشروط به آنکه هموار ه این افزایش یا کاهش پس از تغییر اتی که توسط بیمه گر درج می گردد ، مؤثر واقع شود چنانچه پس از وقوع زیان یا خسارت معلوم گردد که مبالغ بیمه شده از مبالغی که می بایست بیمه شود کمتر است ، خسارت قابل پرداخت به بیمه گذار طبق این بیمه نامه، به نسبت مبلغ بیمه شده

به مبلغی که باید بیمه شود ، کاهش م ی یابد. این شرط نسبت به هر یک از موارد بیمه شده مندرج در جدول مشخصات ، به طور جداگانه اعمال می گردد .

 

شرط 2 : اساس پرداخت خسارت

در صورت وقوع زیان یا خسارت ، اساس پرداخت خسارت طبق این بیمه نامه به شرح زیر خواهد بود :

الف : در صورتی که مورد خسارت دیده قابل تعمیر باشد، هزینه تعمیرات لازم جهت بازسازی آن به وضعیت قبل از وقوع خسارت ، پس از کسر هزینه نجات (به استثناء هزینه جمع آوری ضایعات ) پرداخت

خواهد شد .

ب : در صورتی که خسارت کلی باشد :

چنانچه این خسارت در طول مدت بیمه مندرج در جدول مشخصات روی دهد ، قیمت جایگزینی موا رد بیمه شده پرداخت می شود .

باوجود این ، تعهد بیمه گر مشروط به رعایت شرایط و مقررات بیمه نامه و محدوده به میزان خسارتی است که بیمه گذار متحمل پرداخت آن شده است و شامل مبلغ بیمه شده نیز می باشد .

بیمه گر فقط در صورتی خسارت پرداخت می نماید که با دریافت صورت بها و اسناد لازم ، متقاعد گردد که تعمیرات و یا تعویض موارد خسارت دیده، انجام پذیرفته است .

کلیه خساراتی که قابل تعمیر باشند ، تعمیر خواهند شد و لیکن اگر هزینه تعمیر موارد خسارت دیده مساوی یا بیش از ارزش آنها بلافاصله قبل از وقوع خسارت باشد ، پرداخت خسارت بر اساس بند ب مقررات بالا، انجام می پذیرد .

هزینه تعمیرات موقت به عهده بیمه گر می باشد، مشروط براینکه چنین تعمیراتی ، جزئی از تعمیرات نهائی باشند و هزینه های کلی تعمیر را نیز افزایش ندهند .

هزینه تغییرات ، افزایش و یا بهینه سازی، طبق این بیمه قابل پرداخت نخواهد بود .

 

خسارت تحت پوشش

۱- صاعقه – انفجار – آتش سوزی

۲- زلزله – زلزله دریائی – آتشفشان

۳- رانش زمین – نشست زمین – لغزش زمین – ریزش کوه یا صخره

۴- سرما – برف – بهمن – یخبندان

۵- سیل – طغیان آب – امواج دریا

۶- طوفان – گردباد – تندباد

۷- تصادم با یا سقوط اشیاء از هر وسیله نقلیه زمینی، هوائی یا آبی

۸- خسارتهای ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات بمنظور اطفای حریق

۹- سقوط – تصادم – واژگونی

۱۰- خرابکاری غیر گروهی

بیمه گر در قبال موارد زیر به بیمه گذار خسارتی پرداخت نمی نماید :

-1 مبلغ قابل کسر مندرج در جدول مشخصات که در هر حادثه به عهده بیمه گذار است .

2-زیان یا خسارت مستقیم یا غیرمستقیمی که به علل زیر به وجود آمده، ناشی شده یا شدت یافته باشد :

الف : جنگ ، هجوم ، عمل دشمن خارجی ، عملی ات خصمانه ( اعم از اینکه اعلام شده یا نشده باشد )، جنگ داخلی ، یاغیگری ،انقلاب، قیام ، بلو ا، شورش ، اعتصاب کارگران ، تعطیلی کارخانه ازطرف کارفرما درمقام مقابله با اعتصاب، جنبش ه ای دسته

جمعی، دردست گرفتن قدت ازسوی قوای نظامی ، یا اشخاصی که بصورت غیرقانونی ، با سوء نیت به نام یا با ارتباط با هرگونه

تشکیلات سیاسی انجام گیرد ، توطئه ، مصادره ، توقیف ، ضبط ، یا خرابی اموال زیان وارده به آنها بنا به دستور هر دولت موقت و یا یا هر مقام صلاحی ت دار ( de Jure or de facto ) قانونی عمومی .

ب : واکنش یا تشعشع هسته ای یا آلودگی رادیواکتیویته .

پ : عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار یا نمایندگان او .

چنانچه درهریک از مراحل اقامه دعوی ، دادخواست یا هرمرحله اي از دادرسی ، بیمه گر ادعا نماید که به استناد مفاد بند الف استثنائات مذکور، هر زیان ، خرابی ، خسارت یا مسئولیتی ، مشمول این بیمه نامه نمی باشد، مسئولیت اثبات اینکه موارد فوق ، تحت پوشش این بیمه نامه است به عهده بیمه گذارخواهد بود .

3-زیان، خسارت یا هزین ه ای که به دلیل یا درنتیجه عیوب ذاتی ، فرسودگی، زوال تدریجی ، انبساط یا انقباض موارد بیمه شده به علت تغییرات دما به وجود آمده یا شدت یافته باشد .

4-زیان یا خسارتی که به دلیل یا در نتیجه قصور بیمه گذار در محافظت و نگهداری موارد بیمه شده در وضعیت مناسب به وجود آمده یا شدت یافته باشد .

5-زیان یا خسارت تبعی از هر نوع و به هر صورت .

6-هزینه برداشت ضایعات .

7-شکست ماشین آلات، شکست تجهیزات الکترونیک

نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟