بيمه نامه تجهيزات الكترونيكي

بيمه تجهیزات الکترونیک خسارت‌های وارد به انواع تجهيزات الكترونيكی مورد استفاده در كارگاه‌های صنعتی، صنايع،‌ لوازم تحقيقاتی و آزمايشگاهی، لوازم اداری، ‌سيستم‌های هشداردهنده، تجهيزات اندازه گيری، دستگاه‌های كنترل و عيب ياب، تجهيزات مربوط به سينما و فيلمبرداری، دستگاه‌های تست مواد و نمونه برداری، تجهيزات راديو تلويزيونی و مخابراتی، سيستم‌های رايانه ای، تجهيزات پزشكی و مانند آن را تحت پوشش قرار می دهد. در بیمه تجهیزات الکترونیک اقلام بیمه شده در حال کار، توقف، پیاده کردن به منظور تمیزکردن یا بازدید و تعمیر و یا جابجایی در محوطه انبار و نصب مجدد تحت پوشش بیمه می باشد

 بيمه تجهیزات الکترونیک سه نوع پوشش را ارائه میدهد:
1- پوشش خسارت وارد به سخت افزار
2- پوشش خسارت وارد به نرم افزار
3- پوشش هزينه اجاره و بكارگيری دستگاه‌های جايگزين تا راه‌اندازی مجدد دستگاه‌های خسارت دیده

 

بر اساس پیشنهاد کتبی مندرج در جدول مشخصات و پرسشنامه تکمیلی هرگونه اظهارنامه کتبی دیگری که برای درج در بیمه نامه اعلام شود ، شرکت بیمه در ازاء دریافت حق بیمه مذکور در جدول مشخصات خسارات وارد به بیمه گذار را براساس تعاریف و اصطلاحات ، استثنائات ، مفاد و شرایط مندرج در این بیمه نامه و الحاقی ه های آن و تا میزان پیش بینی شده در جدول مشخصات جبران خواهد کرد. پس از راه اندازی موفقیت آمیز تجهیز ات مورد بیمه جهت بهره برداری ، اقلام بیمه شده در حین انجام کار و یا در حالت غیرفعال و یا به هنگام پیاده و سوار کردن به منظور تعمیر نگهداری و تمیزکاری و نصب تحت پوشش شرایط این بیمه نامه قرار می گیرند.

 

استثنائات عمومی

بیمه گر خسارت از بین رفتن مورد بیمه را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به علت و یا در نتیجه عوامل زیر به وجود آید و یا به این علل تشدید شده باشد ، جبران نخواهد کرد.

الف ) جنگ ، تهاجم، عمل دشمن ، عملیات خصمانه ( خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد )، جنگ داخلی ، شورش ، انقلاب ، قیام، یاغی گری، آشور، اعتصاب، تعلیق و تعطیل کار از سوی کارفرما د ر طی منازعه کاری یا کارگری ، ناآرامی های عمومی، در دست گرفتن قدرت توسط نیروی نظامی یا از طریق غیرقانونی یا از طرف گروهی از افراد که با سوء نیت به نام و یا در ارتباط با هرگونه سازمان سیاسی انجام گیرد ، توطئه ، ضبط و توقیف ، مصادره ، درخواست استرداد یا اتلاف یا خ سارت ناشی از دستور هر دولت قانونی یا بالفعل ( غیررسمی ) یا به وسیله هر مقام ذیصلاح عمومی.

ب ) واکنش هسته ای، تشعشع هسته ای یا آلودگی رادیو اکتیو.

پ ) اقدام عمدی یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار یا نمایندگان او. چنانچه در جریان مراحل قانونی تعقیب ، دعوی یا هرگون ه دادرسی دیگر بیمه گر اظهار نماید که به دلیل مفاد استثنائات بند ( الف ) که در بالا ذکرشده ، هیچ گونه زیان، اتلاف یا خسارت تحت پوشش این بیمه نامه قرار ن می گیرد ، اثبات اینک ه ای ن گونه زیان ، اتلاف یا خسارت تحت پوشش بیمه نامه قرار دارد به عهده بیمه گذار خواهد بود.

 

شرایط عمومی

1. مسئولیت بیمه گر تحت عنوان این بیمه نامه مشروط بر این خواهد بود که بیمه گذار اظهارات کتبی پیشنهاد و پاسخ های داده شده به پرسشنامه را به درستی اعلام و شرایط و مقررات بیمه نامه را رعایت و به طور دقیق اجرا نموده باشد.

2. جدول مشخصات و بخش یا بخش های این بیمه نامه جزء لاینفک بیمه نامه محسوب می شود و اصطلاح "این بیمه نامه" هر جای این قرارداد به کار برده شود شامل جدول مشخصات و بخش یا بخ ش های من حیث المجموع خواهد بود . هر کلمه یا اصطلاحی که در یک قسمت یا جدول مشخصات یا بخش یا بخش های بیمه نامه به معنای خاصی به کار برده شود ، همه جای بیمه نامه دارای همان معنی خواهد بود.

3. بیمه گذار کلیه احتیاطات لازم و کلیه توصی ه ه ای بیمه گر را ب ه منظور جلوگیری از وقوع خسارت ، به هزینه خود بعمل خواهد آورد و همچنین باید اصول صحیح نگهدای و مقررات قانونی و توصی ه ه ای کارخانه ساز نده رامراعات نماید.

4. نمانیدگان بیمه گر می توانند در هر موقع که مناسب بدانند به محل مورد بیمه مراجعه کنند و خطر موضوع بیمه را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند بیمه گذار موظف است هر گونه اطلاعات و جزئیات مربوطه را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند بیمه گذار موظف است هرگونه اطلاعات و جزئیات مربوطه را برای ارزیابی خطرات مورد بیمه در دسترس نمایندگان بیمه گر قرار

دهد.

5. بیمه گذار ملزم است بلافاصله کلیه تغییراتی که موجب تغییر ماهیت خطر مورد بیمه می شود کتباً به بیمه گر اطلاع دهد و به هزینه خود احتیاطات لازم را برای جلوگی ری از خطرات احتمالی بنماید و بیمه گر حق دارد به علت

توسعه خطر در صورت لزوم نرخ های مربوط را تغییر دهد . هرگونه تغییر که موجب افزایش خطر شود باید با اطلاع بیمه گر باشد و بیمه گر باید موافقت خود را با ادامه بیمه نامه بعد از این تغییرات کتباً اعلام کرده باشد.

6. درصورت وقوع هر گونه حادث ه ای که طبق شرایط این بیمه نامه موجب خسارتی شود بیمه گذار باید :

الف ) بلافاصله به وسیله تلفن یا نمابر و متعاقباً با ارسال اصل نامه یا نمابر مراتب را به بیمه گر اعلام و اطلاعاتی در مورد میزان وقوع خسارت در اختیار بیمه گر قرار دهد.

ب ) تمام اقداماتی را که برای او میسر است به منظور جلوگیری از گسترش دام ن ه زیان و رسیدگی دراختیار نماینده یا کارشناس بیمه گر قرار دهد.

پ ) وضع قسمت های خسارت دیده را به همان حال حفظ کنند و به منظور بازدید و رسیدگی دراختیار نماینده یا کارشناس بیمه گر قرار دهد.

ت ) کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه و در دسترس او قرار دهد.

ث ) در صورتی که فقدان یا خسارت بر اثر دزدی همراه با شکستن حرز باشد مقامات انتظامی را مطلع سازد. بیمه گر مسئول جبران خسارت یا مسئولیتی که ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع بیمه گذار از وقوع حادثه به وی اعلام نشده باشد نخواهد بود. بعداز آن که بیمه گذار طبق این شرایط وقوع خسارت را به اطلاع بیمه گر رساند بیمه گذار حق دارد نسبت به تغییر یا تعویض خسارت های جزئی اقدام کند لیکن در مورد سایر خسارات باید به نماینده بیمه گر فرصت داده شود که قبل ا ز هرگونه تعمیر یا تغییری ، خسارت را مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که نماینده بیمه گر در مهلتی که بنا به قاعده برای چنین موضوعی معمول است اقدام ننماید بیمه گذار حق خواهد داشت نسبت به تعمیر یا تعویض قسمت های خسارت دیده اقدام نماید. چنانچه هر یک از اقلام بی مه شد ه ای که بابت آنها نزد بیمه گر اعلام خسارت می شود پس از وقوع خسارت مجدداً مورد استفاده قرار گیرد بدون آنکه تعمیرات مورد نیاز برروی آن انجام گیرد یا فقط تعمیرات موقتی که جهت کارکرد مجدد دستگاه کافی نباشد روی آن صورت پذیرد، بیمه گر در ارتباط با میزان توسعه خسارت ناشی از این قصور و کوتاهی مسئولیتی نخواهد داشت.

7. بیمه گذار ملزم می باشد در صورتی که بیمه گر درخواست نماید یا لازم تشخیص داده شود به هزینه بیمه گر اقداماتی را به منظور حفظ حقوق بیمه گر و جبران یا دریافت غرامت از اشخاص ثالث انجام داده یا اجازه انجام آن را بدهد. اقداماتی که ممکن است مورد درخواست قرار گیرد اعم از مواردی است که بیمه گر محق شناخته می گردد یا به علت پرداخت خسارت در سمت قائم مقامی جانشین بیمه گذار گردیده است . اقدامات مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمه گذار یا بعد از آن لا زم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد.

8. در صورت وجود هر گونه اختلاف در خصوص مبلغ خسارت پرداختی ( هنگامی که مسئولیت مورد قبول باشد )، تصمیم درباره حل اختلاف به حکم یا داور که کتباً توسط طرفین ا نتخاب می گردد واگذار می شو د و در صورتی که طرفین برای انتخاب داور واحد به توافق نرسند حل اختلاف به دو داور منتخب طرفین واگذار می گردد، بدین صورت که یکی از طرفین داور خود را انتخاب و به طرف دیگر کتباً معرفی می نماید و از او می خواهد که داور خود را ظرف مدت یک ماه تعیین نماید . در صورتی که دو داور منتخب به نظر واحد نرس ند یک نفر را به عنوان سر داور انتخاب می نمایند سرداور در جلسه ای که دو داور شرکت دارند به عنوان ریاست جلسه حضور دارد و رأی صادره توسط سرداور از سوی طرفین لازم الاجر است.

9. اگر خسارتی مورد ادعا قرار گیرد که به جهتی از جهات عاری از حقیقت یا توأم با قصد تقلب تش خیص داده شده باشد یا اینگونه ادعاها به وسیله اظهارنامه غیرحقیقی توأم باشد یا به منظور استفاده از این بیمه نامه هرگونه اسناد و مدارک و وسایل نادرست و تقلبی از طرف بیمه گذار یا هر کس دیگر به نمایندگی بیمه گذار به کار برده شود ، بیمه گر هیچگونه تعهدی در قبال جبران خسارت نخواهد داشت و همچنین چنانچه نسبت به اعلام خسارتی که مردود شناخته شده است ظرف سه ماه هیچگونه اقدامی انجام نگیرد و یا در صورتی که موضوع به نحوی که در این بیمه نامه پیش بینی شده است به داوری ارجاع گردد و ظرف مدت سه ماه پس از صدور رأی داور یا داوران یا سرداور هیچگونه اقدامی جهت تسویه خسارت به عمل نیاید کلیه حقوق ناشی از این بیمه نامه منتفی خواهد شد.

10 . اگر در زمان وقوع خسارت مشمول این بیمه نامه، بیمه نامه دیگری نیز وجود داشته باشد که همین فقدان یا خسارت را تحت پوشش قرار دهد بیمه گر درصورت وقوع فقدان و یا خسارت فقط به تناسب سهم خود مسئول جبران یا مشارکت در خسارت خواهد بود.

11 . این بیمه نامه می تواند در هر زمانی به درخواست بیمه گذار فسخ گردد که در چنین صورتی بیمه گر نرخ مرسوم کوتاه مدت را برای مدت زمانی که بیمه نامه اعتبار داشته است حفظ و منظور خواهد کرد . همچنین بیمه گر نیز می تواند با اعلام هفت روزه به بیمه گذار بیمه نامه را فسخ نماید ، که در چنین صورتی بیمه گر حق بیمه استفاده شده از بیمه نامه را به صورت روزشمار محاسبه و باقی مانده حق بیمه را در وجه بیمه گذار بازپرداخت می نماید.

12 . بیمه گر پس از دریافت کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز و تعیین مبلغ دقیق خسارت قابل پرداخت حداکثر تا مدت یک ماه نسبت به پرداخت خسارت اقدام می نماید. مدت زمانی که طی آن خسارت قابل احراز نیست یا به د لیل خارج بودن از کنترل بیمه گر قابل پرداخت نباشد ، به عنوان گذر زمانی ، محاسبه یا منظور نخواهد شد.

بیمه گر در شرایط زیر مجاز است از پرداخت خسارت امتناع ورزد :

الف ) در صورت وجود ابهام در مورد حق بیمه گذار نسبت به دریافت خسارت تا زمان دریافت مدارک مثبته لازم توسط بیمه گر.

ب ) چنانچه در ارتباط با ادعای مطروحه ، از سوی مراجع قضایی ی ا انتظامی بررسی یا تحقیقی علیه بیمه گذار انجام پذیرفته باشد ، تا زمان تکمیل بررسی یا تحقیق مربوط.

13 . مرور زمان دعاوى ناشى از بیمه 2 ( دو ) سال است و ابتداى آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوى خواهد بود.

 

خسارت مادی

دامنه پوشش :

بدین وسیله بیمه گر با بیمه گذار توافق می نماید که چنانچه در هر زمانی در طی دوره بیمه نامه که در جدول مشخصات ذکر شده یا طی هر دوره بعدی که بیمه گذار وجه آن را بپردازد و بیمه گر نیز حق بیمه را برای تجدید این بیمه نامه بپذیرد، اقلام یا هر قسمتی از آن ، که در جدول مشخصات درج شده ، در اثر تح قق خطرات بیمه شده به استثنای مواردی که به طور خاص مستثنی شده است متحمل خسارت فیزیکی پیش بینی نشده گردد به طوری که کار تعمیر یا تعویض قطعه یا قطعات را الزامی سازد ، بیمه گر از بابت چنین خسارتی به ترتیبی که در ذیل می آید از طریق پرداخت نقدی ، تعویض قطعه یا قطع ات یا انجام تعمیر یا تعمیرات ( به انتخاب خود ) و تا میزانی که در هر یک سال بیمه ای از مبلغ بیمه شده هر یک از اقلام تعیین شده در جدول مشخصات به ترتیبی که در این بیمه نامه بیمه شده است بالاتر نرود، نسبت به جبران خسارت بیمه گذار اقدام خواهد نمود.

استثنائات خاص :

الف) مبلغ قابل کسر قید شده در جدول مشخصات که در هر حادثه به عهده بیمه گذار است.

ب) زیان یا خسارتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به سبب یا ناشی از فوران آتشفشان، امواج دریا که در اثر حرکت لایه های زمین در زیر دریا یا فوارن آتشفشان، بوجود می آید، باشد.

پ) خسارت ناشی از عیب و نقص موجود در زمان شروع این بیمه نامه خواه اینگونه عیب و نقص بر بیمه گر معلوم بوده یا نبوده باشد.

ت) خسارات ناشی از تداوم استفاده مانند فرسودگی ناشی از استعمال ، پارگی ، سائیدگی، خوردگی ، جرم گرفتگی یا افول یا زوال تدریجی ناشی از شرایط ج وی باشد.

پ) معایب یا خسارتی که تولید کننده یا عرضه کننده اقلام بیمه شده قانوناً یا بر اساس قرارداد مسئول جبران آن می باشد.

ث) زیان یا خسارت وارده به تجهیزات اجاره شده یا کرایه شده که قانوناً یا براساس توافقنامه اجاره و یا تعمیر و نگهداری، مالک مسئول آن است.

ج) زیان یا مسئولیت تبعی از هر نوع و شکل.

چ) اتلاف یا خسارت دیدن نوارها ، فیوزها، لاک و مهرها، کمربندها، سیم ها، قطعات تعویضی ادواری طبق دستور کارخانه سازنده ، اشیاء ساخته شده از شیشه ، چینی یا تعویضی ادواری طبق دستور کارخانه سازنده ، اشیاء ساخته شده از شیشه ، چینی یا سرامیک ، صافی یا پارچه یا هرگونه مواد واسط ه ای ( نظیر روغن های روغن کاری، سوخت و مواد شیمیایی ).

ح) خراش برروی سطوح نقاشی شده، جلا داده شده یا لعاب داده شده.

خ) سرقت، مگر با شکست حرز باشد.

د) خسارت مربوط به از بین رفتن اطلاعات و هزینه ابقاء مجدد ا طلاعات (بخش نرم افزاری) درخصوص قطعاتی که تحت بندهای ( ذ ) و ( ر ) در بالا مورد اشاره قرار گرفت ، در صورتی بیمه گر مسئول جبران خسارت خواهد بود که اینگونه قطعات از خسارت دیدن اقلام بیمه شده تأثیر پذیرفته باشد.

شرایط خاص :

1. مبلغ بیمه شده

این بیمه نامه مقرر می دارد که مبلغ بیمه شده معادل هزینه تعویض اقلام بیمه شده با اقلام جدید از همان نوع و ظرفیت است بدین معنا که هزین ه های تعویض از جمله کرایه حمل ، حقوق و عوارض گمرکی ( چنانچه تعلق بگیرد ) و هزینه های نصب را در بر می گیرد. چنانچه مبلغ بیمه شده کمتر از مبلغی باشد که می بایست بیمه شود ، بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه گردیده با قیمت واقعی تجهیزات

مسئول پرداخت خسارت خواهد بود. هر یک از اقلام به طور جداگانه تابع این شرط خواهد بود.

2. اساس پرداخت خسارت

الف ) در مواردی که خسارت وارده به یکی از اقلام بیمه شده قابل تعمیر باشد ، بیمه گر هزین ه هایی را خواهد پرداخت که لزوماً جهت بازگرداندن مورد خسارت دیده به حالت اولیه بلافاصله قبل از وقوع خسارت باشد به اضافه هزینه پیاده کردن و نصب مجددی که به منظور انجام تعمیرات به بار آمده باشد و همچنین کرایه حمل معمول به و از تعمیرگاه ، حقو ق و عوارض گمرکی ( چنانچه تعلق بگیرد ) و حداکثر تا انداز ه ای که اینگونه مخارج در مبلغ بیمه شده گنجانده شده است . چنانچه تعمیرات در کارگاهی که متعلق به بیمه گذار است انجام شود ، بیمه گر هزینه مواد و دستمزدی را که برای انجام تعمیرات صورت می پذیرد به اضافه درصد م عقولی برای پوشش هزین ه ه ای سربار پرداخت خواهد نمود. از بابت قطعات تعویض شده ( در خسارت جزئی ) هیچگونه مبلغی بابت استهلاک کسر نخواهد شد، اما ارزش هرگونه بازیافت منظور خواهد شد. چنانچه هزینه تعمیرات به نحوی که در بالا تشریح شد با ارزش واقعی بلافاصله قبل از وق وع خسارت اقلام بیمه شده برابر یا از آن بیشتر شود ، تسویه آن بر مبنای بند " ب " که در زیر می آید انجام خواهد شد.

ب ) در مواردی که یکی از اقلام بیمه شده ازبین برود ( دچار خسارت کلی شود )، بیمه گر بهای واقعی آن را بلافاصله قبل از وقوع حادثه به علاوه هزینه های حمل معمول ، نصب ، حقوق و عوارض گمرکی ( چنانچه تعلق بگیرد ) تا اندازه ای که اینگونه مخارج در مبلغ بیمه شده گنجانده شده باشد خواهد پرداخت. محاسبه ارزش واقعی هر یک از اقلام خسارت دیده با کسر میزان استهلاک از ارزش جایگزین آن انجام خواهد شد . بیمه گر همچنین هرگونه هزینه های عادی مربوط به پیاده کردن قطعه آسیب دیده را خواهد پرداخت ، اما ارزش هرگونه بازیافت منظور خواهد شد و بعد از آن قطعه جایگزین شده تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود و تمامی اطلاعات لازم در مورد قطعه کالای جایگزین مربوطه می بایست برای گنجانده شدن در جد ول مشخصات ، قید گردیده و در صورت موافقت بیمه گر می توان قطعه مذکور را با پرداخت حق بیمه مربوطه مجدداً تحت پوشش بیمه نامه قرار داد.

از تاریخ وقوع یک خسارت قابل جبران ، مبلغ بیمه شده برای مدت باقیمانده از بیمه نامه به میزان خسارتی که پرداخت شده است کسر می گردد، مگر این که مبلغ بیمه شده تعدیل گردد.

هرگونه هزین ه های اضافی که بابت اضافه کاری ، کار در شب ، کار در روزهای تعطیل عمومی یا حمل سریع به بار آید تنها در صورتی تحت پوشش این بیمه نامه قرار خواهد داشت که ب ه صورت خاص و مکتوب با آن موافقت بعمل آمده باشد.

هزینه های هرگونه تغییرات ، اضافات ، بهینه نمودن ، ارتقاء کیفیت مورد بیمه یا تعمیرات اساسی تحت این بیمه نامه قابل تأدیه نیست.

هزینه های هرگونه تعمیرات موقت به عهده بیمه گر خواهد بود مشروط به اینکه اینگونه تعمیرات بخشی از تعمیرات نهایی را تشکیل دهد و موجب افزایش مجموع مخارج تعمیرات نشود.

بیمه گر تنها پس از حصول رضایت از تهیه و ارائه صورتحساب ها و اسناد لازم دایر بر انجام شدن تعمیرات یا تحقق یافتن تعویض برحسب مورد نسبت به پرداخت وجه اقدام خواهد نمود.

 

موارد تحت پوشش

 1 - سیل - آب گرفتگی - امواج دریا
 2 - صاعقه - انفجار - آتش‌سوزی
 3 - رانش زمین - نشست زمین - لغزش زمین - ریزش کوه یا صخره
 4 - اتصال کوتاه - اتصال برق DC به برق AC
 5 -
سقوط - تصادم - واژگونی
 6 - نم - رطوبت - ریختن مایعات بداخل دستگاه
 7 - غفلت - عدم مهارت - سهل‌انگاری
 8 - دود - دوده - ذرات معلق در هوا - گرد و خاک
 9 – خسارت‌های هنگام تمیز کردن یا تعمیر کردن
10- دمای بالا - بخارات غیرخورنده
11- باران - برف - تگرگ - بهمن
12- یخ‌زدگی - یخ شناور
13- خسارت‌های هنگام باز و بسته کردن
14- خرابکاری غیرگروهی  
15-
سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنی شده است.

بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطر سرقت با شکست حرز، آسیب به نرم‌افزار یا هزینه اجاره دستگاه‌های جایگزین تا راه‌اندازی مجدد دستگاه‌های خسارت دیده را نیز تحت پوشش قرار دهد .

موارد عدم پوشش

بیمه گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد:

درصورت وقوع هر حادثه، فرانشیز مذکور در جدول مشخصات به عهده بیمه‌گزار است. اگر به علت وقوع حادثه ای بیش از یک قلم از موارد بیمه شده دچار اتلاف یا آسیب دیدگی شود فقط بالاترین رقم فرانشیز به عهده بیمه‌گزار می باشد.

فرانشیز مندرج در جدول مشخصات که در هر حادثه به عهده بیمه‌گزار می باشد.

اتلاف یا آسیب دیدگی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از زلزله، آتشفشفان، زلزله دریایی، تندباد ،گردباد یا طوفان.

هر نوع هزینه ای که ناشی از برنامه ریزی نادرست، اشتباه در تایپ کردن، اشتباه در درج اطلاعات یا طبقه-بندی آنها، حذف ناآگاهانه اطلاعات یا به دور انداختن ناآگاهانه نرم افزار و نیز از بین رفتن اطلاعات ناشی از حوزه مغناطیسی باشد.

خسارت های غیر مستقیم و تبعی از هر نوع که باشد. اتلاف یا آسیب دیدگی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از دزدیاتلاف یا آسیب دیدگی که منشأ آن معایب و نواقصی باشد که در زمان شروع اعتبار بیمه نامه وجود داشته و بیمه‌گزار یا نماینده او از آن مطلع بوده است، خواه بیمه گر از این معایب و نواقص آگاه باشد یا نباشداتلاف یا آسیب دیدگی که مستقیماً یا بطور غیرمستقیم به علت نقص یا قطع گاز، آب یا برق یا سایر خدمات باشد.  اتلاف یا آسیب دیدگی که مستقیماً ناشی از آثار کارکرد دائم باشد مانند فرسودگی و استهلاک معمولی، سوراخ شدن یا ایجاد حفره، ساییدگی، تحلیل رفتگی و خوردگی، زنگ زدگی، قشر گرفتگی یا فساد تدریجی در اثر شرایط جوی. هرگونه هزینه ای که در مورد رفع نواقص کارکـرد ایجاد شود، مگر این که چنین نواقصی به علت اتلاف یا آسیبدیدگی قابل پرداخت به اقلام بیمه شده وارد شده باشد. هرگونه هزینه ای که در مورد نگهداری اقلام بیمه شده ایجاد شود. این استثناء همچنین قطعاتی را که در جریان عملیات نگهداری تعویض می شود شامل می گردد. اتلاف یا آسیب دیدگی که سازنده یا فروشنده اقلام مورد بیمه به موجب قانون یا قراردادمسئول جبران آن استاتلاف یا آسیب وارد به تجهیزات اجاره یا کرایه شده که به موجب قانون یا قرارداد اجاره یا قرارداد نگهداری، مالک مسئول جبران آن است. هرنوع زیان یا مسئولیت تبعی. اتلاف یا آسیب دیدگی لامپها، شیرها، لوله ها، نوارها، فیوزها، خمیرهای عایق (نشت گیر)، تسمه ها، سیمها، زنجیرها، لاستیک ها، ابزار قابل تعویض، سیلندرهای حکاکی شده، اشیاء ساخته شده از شیشه، چینی یا سرامیک، غربالها یا منسوجات و اشیاء بافته شده یا هرگونه مواد واسطه ای (مانند انواع روغن، سوخت نفتی، مواد شیمیایی. عیوب ظاهری مانند خراش روی سطح رنگ آمیزی شده، صیقلی شده یا لعاب داده شده.

نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟