بيمه نامه شكست ماشين آلات

اين بيمه ماشين آلاتی را كه نصب شده و در حال بهره برداری می باشند، تحت پوشش قرار می دهد. ماشین آلات كارگاه‌ها و كارخانجات در حال فعالیت از قبیل بویلرها ، توربین‌ها ، ژنراتورها ، تجهیزات برق فشار قوی و ضعیف ،ترانسفورماتورها ، ماشین های بافندگی ،  ماشین های ابزار ، ماشین آلات کاغذسازی ، پمپ‌ها از جمله مواردی هستند كه در بيمه شكست ماشين‌آلات بيمه می شوند. بيمه شكست ماشين آلات خسارت های فيزيكی غيرقابل پيش بينی و ناگهانی وارد به انواع ماشين آلات و ابزارهای مکانیکی و الکتریکی داخل و خارج آنها را جبران می‌کند.از آنجائیکه این بیمه نامه یک بیمه نامه تمام خطر می باشد کلیه خسارت های فیزیکی به جز مواردی که در قرار داد بیمه استثناء شده اند قابل پرداخت خواهد بود.

 

براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار مذکور در جدول مشخصات و نیز به استناد پاسخ های مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه گذار و سایر اظهارات کتبی او به منظور درج در بیمه نامه صورت می گیرد درصورتی که بیمه گذار حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد ، به موجب این بیمه نامه و با رعایت استثنائات، مقررات و شرایط مندرج در آن و یا مندرج در الحاقیه های صادره، بدین وسیله گواهی م یشود: هرگاه در طول مدت بیمه مندرج در جدول ، یا ه ر مدت پس از آن که بیمه گذار بابت آن حق بیمه بپردازد و بیمه گر حق بیمه را برای تمدید بیمه نامه بپذیرد اقلام یا هر قسمت مربوط به آن که در جدول مشخص شده باشد مادامی که در محل های تعیین شده مستقر باشند دچار هرگونه زیان یا آسیب مادی ناگهانی و پیش بینی نشده ناشی از عوامل زیر باشد.

نقایص مربوط به ریخته گری و مواد، طراحی غلط ، عیوب و نقایص مربوط به ساخت یا نصب ، اجرای نادرست کار ، فقدان مهارت ، بی دقتی ، کم شدن آب در دیگ های بخار ، انفجار فیزیکی . از هم گستگی به سبب نیروی گریز از مرکز ، نوسان برق ، طوفان یا هر علت دیگری که به طور مشخص مستثنی نشده باشد به نحوی که مستلزم تعمیر یا تعویض آن باشد، بیمه گر به انتخاب خود با پرداخت نقدی یا تعمیر یا تعویض مورد آسیب دیده ، خسارات را حداکثر تا میزانی که برای آن در جدول مشخصات برای یک سال بیمه ای پیش بینی شده و در مجموع تا مبلغ بیمه مندرج در جدول مزبور جبران خواهد کرد این بیمه نامه در مورد اقلامی بیمه شده در صورتی کاربرد خواهد داشت که آزمایش در زمان کارکرد یا توقف دستگاه یا درزمان پیاده کردان دستگاه به منظور تمیزکردن یا در جریان کارکرد معمول دستگاه یا در حین انتقال در محل تاسیسات یا نصب مجدد با موفقیت انجام شده باشد.

 

استثنائات

بیمه گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد:

-1 فرانشیزمذکوردرجدول مشخصات درهرحادثه بعهده بیمه گذار است.

-2 زیان یا آسیب وارده به ابزارهای قابل تعویض از قبیل حدیده شده، قالب ها، سیلندرهای کنده کاری شده قطعاتی که به سبب استفاده و یا به طور طبیعی موجب استهلاک یا فرسودگی آنها می شود از قبیل جدارهای نسوز، چکش ضربه ای ، اشیاء ساخته شده از شیشه، تسمه های متحرک ، تایرهای لاستیکی ، مواد به حرکت در آورنده از قبیل: روغن ها، سوخت ها وکاتالیزورها.

-3 زیان یا آسیب دیدگی درصورتی که سازنده، پیمانکار ویا تعمیرکار براساس قانون یا قرارداد مسوؤل باشد.

-4 زیان یا آسیب دیدگی معلول نقایص یا عیوبی که در زمان شروع بیمه نامه وجود داشته و بیمه گذار یا نمایندگان وی از این موضوع آگاه بوده باشند، خواه بیمه گر نسبت به آن عیوب و نقایص آگاهی داشته یا نداشته باشد

-5 زیان یا آسیب دیدگی ناشی از عمد بیمه گذار یا نمایندگان وی.

-6 زیان یا آسیب دیدگی مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از جنگ ، هجوم ، عمل دشمن خارجی ، عملیات خصمانه ( خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد ) جنگ داخلی ، یاغیگری ، بلوا، انقلاب یا قیام ، شورش ، اعتصاب گارگران یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما در مقام مقابله با اعتصاب کارگران ، جنبش های دسته جمعی ، در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی که با سوء نیت به نظام یا مرتبط با هر گونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد ،توطئه، توقیف، ضبط، مصادره یا خرابی یا زیان وارد به اموال بنا به دستوردولت عملی یا قانونی یا هر مقام صلاحیتدار عمومی. (or defacto

-7 هرگونه پیامد ناشی از واکنش های هسته ای، تشعشعات یا آلودگ یهای رادیو اکتیو.

-8 زیان یا آسیب دیدگی گه نتیجه مستقیم کار ممتد واز آثار آ ن باشد ( مانند: فرسودگی، گهنگی، خوردگی ، زنگ زدگی، پارگی، انفجار دیگ بخار ).

-9 خسارت غیرمستقیم یا مسئولیت از هر قبیل و به هر صورت به سایر امول و دارائی ها غیر اقلام ذکر شده در جدول مشخصات بیم ه نامه.
 

مقررات

شرط ( 1) اگر مبلغ بیمه شده کمتر از ارزش واقعی آن با شد خسارت به تناسب مبلغ بیمه شده به مبلغ واقعی پرداخت خواهد شد در صورتی که اقلام خسارت دیده بیش از یک مورد باشد این شرط نسبت به هر یک از آنها به طور جداگانه اعمال می شود.

شرط ( 2) اساس جبران خسارت:

الف) در صورتی که آسیب وارده به یکی از اقلام مورد بیمه قابل تعمیر باشد بیمه گر هزینه های ضروری به منظور بازگرداندن ماشین آسیب دیده به حالت اولیه به علاوه هز ینه های پیاد ه کردن و نصب مجدد آن با احتساب کرایه از محل ت أسیسات تا تعمیرگاه و بالعکس که در هر حال از مبلغ بیمه شده بیشتر نباشد جبران خواهد کرد. هر گاه تعمیرات در کارگاه م تعلق به بیمه گذار انجام پذیرد . بیمه گر ارزش لوازم ب ه علاوه دستمزد تعمی ر و درصد معقولی برای هزینه های بالاسری را به بیمه گذار پرداخت خواهد نمود. اگر هزینه تعمیرات فوق الذکر معادل و یا متجاوز از ارزشی واقعی آن بلافاصله قبل از حادثه باشد خسارت کلی تلقی شده ونحوه جبران مطابق بند ب  زیر خواد بود.

ب)  در صورتی که یکی از اقلام مورد بیمه دچار خسارت کلی شود بیمه گر ارزش واقعی آن قبل از حادثه را مشتمل بر هزینه های عادی حمل ، هزینه نصب و عوارض گمرکی متعلقه مشروط بر این که چنین هزینه هایی در مبلغ بیمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد. در محاسبه ارزش واقعی ، هزینه استهلاک برآورد شده توسط کارشناس معتمد بیمه گر از ارزش جایگزینی مورد خسارت دیده کسر خواهد شد . ضمناً بیمه گر هزینه های جداسازی قطعات آسیب دیده با احتساب ارزش بازیافت آنها را خواهد پرداخت هر گونه هزینه های اضافی برای اضافه کاری ،کار در شب ، کار در تعطیلات رسمی وحمل ونقل سریع، تنها در صورتی مشمول بیمه خواهد بود که کتباً مورد توافق قرار گرفته باشد هزینه هر گونه تغییرات ، اضافات ، بهسازی یا بازدیدهای فنی ، تحت پوشش این بیمه نمی باشد هرگونه هزینه های تعمیرات موقت در صورتی مورد قبول بیمه گر خواهد بود که جزء هزینه های تعمیرات نهایی بوده واز کل هزینه های تعمیر تجاوز نکند  بیمه گر تنها هزینه هایی را پرداخت خواهدکرد که صورتحساب ها واسناد ومدارک دریافتی حاکی از ایجاد تعمیرات دستگاهها ویا ت عویض آنها و برگرداندن آنها به صورت اولیه بوده و مورد قبول بیمه گر قرارگرفته باشد.

 

شرایط

-1 مسؤولیت بیمه گر برای هر گونه پرداختی به موجب این بیمه نامه مشروط بر این است که بیمه گذار مقررات بیمه نامه را رعایت کرده وبه سوالات مطرح شده در پرسشنامه وپیشنهاد به درستی پاسخ داده و کلیه وظایفی را که به عهده دارد انجام داده باشد

-2 جدول مشخصات جزء لاینفک این بیمه نامه محسوب می شود و اصطلاح هر بار که در این قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات نیز خواهد بود

-3 بیمه گذار باید به منظور جلوگیری از زیان یا آسیب دیدگی اموال بیمه شده به هزینه خود کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد و توصیه های معقول بیمه گر را انجام دهد ومقرارت قانونی و توصیه های کار خانه سازنده را رعایت کند

-4 الف)  نمایندگان بیمه گر می توانند درهر زمان مناسب مورد بیمه را مورد بازرسی و ارزیابی قرار دهند و بیمه گذار موظف است کلیه اطلاعات ضروی را برای ارزیابی خطر در اختیار نمایندگان بیمه گر بگذارد 0

ب )بیمه گذار ملزم است هر گونه تغییر در موضوع بیمه را بلافاصله به وسیله نمابر یا نامه به آگاهی بیمه گر برساند و به هزینه خود کلیه اقدام های احتیاطی لاز م را برای اطمینان از صحت کار اقلام بیمه شده بات وجه به اوضاع واحوال معمول دارد. در صورت لزوم به تبع این تغییرات نسبت به حدود تامین یا میزان حق بیمه اضافی تجدید نظر به عمل خواهد آمد  بیمه گذار نباید در موضوع بیمه تغییراتی را ایجاد کند که منجر به تشدید خطر شود مگر آن که موافقت کتبی بیمه گر را کسب کرده باشد.

-5 در صورت وق وع هر گونه حادثه ای که بر طبق این بیمه نامه ممکن است موجب طرح ادعای خسارت شود بیمه گذار باید:

الف ) بلافاصله به وسیله تلفن یا نمابر مراتب را با ذکر نوع وحدود خسارت به آگاهی بیمه گر برساند و کتباً نیز آن را مورد تایید قراردهد.

ب) به منظور جلوگیری از گسترش دام نه زیان یا آسیب دیدگی کلیه اقدام های منطقی را که برای وی امکان دارد به عمل آورد.

ج )  قسمت های خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی در اختیار نمای نده یا کارشناس بیمه گر قرار دهد.

د ) کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه و در اختیار او بگذارد بیمه گر در هیچ موردی در قبال زیان یا آسیب دیدگی که ظرف 14 روز پس از وقوع حادثه به وی اطلاع داده نشده باشد تعهدی نخواهد داشت  پس از آن که بیمه گذار برطبق شرایط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بیمه گر رساند در مو رد خسارت های جزئی که حدود آن توسط بیمه گر تعیین و ابلاغ می شود، می تواند نسبت به تعمیر یا تعویض اقدام کند . در سایر موارد باید به نماینده بیمه گر فرصت دا ده شود که قبل از هرگونه تعمیر یا تغییری ، خسارت ر ا مورد رسیدگی قرار دهد، بیمه گذار حق دارد نسبت به تعمیر یا تعویض قسم تهای خسارت دیده اقدام کند  بیمه گر در قبال اقلام بیمه شده تحت این بیمه نامه در صورتی که بعد از خسارت بدون موافقت بیمه گر تعمیر یا تعمیر موقت گردیده و به کار روند، تعهدی نخواهد داشت.

-6 بیمه گذار متعهد است به هزینه بیمه گر اقداماتی را که بیمه گر به منظور حفظ حقوق خود دریافت غرامت پرداخت از اشخاص ثالث ( بجز کسانی که تحت این بیمه نامه بیمه شده اند ) لازم می داند معمول دارد یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد  غراماتی که ممکن است جبران آن مورد درخواست بیمه گر قرار گیرد ا عم است از خسارت هایی  که بیمه گر مستقیماً پرداخته است. با غراماتی که برطبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارت هایی که به موجب این بیمه نامه پرداخته است بیمه گر حق مطالبه آن از اشخاص مقصر به غیر بیم هگذار را دارد. اقدامات مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمه گذار یا بعد از آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد.

-7 هر گونه اختلاف درباره مبلغی که باید به موجب این بیمه نامه پرداخت شود ( با فرض معتبر بودن بیمه نامه ) کتباً به کارشناسی مورد توافق طرفین ارجاع خواهد شد  اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند ، موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفین ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب می شود ارجاع خواهد گردید در صورتی که کارشناسان مذکور به توا فق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف کارشناسان . کارشناس سومی را به عنوان سرکارشناس کتباً انتخاب خواهند کرد جلسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشناس تشکیل خواهد شد  قبل از علام نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه بیمه گر در مراجع قضایی قابل طرح نمی باشد.

-8 بیمه گر حق دارد در موارد زیر از پرداخت خسارت خودداری نماید.

الف) هر گاه شک و تردیدی نسبت به حق بیمه گذار به دریافت خسارت وجود داشته باشد ، جبران خسار ت منوط به ارائه اسناد و مدارک لازم به بیم هگر خواهد بود.

ب)  اگر به موجب قانون جزا نسبت به ادعای خسارت ، بازرسی و تحقی ق در مراجع ذیربط ضروری باشد پرداخت خسارت منوط به اتمام تحقیق و دادرسی خواهد بود.

-9 الف)  هرگاه پیشنهاد یا اظهارات ارائه شده از طرف بیمه گذار غیر واقعی باشد یا خساراتی از روی تقلب یا به طور اغراق آمیز اعلام شده باشد و یا در جهت اثبات ادعای فوق اظهارات یا ا طلاعات نادرستی ارائه شود. در آن صورت این بیمه نامه از درجه اعتبار ساقط است و بیمه گر م سئول پرداخت غرامت تحت این بیمه نامه نخواهد بود.

ب)هرگاه بیمه گر در خصو ص خسارتی از خود سلب مسئولیت کند ، چنانچه اقامه دعوی ظرف شش ماه و یا در صورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرایط بند فوق ظرف سه ماه پس از اعلام رای از طرف کارشناس یا سر کارشناس اقدامی قانونی از سوی بیمه گذار صورت نگیرد کلیه حقوق ناشی از این بیمه نامه منتفی خواهد شد.

-10 اگر در زمان ادعای خسارت مشمول این بیمه نامه، برای جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث بیمه نامه دیگری نیز وجود داشته باشد، بیمه گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود. بیمه نامه شکست ماشین آلات

-11 بیمه گذار می تواند این بیمه نامه را در هر زمان که مایل باشد فسخ کند در آن صورت بیمه گر حق بیمه را براساس نرخ کوتاه مدت برای مدت اعتبار بیمه نامه محاسبه خواهد کرد . بیمه گر نیز می تواند با اخطار کتبی یک هفته این بیمه نامه را فسخ نماید در این صورت بیمه گر موظف است حق بیمه دریافتی را نسبت به مدتی که مورد بیمه تحت پوشش نمی باشد پس از کسر هزین ههای کارشناسی به بیم هگذار مسترد دارد.

 

 

 -اشتباه در طراحی، ساخت یا نصب ماشین‌آلات که در زمان بهره‌برداری آشکار شده و دوره تضمین کارخانه سازنده نیز پایان یافته باشد
 -معایب موجود در اقلام، مواد اولیه یا ریخته‌ گری
 -اجرای نادرست کار 
 
-از هم گسیختگی در اثر نیروی گریز از مرکز
 -اتصال کوتاه - نوسان برق - قطع برق، آب، گاز یا هر سوخت دیگر 
 
-کم شدن آب در دیگ‌های بخار - انفجار دیگ‌های بخار - انفجارات فیزیکی
 -یخ‌زدگی 
- غفلت - عدم مهارت - سهل‌ انگاری 
 
-شکست مکانیکی یا الکتریکی
-اشتباه در سیستم روغن‌ کاری یا خنک‌ کاری
-سقوط - تصادم - واژگونی
-خرابکاری غیر گروهی
سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌ نامه مستثنی شده است.

بیمه‌گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد :

فرانشیز مذکور در جدول مشخصات در هر حادثه به عهده بیمه­گذار است. اگر در یک حادثه بیش از یک قلم از اقلام مورد بیمه اتلاف یا آسیب دیده باشد، فقط بیشترین رقم فرانشیز بعهده بیمه­گذار می­باشد.
اتلاف یا آسیب وارد شده به ابزارهای قابل تعویض از قبیل حدیده شده، قالب­ها، سیلندرهای کنده کاری شده، قطعاتی که به سبب استفاده و یا به طور طبیعی موجب استهلاک یا فرسودگی آنها می­شود، از قبیل جداره­های نسوز، چکش­های ضربه­ای، اشیاء ساخته شده از شیشه، تسمه­های متحرک، تایرهای لاستیکی، مواد به حرکت درآورنده از قبیل روغن­ها، سوخت­ها و کاتالیزورها .
اتلاف یا آسیب به علت آتش­سوزی، صاعقه مستقیم، انفجار شیمیایی (جز انفجار گاز در تنوره دیگ بخار)، سیستم اطفای حریق یا تخریب­های ناشی از آن، سقوط هواپیما یا هرگونه وسیله نقلیه هوایی یا اشیائی که از آنها سقوط کند ، دزدی ساده، سرقت با شکستن حرز یا تلاش برای آن، ریزش و آوار ساختمان­ها، سیل، طغیان آب، زلزله، نشست، رانش زمین، بهمن، تندباد، گردباد، فوران آتشفشان یا بلایای طبیعی مشابه.
اتلاف یا آسیب­دیدگی که سازنده ، پیمانکار یا تعمیرکار براساس قانون یا قرارداد مسئول آن باشد.
اتلاف یا آسیب­دیدگی­معلول نقایص یاعیوبی که درزمان شروع بیمه­نامه وجود داشته وبیمه­گذاریا نمایندگان وی از این موضوع آگاه بوده باشند، خواه بیمه­گر نسبت به آن عیوب و نقایص آگاهی داشته یا نداشته باشد.
اتلاف یا آسیب­دیدگی ناشی از عمل یا قصور عمدی بیمه­گذار یا نمایندگان وی.
اتلاف یا آسیب­دیدگی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی، یاغیگری، بلوا، انقلاب یا قیام ، شورش، اعتصاب کارگران، یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما درمقابله با اعتصاب کارگران، جنبش­های دسته جمعی ، در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی که با سوء نیت به نام یا مرتبط با هرگونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد. توطئه، توقیف ، ضبط و مصادره یا خرابی، یا اتلاف وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی.
هرگونه پیامد ناشی از واکنشهای هسته‌ای، تشعشعات یا آلودگی­های رادیواکتیو .
اتلاف یا آسیب­دیدگی که نتیجه مستقیم کار ممتد و از آثار آن باشد (مانند فرسودگی و پارگی ، ایجاد حفره، سائیدگی، خوردگی، زنگ­زدگی، جرم گرفتگی دیگ بخار)
خسارت غیر مستقیم یا مسئولیت از هر قبیل و به هر صورت، پرداخت­های اضافی برای جبران خسارت مادی مقرر در بیمه­نامه. هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر، بیمه­گر به استناد بند "7" بالا اعلام دارد که از بین رفتن، ویرانی، آسیب­دیدگی یا مسئولیتی مشمول این بیمه نیست، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه می­باشد به عهده بیمه­گذار است.

نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟