بیمه باربری

بیمه باربری بیمه ایست  که  به  موجب  آن بیمه گر در مقابل  حق  بیمه  ای  که  از بیمه گزار دریافت می‌کند، متعهدمی شود درجریان حمل  کالا از نقطه ای  به نقطه دیگر در نتیجه وقوع  خطرهای  موضوع بیمه  چنانچه  کالا تلف  شده  و یادچار خسارت  شود و یا بیمه  گزار در رابطه  با این خطرات  هزینه ای  متحمل شود، زیان  وارده  را جبران نماید .

بنا براین خسارت های احتمالی موضوع این بیمه نامه عبارتند از :

تلف شدن کالا در مسیر حمل از نقطه ای به نقطه دیگر .

خسارتی در مسیر حمل به کالا وارد شود .

در رابطه با خطرات فوق الذکر ( مثلاً برای جلوگیری از خسارت یا توسعه آن ) ، هزینه ای به بیمه گزار تحمیل شود .

بیمه باربری از انواع بیمه نام هایی است که به علت ماهیت خود از بیمه نامه های بین المللی تلقی شده و به همین دلیل افراد ذینفع در معاملات بین المللی ممکن است خریدار، فروشنده، بانک و مؤسسات حمل و نقل بین المللی و هر کدام دارای ملیت های مختلفی باشند و با توجه به اینکه در هر کشوری قوانین و مقررات خاصی بر حمل کالا حاکم است، لذا برای هماهنگی بیشتر در اکثر کشورها از شرایطیکسانی برای ارائه پوشش بیمه ای مربوطه استفاده می شود که به صورت اختصار اعلام می گردد .

شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ «شرايط عمومي بيمه باربري» را مشتمل بر ۱۹ ماده و ۱ تبصره به همراه «مجموعه شرايط A و B و C» آن به شرح ذيل تصويب نمود:
 فصل اول: تعاريف

ماده ۱– اساس قرارداد: اين بيمه‌نامه بر اساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه، سال  ۱۳۱۶ و پیشنهاد كتبي بيمه‌گذار (که جزء لاینفک اين بیمه‌نامه مي‌باشد) تنظيم گرديده و مورد توافق طرفين مي‌باشد. آن قسمت از پيشنهاد بيمه‌گذار كه مورد قبول بيمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بيمه‌نامه يا قبل از آن كتباً به بيمه‌گذار اعلام گرديده است، جزء تعهدات بيمه‌گر محسوب نمي‌شود.

ماده ۲- تعاريف و اصطلاحات: اصطلاحات زير صرف نظر از هر معني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشته باشد، در اين شرايط عمومي با تعريف مقابل آن به كار رفته است:

۱- ‌بيمه‌گر: ‌بيمه‌گر شركت بيمه‌اي است كه مشخصات آن در اين ‌بيمه‌نامه درج گرديده است و جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط مقرر در اين ‌بيمه‌نامه به عهده دارد.

۲- ‌بيمه‌گذار: ‌بيمه‌گذار شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه‌نامه مي باشد كه پوشش بيمه را اخذ نموده و متعهد به پرداخت حق بيمه آن است.

۳- ذينفع: ذي‌نفعشخصحقيقيياحقوقيمذكوردراين‌بيمه‌نامهاعماز‌بيمه‌گذارياغيرآناستكهحقمطالبهودريافتتمامياقسمتيازخسارتواردبهكالايموردبيمهرادارد.

۴- كالاي مورد بيمه: كالاي مورد بيمه، اموال مندرج در جدول مشخصات اين ‌بيمه‌نامه ‌است.

۵- انقضاي مدت بيمه: انقضاياينبيمهبراساسشرط۸ مجموعه شرايط پيوست ‌است اما در مورد حمل غيردريايي يا تركيبي، يكي از شرايط زير جايگزين شرط ۴/۱/۸ مجموعه شرايط C وB وA ‌مي‌گردد.

الف- در مورد حمل هوايي،۳۰ روز پس از تخليهكاملهرقسمتاز كالاي مورد بيمه از هواپيماي حامل در فرودگاه كشور مقصد.

ب- در مورد حمل زميني،۶۰ روز پس از تحويل كالاي مورد بيمه به انبارگمرك كشورمقصد.

مدت‌هاي ياد‌شده در اين ماده با درخواست ‌بيمه‌گذار و موافقت ‌بيمه‌گر و پرداخت ‌حق‌بيمه اضافي قابل تمديد ‌است.

فصل دوم: شرايط

ماده ۳- حمل كالا با كشتي : حمل كالا با كشتي طبقه بندي شده: حمل دريايي كالاي مورد بيمه بايد به وسيله كشتي طبقه بندي شده انجام شود در غير اينصورت بيمه گذار موظف است مشخصات كشتي و يا شناور هاي مورد نظر را قبل ازشروع حمل به بيمه گر اعلام و موافقت او را اخذ نمايد. چنانچه حمل كالاي مورد بيمه با كشتي طبقه بندي نشده بدون اطلاع بيمه گذارانجام شده باشد بيمه گذار موظف است بلافاصله پس از اطلاع، مراتب رابه بيمه گر اعلام و شرايط و اضافه نرخ مربوط به حمل كالاي مورد بيمه با كشتي طبقه بندي نشده را قبول كند.

ماده ۴- وظيفه بيمه گذار در ارائه اطلاعات به بيمه گر: بيمه گذار موظف است كليه اطلاعات راجع به حمل كالا و دفعات آن از جمله مشخصات وسيله يا وسايل حمل، حداكثر ارزش كالا در هر حمل، تاريخ حركت آنها و همچنين بهاي هر قسمت از محمولات بيمه شده را قبل يا بلافاصله بعد از حمل و به هر حال قبل از ورود وسيله حمل به مقصد به بيمه گر اعلام نمايد. در غير اينصورت بيمه گر حسب مورد بر اساس مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بيمه عمل خواهد نمود.

ماده ۵- ارزش كالاي مورد بيمه: چنانچه بين بيمه گذار و بيمه گر توافق خاصي نشده باشد قيمت كالاي مورد بيمه، معادل مجموع قيمت خريد كالا، هزينه حمل و ساير هزينه هاي متعارف خواهد بود.

تبصره- بيمه‌گر مي‌تواند در صورت تقاضاي بيمه‌گذار، با دريافت حق‌بيمه متعلقه خسارت عدم‌النفع مربوط به اين بيمه‌نامه را به مقدار مورد توافق (حداكثر به ميزان ده درصد قيمت كالاي مورد بيمه مندرج در اين ماده)، بيمه‌نمايد.

ماده ۶- كالاهايي كه به صورت جفت يا دست عرضه ‌مي‌شوند: در مورد كالاهايي كه به صورت جفت يا دست عرضه ‌مي‌شوند مسؤوليت ‌بيمه‌گر بدون توجه به ارزش جفت يا دست بودن آن، بيش از نسبت قيمت بيمه‌شده قسمت خسارت‌ديده به مبلغ بيمه‌شده جفت يا دست نخواهد بود مگر آن كه بطور صريح توافق ديگري شده باشد.

ماده ۷- حمل مواد مخدر تحت پوشش اين ‌بيمه‌نامه نيست مگر آن كه:

۱ـ نام ماده مخدر و كشورهاي صادر كننده و وارد كننده آن بطور صريح در بيمه نامه درج شده باشد.

۲- پروانه يا گواهي اجازه ورود محموله از مرجع صلاحيت‌دار كشوري كه ماده مخدر به آنجا وارد مي‌شود يا پروانه يا گواهي مرجع صلاحيت‌دار كشوري كه ماده مخدر از آنجا صادر شده است مبين اينكه كشور گيرنده ماده مخدر، صدور آن محموله به مقصد مندرج در ‌بيمه‌نامه را تأييد كرده است جزو مدارك خسارت به ‌بيمه‌گر تسليم شود.

۳ـ مسير حمل ماده مخدر، مسير معمولي و عادي براي حمل آن نوع مواد تلقي شود.

ماده ۸- وظايف ‌بيمه‌گذار در صورت وقوع خسارت: ‌بيمه‌گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:

۱- براي هر بسته‌ اي که مفقود شده است بلافاصله از متصديان حمل و يا مقام‌هاي بندر يا متصرفان ديگر كالاي مورد بيمه بطور كتبي درخواست خسارت نمايند.

۲ـ در مورد خسارات مشهود به محض اطلاع و قبل از تحويل گرفتن كالاي مورد بيمه از متصديان حمل و يا ساير متصرفان كالا بطور كتبي تقاضاي بازديد كنند و براي خساراتي كه هنگام بازديد مشخص مي گردد گواهي مربوطه را كه به امضاي آنها رسيده باشد دريافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمايند.
۳ـ در مواردي كه از سالم بودن كامل كالاي مورد بيمه مطمئن نباشند رسيد بدون قيد و شرط به متصديان حمل ندهند و با درج موضوع دربارنامه يا رسيدي كه به متصديان حمل مي دهند حق خود را براي مطالبه خسارت محفوظ نگهدارند.
۴ـ هرگاه موقع تحويل گرفتن كالاي مورد بيمه، زيان يا آسيبي مشهود نباشد بيمه گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي بايد حداكثر ظرف سه روز از تاريخ تحويل گرفتن كالا و اطلاع از خسارت، مراتب را بطور كتبي با پست سفارشي يا اظهارنامه به متصديان حمل اعلام نمايند.
۵ـ در مواردي كه موسسه حمل تمام يا قسمتي ازكالاي موردبيمه را به بيمه گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي تحويل ندهد نامبردگان موظفند كه پس از تنظيم صورت مجلس كسر تخليه، گواهي كتبي عدم تحويل را از موسسه مزبور بخواهند. در صورتي كه گواهي عدم تحويل در موعدهاي زير صادر نشود بيمه گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي بايد حداكثر طي يك هفته با اظهار نامه رسمي از موسسه حمل درخواست خسارت بنمايند و مراتب را به بيمه گر اطلاع دهند:

- در صورت حمل با كشتي، حداكثر هفت ماه پس از تخليه كالاي مورد بيمه از كشتي.

- در صورت حمل با كاميون و قطار، حداكثر هفت ماه پس از ورود وسيله حمل به مرز كشور مقصد.

- در صورت حمل با هواپيما، حداكثر سه ماه پس از تخليه كالاي مورد بيمه از هواپيما.

۶- ‌بيمه‌گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي موظفند در مورد خسارت مشهود كه به موجب اين بيمه‌نامه بيمه‌گر تعهد جبران آن را دارد، چنانچه مورد بيمه در يد متصديان حمل و نقل است قبل و يا بلافاصله پس از تحويل گرفتن كالا از آنها و چنانچه خسارت در انبار گمرك مشاهده شود، قبل از تحويل گرفتن از انبار ضمن تنظيم صورت مجلس گمركي مراتب را به بيمه گر اعلام نموده و درخواست بازديد از كالا را بنمايد.

ماده ۹- اختيارات بيمه گر در كالاي خسارت ديده مورد بيمه: بيمه گر در صورت توافق با بيمه گذار مي تواند كالاي خسارت ديده و نجات داده شده مورد بيمه را تعمير، تعويض و يا تصاحب نمايد. در صورتي كه بيمه گر در مقابل پرداخت خسارت كامل (حسب مورد با يا بدون كسر فرانشيز) قسمت آسيب ديده كالاي مورد بيمه را تصاحب كند بيمه گذار موظف است مالكيت قسمت مربوط را به بيمه گر منتقل نمايد همچنين بيمه گر بايد تعمير و يا تعويض كالاي مورد بيمه خسارت ديده را در مدتي كه عرفا كمتر از آن ميسر نيست انجام دهد.
ماده ۱۰- مدارك درخواست خسارت: براي درخواست خسارت، بيمه گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي موظفند در اسرع وقت اسناد و مدارك لازم از جمله موارد زير را حسب نوع خسارت به بيمه گر تسليم نمايند:
۱ـ اصل بيمه نامه يا گواهي بيمه.
۲ـ اصل سياهه (فاكتور) كالاي مورد بيمه با مشخصات كامل و صورت توزين و بسته بندي.
۳ـ اصل بارنامه ها و يا قرار داد حمل.
۴ـ صورت وضعيت كالاي مورد بيمه در موقع تحويل گرفتن و صورت وضعيت ميزان توزين كالا در آخرين مقصد مندرج در بيمه نامه.
۵ـ مكاتبات متبادله با متصديان حمل و اشخاص مندرج در ماده ۸
۶ـ در صورت عدم تحويل كالاي مورد بيمه علاوه بر اسناد و مدارك فوق، برگ رسمي گواهي عدم تحويل كه موسسه حمل صادر كرده است هم بايد با توجه به مقررات مندرج در بند ۵ از ماده ۸ به بيمه گر تسليم گردد.
۷ـ پروانه گمركي (برگ سبز) و صورت مجلس كشف اختلاف در صورت صدور.
۸ـ گواهي مبدا.
۹ـ قبض انبار گمرك.
۱۰ـ گزارش بازديد خسارت كه بايستي توسط يكي از اشخاص يا موسسات مجازي كه توسط بيمه مركزي ايران معرفي گرديده اند تهيه شده باشد.
چنانچه بيمه گر علاوه بر اسناد مذكور به مدارك ديگري نياز داشته باشد بايد بلافاصله از بيمه گذار مطالبه نمايد و بيمه گذار موظف است مدارك مورد نياز را در اختيار او قرار دهد.
ماده ۱۱- مهلت پرداخت خسارت: بيمه گر مكلف است حداكثر طي چهار هفته پس از دريافت اسناد و مدارك لازم كه به استناد آنها بتواند حدود تعهد خود را احراز و مقدار خسارت وارده را تعيين كند، خسارت را پرداخت نمايند.

ماده ۱۲- اصل جانشيني: ‌بيمه‌گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي‌كند در مقابل اشخاصي كه مسؤول وقوع حادثه يا خسارت هستند جانشين ‌بيمه‌گذار خواهد بود و اگر ‌بيمه‌گذار اقدامي كند كه منافي با اين اصل باشد بيمه‌گر مي‌تواند به نسبت تأثير بيمه‌گذار تمام يا قسمتي از خسارت را پرداخت نكند.

ماده ۱۳- بازديدكنندگان: بازديد نمايندگان بيمه گر يا موسسات مجاز بازديدكننده از خسارت و ارائه گزارش بازديد از سوي آنها به منزله قبول تعهد از طرف بيمه گر نيست.
ماده۱۴- كتبي بودن اظهارات: هرگونه پيشنهاد و اظهار بيمه گذار و بيمه گر بايد بصورت كتبي به آخرين نشاني اعلام شده طرف مقابل ارسال گردد.

ماده ۱۵- مهلت حمل كالاي مورد بيمه: ‌بيمه‌گذارموظف است كالاي مورد بيمه را حداكثر تا دو سال بعد از تاريخ صدور ‌بيمه‌نامه حمل نمايد. در غير اين صورت، بيمه‌نامه فاقد اعتبار است و ‌بيمه‌گر تعهدي براي جبران خسارات مربوط به كالاهايي كه بعد از مهلت مقرر حمل ‌مي‌شود ندارد. ‌حق‌بيمه مربوط به كالاهاي حمل‌نشده با ارايه مستندات لازم توسط بيمه‌گذار قابل استرداد خواهد بود. بيمه‌گر و بيمه‌گذار مي‌توانند قبل از پايان مهلت حمل، دربارة تمديد آن توافق نمايند.

ماده ۱۶- ارجاع به داوري: طرفين قرارداد بايد اختلاف خود را تا حد امكان از طريق مذاكره حل و فصل نمايند. اگر اختلاف از طريق مذاكره حل و فصل نشد مي توانند از طريق داوري يا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل كنند. در صورت انتخاب روش داوري، طرفين قرارداد مي توانند يك نفر داور مرضي الطرفين را انتخاب كنند. در صورت عدم توافق براي انتخاب داور مرضي الطرفين، هريك از طرفين داور انتخابي خود را به صورت كتبي به طرف ديگر معرفي مي كند. داوران منتخب، داور سومي را انتخاب و پس از رسيدگي به موضوع اختلاف، با اكثريت آرا راُي داوري را صادر مي كنند. در صورتي كه داوران منتخب براي انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر يك از طرفين قرارداد مي تواند تعيين داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر يك از طرفين، حق الزحمه داور انتخابي خود را مي پردازد و حق الزحمه داور سوم به تساوي تقسيم مي شود.
ماده ۱۷- مهلت اقامه دعوا: هرگونه ادعاي ناشي از اين بيمه نامه بايد حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ بطلان، فسخ و يا انقضاي مدت بيمه نامه و در صورت وقوع حوادث منجر به خسارت، از تاريخ وقوع آن اقامه شود و پس از دوسال مذكور ادعاي ناشي از اين بيمه نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان مي تواند يك نوبت توسط هر يك از طرفين با اظهار نامه رسمي قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان، به مدت باقي مانده مرور زمان يك سال اضافه خواهد شد.
فصل سوم: استثنائات
ماده ۱۸- خسارت غيرقابل پرداخت: علاوه بر موارد ذكر شده در شرايط پيوست، خسارات ناشي از تحقق خطرات زير نيز تحت پوشش اين بيمه نخواهد بود.

۱ـ اشعه يون ساز و آلودگي به مواد راديواكتيو ناشي از هر گونه سوخت يا فضولات هسته اي.
۲ـ عدم قبول بيمه گذار براي ورود كالاي مورد بيمه و يا ممانعت مقامات كشور وارد كننده از ورود كالا.
۳ـ كسر از مبدا و يا ارسال كالايي مغاير با اسناد حمل و ياخريد.
ماده ۱۹- اين آئين نامه از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا خواهدبود و جايگزين آئين نامه شماره ۳۶ ( شرايط عمومي بيمه باربري و مجموعه شرايط A,B,C ) مصوب شوراي عالي بيمه و مكمل هاي بعدي آن خواهد شد.

مجموعه شرايط(A)

خطرات مشمول بيمه
خطرات تحت پوشش

۱ـ اين بيمه همه خطرهايي را كه منجر به تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه مي شود به جز موارد استثناء شده در بندهاي ۴ ، ۵ ، ۶، ۷ را پوشش مي دهد.

خسارت همگاني
۲ـ اين بيمه نامه خسارات همگاني و هزينه هاي نجات را كه به منظور پيشگيري از خسارت يا در ارتباط با آن به جز موارد مندرج در بند هاي ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ به وجود آمده و طبق قرار داد حمل و يا قانون و عرف حاكم بر آن محاسبه و تعيين شده باشد، پوشش ميدهد.

مسئوليت مشترك درتصادم
۳ـ به موجب شرط مندرج در قرار داد حمل در خصوص مسئوليت مشترك دو كشتي در تصادم، بيمه گر جبران اين زيان را در قبال خطرات مورد تعهد در اين بيمه به عهده مي گيرد، بيمه گذار تقبل مي نمايد كه هرگاه حمل كننده بر اساس شرط مذكور مطالبه زيان كند، بيمه گر را اگاه نمايد. در اين صورت بيمه گر حق دارد به هزينه خود دفاع از بيمه گذار را در دعوي به عهده گيرد.

استثنائات
۴ـ اين بيمه به هيچ وجه شامل خطرات زير نمي گردد:
(۱/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه قابل انتساب به سوء عمل ارادي بيمه گذار
(۲/۴)- نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كالاي مورد بيمه.
(۳/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نامناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي كالاي مورد بيمه مشروط بر اينكه بسته بندي يا آماده سازي قبل از شروع اين بيمه انجام شده يا به وسيله بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشد و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بيمه شده را نداشته باشد (در موارد مربوط به اين شرط " بسته بندي " شامل چيدن كالاي مورد بيمه در كانتينر هم هست و كاركنان جزو پيمانكاران مستقل محسوب نمي شوند).
(۴/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه به علت عيب ذاتي يا ماهيت كالاي مورد بيمه.
(۵/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه علت آن تاخير باشد، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد ( به استثناء هزينه هاي قابل پرداخت بر اساس بند ۲).
(۶/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از اعسار يا ورشكستگي مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها، به شرط اينكه بيمه گذار در هنگام بارگيري كالاي مورد بيمه در كشتي، از اين امر مطلع بوده يا بايستي طبيعتا در جريان معمول تجارت خود ازاين مسئله آگاه باشد كه اين اعسار و يا ناتواني مالي ميتواند مانع از ادامه عادي سفر گردد. اين استثناء در صورتي كه قرار داد بيمه به طرف ديگري (طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد كه آن طرف موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرارداد الزام آورخريداري كرده يا با خريد آن توافق نموده است، اعمال نمي گردد.
(۷/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه مستقيم يا غير مستقيم به علت يا ناشي از كاربرد هر نوع سلاح يا وسيله اي باشد كه با انرژي اتمي يا شكست هسته اي و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده راديواكتيو كار كند.
۵ـ(۱/۵)- اين بيمه به هيچ وجه تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نمي دهد:
(۱/۱/۵)- عدم قابليت دريانوردي كشتي يا شناور يا نامناسب بودن كشتي يا شناور براي حمل ايمن كالاي مورد بيمه، مشروط بر اينكه هنگام بارگيري كالاي مورد بيمه به وسيله حمل، بيمه گذار از فقدان قابليت دريانوردي يا نا مناسب بودن كشتي يا شناور آگاه باشد.
(۲/۱/۵)- نامناسب بودن كانتينر يا وسيله حمل جهت حمل سالم مورد بيمه، مشروط بر اينكه بارگيري كالا درون يا برون اين وسائط قبل از شروع اين بيمه نامه انجام شده باشد يا توسط بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشد و آنها از نامناسب بودن وسائط مذكور در زمان بارگيري كالاي مورد بيمه اطلاع داشته باشند.
(۲/۵)- در مواردي كه قرارداد بيمه به طرف ديگري (طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد و ايشان موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرار داد الزام آور خريداري كرده يا با خريد آن توافق نموده است استثناي بند ۱/۱/۵ اعمال نمي گردد.
(۳/۵)- بيمه گران حق ادعاي نقض تعهدات ضمني راجع به قابليت دريا نوردي كشتي و مناسب بودن كشتي براي حمل مورد بيمه را از خود اسقاط مي كنند.

۶ـ اين بيمه به هيچ عنوان، تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه هايي را كه علت اصلي آنها يكي از موارد زير باشد جبران نمي كند:
(۱/۶)- جنگ، جنگ داخلي، انقلاب، شورش، قيام و يا زد وخوردهاي داخلي ناشي از اين امور يا هرگونه عمل خصمانه توسط يا بر عليه يكي از دوقدرت متخاصم.
(۲/۶)- توقيف، ضبط، مصادره، تصرف (غير از دزدي دريايي) يا اثرات ناشي از اين امور يا اثرات ناشي از اقدام به شروع آنها.
(۳/۶)- مين، اژدر و بمبهاي متروكه يا ساير سلاحهاي جنگي به جا مانده و متروكه.
۷ـ اين بيمه نامه به هيچ وجه تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه هاي ناشي از مواردزير را پوشش نمي دهد:
(۱/۷)- عمل اعتصاب كنندگان، جلوگيري از ورودكارگران يا عمل اشخاصي كه در درگيريهاي كارگري، آشوبها يا اغتشاشات داخلي شركت مي كنند.
(۲/۷)- اعتصاب، تعطيل محل كار، درگيريهاي كارگري، آشوبها و يا اغتشاشات داخلي.
(۳/۷)- هرگونه عمل تروريستي يا اقدام هر شخصي كه مستقيما با هدف براندازي دولتي يا اعمال نفوذ از طريق توسل به زور يا خشونت بر عليه دولت يا از طرف يا در ارتباط با هر سازماني كه قانوني يا غير قانوني تشكيل شده باشد.
(۴/۷) عمل هر شخصي با انگيزه سياسي عقيدتي يا مذهبي.

مدت اعتبار بيمه نامه
شرط حمل

۸ـ(۱/۸)- مشروط به رعايت بند ۱۱، اين بيمه از زماني كه كالاي مورد بيمه، انبار يا محل نگهداري مذكور در اين بيمه نامه را به منظور بارگيري بدون وقفه بر روي وسيله نقليه يا هروسيله حمل ديگري براي شروع حمل براي اولين بار ترك مي نمايد، آغاز و در طول جريان عادي حمل ادامه مي يابد و در يكي از حالات زير هركدام زودتر واقع شود، منقضي مي شود:
(۱/۱/۸)- به مجرد تخليه كامل كالا از وسيله حمل يا وسيله نقليه ديگر در انبار يا محل نگهداري نهايي در مقصد مذكور در بيمه نامه.
(۲/۱/۸)- به مجرد تخليه كامل كالا از وسيله حمل يا وسيله نقليه ديگر به هر انبار يا محل نگهداري ديگر در مقصد مندرج در بيمه نامه يا قبل از آن كه بيمه گذاريا كاركنان وي براي نگهداري كالا در خارج از مسير حمل يا تقسيم و توزيع كالا در نظر گرفته باشد.
(۳/۱/۸)- هنگامي كه بيمه گذار يا كاركنان او تصميم مي گيرند خارج از مسير عادي حمل از هر يك از وسايل حمل زميني يا ساير وسائل حمل يا كانتينر براي نگهداري كالاي مورد بيمه استفاده كنند.
(۴/۱/۸)- به مجرد انقضاي ۶۰ روز از تخليه كامل كالاي مورد بيمه از كشتي در آخرين بندر تخليه.
(۲/۸) هرگاه پس از تخليه كالاي مورد بيمه ازكشتي در بندر نهايي تخليه و قبل از انقضاي مدت بيمه نامه قرار باشد كه كالا به مقصد ديگري غير ازمقصد تعيين شده در بيمه نامه حمل شود، در اين صورت بيمه طي مدت مقرر در بند ۱/۱/۸ الي ۴/۱/۸ به اعتبار خود باقي است ولي با شروع حمل به مقصد ديگر فاقد اعتبار است.
(۳/۸)- اين بيمه (با توجه به موارد خاتمه مذكور در بند ۱/۱/۸ الي ۴/۱/۸ و مقررات بند ۹ مندرج در زير) در صورت تاخير خارج از اختيار بيمه گذار، هرنوع تغيير مسير، تخليه اجباري، ارسال مجدد يا انتقال كالا به كشتي ديگر و در جريان هرنوع تغييري كه در سفر دريايي روي داده و ناشي از اختياراتي باشد كه طبق قرار داد باربري به مالكان يا اجاره كنندگان كشتي تفويض شده است، داراي اعتبار خواهد بود.

خاتمه قرار داد حمل و نقل
۹ـ هرگاه قرارداد حمل در اثر رويدادي خارج از اراده و اختيار بيمه گذار در بندر يا محلي غير از مقصد مذكور در آن قرارداد خاتمه يابد يا حمل كالا به نحو ديگري قبل از تحويل كالا در مقصد (به شرح مندرج در شرط ۸ فوق)، خاتمه يابد يا حمل كالا به نحو ديگري قبل از تخليه كالا در مقصد (به شرح مندرج در شرط ۸ فوق) خاتمه يابد، اين بيمه نيزمنقضي مي شود مگر آنكه مراتب فورا به بيمه گر اطلاع و ادامه بيمه درخواست شود كه در آن صورت در ازاء حق بيمه اضافي (درصورت درخواست بيمه گر) اين بيمه تا يكي از مهلت هاي مقرر در زير به قوت خود باقي مي ماند:
(۱/۹)- تازماني كه كالا در چنين بندر يا محلي به فروش رسيده و تحويل گردديا چنانچه توافق خاص ديگري نشده باشد تا انقضاء مدت ۶۰ روز بعد از ورود كالاي بيمه شده به چنين بندر يا محل، هركدام زودتر واقع شود.
(۲/۹)- اگر كالاي مورد بيمه ظرف همان مدت ۶۰ روز (يا هر مدت اضافي ديگري كه توافق شده باشد) به مقصد مذكور در بيمه نامه يا هر مقصد ديگري ارسال گردد، در اين صورت بيمه طبق ضوابط مقرر در بند ۸ منقضي مي شود

تغيير سفر
۱۰ـ(۱/۱۰)- هرگاه پس از شروع اين بيمه مقصد توسط بيمه گذار تغييرنمايد، بقاء اعتبار اين بيمه مشروط است به اينكه بيمه گذار مراتب را فورا به بيمه گر اعلام كند و شرايط و حق بيمه مورد توافق قرار گيرد. چنانچه خسارتي قبل از توافقات رخ دهد تحت پوشش خواهد بود مشروط بر اينكه بر مبناي نرخ و شرايط متعارف بازار باشد.
(۲/۱۰)- هرگاه حمل كالاي مورد بيمه طبق شرايط اين بيمه (مطابق بند ۱/۸) آغاز اما كشتي بدون اطلاع بيمه گذار يا كاركنان وي به مقصد ديگري حركت كند، با شروع حمل اين بيمه به قوت خود باقي است.

خسارات
نفع بيمه اي

۱۱ـ(۱/۱۱)- براي جبران خسارت تحت اين بيمه، بيمه گذار بايد هنگام بروز خسارت، نسبت به كالاي مورد بيمه نفع بيمه اي داشته باشد.
(۲/۱۱)- مشروط به رعايت بند ۱/۱۱ فوق، بيمه گذار حق دارد خسارت ناشي از خطربيمه شده را كه در طول مدت اين بيمه حادث مي شود، دريافت دارد، حتي اگرخسارت قبل از انعقاد قرارداد بيمه اتفاق افتاده باشد مگر آنكه در مورد اخير بيمه گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بيمه گر نسبت به آن بي اطلاع باشد.
هزينه حمل تا مقصد نهايي
۱۲ـ هرگاه در اثر تحقق يكي از خطرات تحت پوشش اين بيمه، حمل موضوع بيمه در بندر يا محلي به غير از مقصد كالاي بيمه شده خاتمه يابد، بيمه گر هرگونه هزينه هاي اضافي كه به طور معقول و متعارف براي تخليه، نگهداري و ارسال مورد بيمه به مقصد توسط بيمه گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود.
مقررات اين بند شامل هزينه هاي نجات يا خسارت همگاني نبوده و استثنائات مندرج در بندهاي ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ در مورد آن صادق خواهد بود و نيز شامل هزينه هاي ناشي از تقصير، غفلت، ورشكستگي يا قصور در انجام تعهدات مالي بيمه گذار يا كاركنان وي نمي گردد.

خسارت كلي فرضي
۱۳ـ درخواست خسارت به عنوان خسارت كلي فرضي قابل قبول نيست مگر اينكه بدين لحاظ كه تلف مورد بيمه قطعي و غيرقابل اجتناب است و يا هزينه نجات، مرمت و ارسال مجدد آن به مقصد تعيين شده، از قيمت آن كالا در مقصد بيشترخواهد بود رها كردن آن معقول و منطقي باشد.

ارزش اضافي
۱۴ـ(۱/۱۴)- اگر بيمه گذار براي كالاي بيمه شده تحت اين بيمه نامه، بيمه ارزش اضافي تحصيل كند، فرض مي شود كه قيمت توافقي كالا تا جمع كل مبلغ بيمه شده تحت اين بيمه نامه و كليه بيمه نامه هاي ارزش اضافي، افزايش يافته است و تعهد بيمه گر با توجه به نسبت مبلغ بيمه شده اين بيمه نامه با كل مبالغ بيمه شده، تعيين مي شود درصورت وقوع خسارت، بيمه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بيمه شده تحت كليه بيمه نامه هاي ديگر به بيمه گر مي باشد.
(۲/۱۴)- چنانچه اين بيمه به صورت ارزش اضافي باشد، شرط زير رعايت خواهد شد:
فرض مي شود كه قيمت توافقي كالا برابر با جمع كل مبلغ بيمه شده تحت بيمه نامه اوليه و كليه بيمه نامه هاي ارزش اضافي ديگر كه توسط بيمه گذار تحصيل شده است، مي باشد. تعهد بيمه گر با توجه به نسبت مبلغ بيمه شده اين بيمه نامه با جمع كل مبلغ بيمه شده، خواهد بود.
در صورت وقوع خسارت، بيمه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بيمه شده تحت كليه بيمه نامه هاي ديگر به بيمه گر مي باشد.

منافع حاصل از بيمه
۱۵ـ اين بيمه
(۱/۱۵)- بيمه گذاري را تحت پوشش قرار مي دهد كه ادعاي خسارت مي كند، اعم ازاينكه قرارداد بيمه توسط او يا از سوي او منعقد شده يا بيمه نامه به او منتقل شده باشد.
(۲/۱۵)- به حمل كنندگان كالا و ساير امانت گيران كالاي مورد بيمه تسري نمي يابد و آنان را منتفع نمي كند.

به حداقل رساندن خسارات
وظايف بيمه گذار

۱۶ـبيمه گذار، كاركنان و نمايندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظفند:
(۱/۱۶)- هرگونه اقدام معقول كه جهت دفع يا به حداقل رساندن چنين خسارتي موثر است را انجام دهند.
(۲/۱۶)- امكان اقامه دعوي و احقاق حق عليه حمل كنندگان، تحويل گيرندگان كالا يا هر شخص ثالث را كاملا حفظ كنند
در مقابل، بيمه گر علاوه بر ساير خسارات قابل پرداخت تحت اين بيمه نامه، هزينه هاي متناسب و معقولي كه بيمه گذار جهت انجام اين وظايف متحمل شده است را جبران مي نمايد.

عدم اسقاط حق
۱۷ـ اقداماتي كه توسط بيمه گذار و يا بيمه گر به منظور نجات، حفظ يا مرمت و بازيافتن مورد بيمه به عمل مي آيد، نبايد به عنوان اسقاط حق يا قبول ترك مالكيت يا به عنوان هرگونه خدشه در حقوق هر يك از طرفين محسوب گردد.

اجتناب از تاخير
۱۸ـ از جمله شرايط اين بيمه اين است كه اقدامات بيمه گذار براي حمل كالا در تمام موارد تا حدي كه در كنترل وي مي باشد، بايد با سرعت معقول و به نحو متعارف انجام گيرد.

قانون وعرف
۱۹ـ اين بيمه تابع قانون بيمه و عرف كشور ايران است.
تذكر: بيمه گذار موظف است در صورت تقاضاي تمديد براي اين بيمه نامه مطابق بند ۹ و يا اطلاع از تغيير مقصد مطابق بند ۱۰ فورا بيمه گر را مطلع كند، شرط استفاده از چنين پوششي انجام اين تعهد مي باشد.

مجموعه شرايط(B)
خطرات مشمول بيمه
خطرات تحت پوشش

۱ـ اين بيمه خطرات زير به جز موارد استثنا شده در بندهاي ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ را پوشش مي دهد.
(۱/۱)- تلف شدن يا آسيب ديدن مورد بيمه كه به طور منطقي مرتبط با يكي از موارد زير باشد:
(۱/۱/۱)- آتش سوزي يا انفجار
(۲/۱/۱)- به گل نشستن، زمينگير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور.
(۳/۱/۱)- واژگون شدن يا از راه يا از خط خارج شدن وسيله حمل زميني.
(۴/۱/۱)- تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب.
(۵/۱/۱)- تخليه كالا در بندر اضطراري.
(۶/۱/۱)- زلزله، آتشفشان يا صاعقه.
(۲/۱)- تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:
(۱/۲/۱)- فداكردن كالا در جريان خسارت عمومي.
(۲/۲/۱)-به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي يا به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي.
(۳/۲/۱)- ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به كشتي، شناور، محفظه كالا، كانتينر يا محل انبار.
(۳/۱)- تلف شدن كلي هر بسته در كشتي يا شناور و يا تلف كلي هر بسته به علت افتادن به هنگام بارگيري و يا تخليه كشتي يا شناور.

خسارت همگاني
۲ـ اين بيمه نامه خسارات همگاني و هزينه هاي نجات را كه به منظور پيشگيري از خسارت يا در ارتباط با آن به جز مواد مندرج در بندهاي ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ به وجود آمده و طبق قرار داد حمل و يا قانون و عرف حاكم بر آن محاسبه و تعيين شده باشد، پوشش مي دهد.
مسئوليت مشترك در تصادم
۳ـ به موجب شرط مندرج در قرار داد حمل در خصوص مسئوليت مشترك دو كشتي در تصادم، بيمه گر جبران اين زيان را در قبال خطرات مورد تعهد در اين بيمه به عهده مي گيرد. بيمه گذار تقبل مي نمايد كه هرگاه حمل كننده بر اساس شرط مذكور مطالبه زيان كند، بيمه گر را آگاه نمايد. در اين صورت بيمه گر حق دارد به هزينه خود دفاع از بيمه گذار را در دعوي به عهده گيرد.
استثنائات
۴ـ اين بيمه به هيچ وجه شامل خطرات زير نمي گردد:
(۱/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه قابل انتساب به سوء عمل ارادي بيمه گذار
(۲/۴)- نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كالاي مورد بيمه.
(۳/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نامناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي كالاي مورد بيمه مشروط بر اينكه بسته بندي يا آماده سازي قبل از شروع اين بيمه انجام شده يا به وسيله بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بيمه شده را نداشته باشد. (در موارد مربوط به اين شرط "بسته بندي" شامل چيدن كالاي مورد بيمه در كانتينر هم هست و كاركنان جزو پيمانكاران مستقل محسوب نمي شوند).
(۴/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه به علت عيب ذاتي يا ماهيت كالاي مورد بيمه.
(۵/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه علت آن تاخير باشد، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد (به استثناء هزينه هاي قابل پرداخت بر اساس بند۲)
(۶/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از اعسار يا ورشكستگي مالكان، مديران،اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها، به شرط اينكه بيمه گذار در هنگام بارگيري كالاي مورد بيمه در كشتي، از اين امر مطلع بوده يا بايستي طبيعتا در جريان معمول تجارت خود از اين مسئله آگاه باشد كه اين اعسار و يا ناتواني مالي مي تواند مانع از ادامه عادي سفر گردد. اين استثنا در صورتي كه قرارداد بيمه به طرف ديگري(طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد كه آن طرف موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرار داد الزام آور خريداري كرده يا با خريد آن توافق نموده است، اعمال نمي گردد.
(۷/۴)- آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي مورد بيمه يا هر قسمت از آن از سوي هر شخص متخلف.
(۸/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه مستقيم يا غير مستقيم به علت يا ناشي از كاربرد هر نوع سلاح يا وسيله اي باشد كه با انرژي اتمي يا شكست هسته اي و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده راديواكتيو كار كند.
۵ـ (۱/۵)- اين بيمه به هيچ وجه تلف شدن،آسيب ديدن يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نمي دهد:
(۱/۱/۵)- عدم قابليت دريانوردي كشتي يا شناور يا نامناسب بودن كشتي يا شناور براي حمل ايمن كالاي مورد بيمه، مشروط بر اينكه هنگام بارگيري كالاي مورد بيمه به وسيله حمل، بيمه گذار از فقدان قابليت دريانوردي يا نامناسب بودن كشتي يا شناور آگاه باشد.
(۲/۱/۵)- نامناسب بودن كانتينر يا وسيله حمل جهت حمل سالم مورد بيمه، مشروط بر اينكه بارگيري كالا درون يا برون اين وسائط قبل ازشروع اين بيمه نامه انجام شده باشد يا توسط بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشد و آنها از نامناسب بودن وسائط مذكور در زمان بارگيري كالاي مورد بيمه اطلاع داشته باشند.
(۲/۵)- در مواردي كه قرارداد بيمه به طرف ديگري (طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد و ايشان موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرار داد الزام آور خريداري كرده يا با خريد آن توافق نموده است استثناي بند ۱/۱/۵ اعمال نمي گردد.
(۳/۵)- بيمه گران حق ادعاي نقض تعهدات ضمني راجع به قابليت دريانوردي كشتي و مناسب بودن كشتي براي حمل مورد بيمه را از خود اسقاط مي كنند.
۶ـ اين بيمه به هيچ عنوان، تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه هايي را كه علت اصلي آنها يكي از موارد زير باشد جبران نمي كند:
(۱/۶)- جنگ، جنگ داخلي، انقلاب، شورش، قيام و يا زد و خوردهاي داخلي ناشي از اين امور يا هر گونه عمل خصمانه توسط يا بر عليه يكي از دو قدرت متخاصم.
(۲/۶)-توقيف، ضبط، مصادره، تصرف يا اثرات ناشي از اين امور يا اثرات ناشي از اقدام به شروع آنها.
(۳/۶)- مين، اژدر و بمبهاي متروكه يا ساير سلاحهاي جنگي به جا مانده و متروكه.
۷ـ اين بيمه نامه به هيچ وجه تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نمي دهد:
(۱/۷)- عمل اعتصاب كنندگان، جلوگيري از ورود كارگران يا عمل اشخاصي كه در درگيريهاي كارگري، آشوبها يا اغتشاشات داخلي شركت مي كنند.
(۲/۷)- اعتصاب، تعطيل محل كار، درگيريهاي كارگري، آشوبها و يا اغتشاشات داخلي.
(۳/۷)- هرگونه عمل تروريستي يا اقدام هر شخصي كه مستقيما با هدف بر اندازي دولتي يا اعمال نفوذ از طريق توسل به زور يا خشونت بر عليه دولت يا ازطرف يا در ارتباط با هر سازماني كه قانوني يا غيرقانوني تشكيل شده باشد.
(۴/۷)- عمل هر شخصي با انگيزه سياسي عقيدتي يا مذهبي.

مدت اعتبار بيمه نامه
شرط حمل

۸ـ (۱/۸)- مشروط به رعايت بند۱۱، اين بيمه از زماني كه كالاي مورد بيمه، انبار يا محل نگهداري مذكور در اين بيمه نامه را به منظور بارگيري بدون وقفه بر روي وسيله نقليه يا هر وسيله حمل ديگري براي شروع حمل براي اولين بار ترك مي نمايد، آغاز و در طول جريان عادي حمل ادامه مي يابد و در يكي از حالات زير، هر كدام زودتر واقع شود، منقضي مي شود:
(۱/۱/۸)- به مجرد تخليه كامل كالا از وسيله حمل يا وسيله نقليه ديگر در انبار يا محل نگهداري نهايي در مقصد مذكور در بيمه نامه.
(۲/۱/۸)- به مجرد تخليه كامل كالا از وسيله حمل يا وسيله نقليه ديگر به هر انبار يا محل نگهداري ديگر در مقصد مندرج در بيمه نامه يا قبل ازآن، كه بيمه گذار يا كاركنان وي براي نگهداري كالا در خارج از مسير حمل يا تقسيم و توزيع كالا در نظر گرفته باشد.
(۳/۱/۸)-هنگامي كه بيمه گذار يا كاركنان او تصميم مي گيرند خارج از مسير عادي حمل از هريك از وسايل حمل زميني يا ساير وسايل حمل يا كانتينر براي نگهداري كالاي مورد بيمه استفاده كنند.
(۴/۱/۸)- به مجرد انقضاي ۶۰ روز از تخليه كامل كالاي مورد بيمه از كشتي در آخرين بندر تخليه.
(۲/۸)- هرگاه پس از تخليه كالاي مورد بيمه ازكشتي در بندر نهايي تخليه و قبل از انقضاي مدت بيمه نامه قرار باشد كه كالا به مقصد ديگري غير از مقصد تعيين شده در بيمه نامه حمل شود، در اين صورت بيمه طي مدت مقرر در بند ۱/۱/۸ الي ۴/۱/۸ به اعتبار خود باقي است ولي با شروع حمل به مقصد ديگر فاقد اعتبار است.
(۳/۸) اين بيمه (با توجه به موارد خاتمه مذكور در بند ۱/۱/۸ الي ۴/۱/۸ و مقررات بند ۹ مندرج در زير) در صورت تاخير خارج از اختيار بيمه گذار، هر نوع تغيير مسير، تخليه اجباري، ارسال مجدد يا انتقال كالا به كشتي ديگر و در جريان هر نوع تغييري كه در سفر دريايي روي داده و ناشي از اختياراتي باشد كه طبق قرارداد باربري به مالكان يا اجاره كنندگان كشتي تفويض شده است، داراي اعتبار خواهد بود.

خاتمه قرار داد حمل و نقل
۹ـ هرگاه قرارداد حمل در اثر رويدادي خارج از اراده و اختياربيمه گذار در بندر يا محلي غير از مقصد مذكور در آن قرار داد خاتمه يابد يا حمل كالا به نحو ديگري قبل از تحويل كالا در مقصد (به شرح مندرج در شرط ۸ فوق)، خاتمه يابد يا حمل كالا به نحو ديگري قبل از تخليه كالا در مقصد (به شرح مندرج در شرط ۸ فوق) خاتمه يابد، اين بيمه نيز منقضي مي شود مگر آنكه مراتب فورا به بيمه گر اطلاع و ادامه بيمه درخواست شود كه در آن صورت در ازاء حق بيمه اضافي (درصورت درخواست بيمه گر) اين بيمه تا يكي از مهلت هاي مقرر در زير به قوت خود باقي مي ماند:
(۱/۹)- تا زماني كه كالا در چنين بندر يا محلي به فروش رسيده و تحويل گردد يا چنانچه توافق خاص ديگري نشده باشد، تا انقضاء مدت ۶۰ روز بعد از ورود كالاي بيمه شده به چنين بندر يا محل، هركدام زودتر واقع شود.
(۲/۹)- اگر كالاي مورد بيمه ظرف همان مدت ۶۰ روز (يا هر مدت اضافي ديگري كه توافق شده باشد) به مقصد مذكور در بيمه نامه يا هر مقصد ديگري ارسال گردد، در اين صورت بيمه طبق ضوابط مقرر در بند ۸ منقضي مي شود.
تغيير سفر
۱۰ـ (۱/۱۰)- هرگاه پس از شروع اين بيمه مقصد توسط بيمه گذار تغيير نمايد، بقاء اعتبار اين بيمه مشروط است به اينكه بيمه گذار مراتب را فورا به بيمه گر اعلام كند و شرايط و حق بيمه مورد توافق قرار گيرد. چنانچه خسارتي قبل از توافقات رخ دهد تحت پوشش خواهد بود مشروط به اينكه بر مبناي نرخ و شرايط متعارف بازار باشد.
(۲/۱۰)- هرگاه حمل كالاي مورد بيمه طبق شرايط اين بيمه (مطابق بند۱/۸) آغاز اما كشتي بدون اطلاع بيمه گذار يا كاركنان وي به مقصد ديگري حركت كند، با شروع حمل اين بيمه به قوت خود باقي است.

خسارات
نفع بيمه اي

۱۱ـ(۱/۱۱)- براي جبران خسارت تحت اين بيمه، بيمه گذار بايد هنگام بروز خسارت، نسبت به كالاي مورد بيمه نفع بيمه اي داشته باشد.
(۲/۱۱)- مشروط به رعايت بند ۱/۱۱ فوق، بيمه گذارحق دارد خسارت ناشي از خطر بيمه شده را كه در طول مدت اين بيمه حادث مي شود، دريافت دارد، حتي اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بيمه اتفاق افتاده باشد مگر آنكه در مورد اخير بيمه گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بيمه گر نسبت به آن بي اطلاع باشد.

هزينه حمل تا مقصد نهايي
۱۲ـ هرگاه در اثر تحقق يكي از خطرات تحت پوشش اين بيمه، حمل موضوع بيمه در بندر يا محلي به غير از مقصد كالاي بيمه شده خاتمه يابد، بيمه گر هر گونه هزينه هاي اضافي كه به طور معقول و متعارف براي تخليه، نگهداري و ارسال مورد بيمه به مقصد توسط بيمه گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود.
مقررات اين بند شامل هزينه هاي نجات يا خسارت همگاني نبوده و استثنائات مندرج در بندهاي ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ درمورد آن صادق خواهد بود و نيز شامل هزينه هاي ناشي از تقصير، غفلت، ورشكستگي يا قصور در انجام تعهدات مالي بيمه گذار يا كاركنان وي نمي گردد.

خسارت كلي فرضي
۱۳ـ درخواست خسارت به عنوان خسارت كلي فرضي قابل قبول نيست مگر اينكه بدين لحاظ كه تلف مورد بيمه قطعي و غير قابل اجتناب است و يا هزينه نجات، مرمت و ارسال مجدد آن به مقصد تعيين شده، ازقيمت آن كالا در مقصد بيشتر خواهد بود رها كردن آن معقول و منطقي باشد.

ارزش اضافي
۱۴ـ(۱/۱۴)- اگر بيمه گذار براي كالاي بيمه شده تحت اين بيمه نامه، بيمه ارزش اضافي تحصيل كند، فرض مي شود كه قيمت توافقي كالا تا جمع كل مبلغ بيمه شده تحت اين بيمه نامه و كليه بيمه نامه هاي ارزش اضافي، افزايش يافته است و تعهد بيمه گر با توجه به نسبت مبلغ بيمه شده اين بيمه نامه با كل مبالغ بيمه شده، تعيين مي شود. در صورت وقوع خسارت، بيمه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بيمه شده تحت كليه بيمه نامه هاي ديگر به بيمه گر مي باشد.
(۲/۱۴)- چنانچه اين بيمه به صورت ارزش اضافي باشد، شرط زير رعايت خواهد شد:
فرض مي شود كه قيمت توافقي كالا برابر با جمع كل مبلغ بيمه شده تحت بيمه نامه اوليه و كليه بيمه نامه هاي ارزش اضافي ديگر كه توسط بيمه گذار تحصيل شده است مي باشد.تعهد بيمه گر با توجه به نسبت مبلغ بيمه شده اين بيمه نامه با جمع كل مبلغ بيمه شده،خواهد بود.
در صورت وقوع خسارت، بيمه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بيمه شده تحت كليه بيمه نامه هاي ديگر به بيمه گر مي باشد.

منافع حاصل از بيمه
۱۵ـ اين بيمه:
(۱/۱۵)- بيمه گذاري را تحت پوشش قرار مي دهد كه ادعاي خسارت مي كند، اعم از اينكه قرار داد بيمه توسط اويا از سوي او منعقد شده يا بيمه نامه به او منتقل شده باشد.
(۲/۱۵)- به حمل كنندگان كالا و ساير امانت گيران كالاي مورد بيمه تسري نمي يابد و آنان را منتفع نمي كند.

به حداقل رساندن خسارات
وظايف بيمه گذار

۱۶ـ بيمه گذار، كاركنان و نمايندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظفند:
(۱/۱۶)- هرگونه اقدام معقول كه جهت دفع يا به حداقل رساندن چنين خسارتي موثر است را انجام دهند.
(۲/۱۶)- امكان اقامه دعوي و احقاق حق عليه حمل كنندگان، تحويل گيرندگان كالا يا هر شخص ثالث را كاملا حفظ كنند.
در مقابل، بيمه گر علاوه بر ساير خسارات قابل پرداخت تحت اين بيمه نامه، هزينه هاي متناسب و معقولي كه بيمه گذار جهت انجام اين وظايف متحمل شده است را جبران مي نمايد.

عدم اسقاط حق
۱۷ـ اقداماتي كه توسط بيمه گذار و يا بيمه گر به منظور نجات، حفظ يا مرمت و بازيافتن مورد بيمه به عمل مي آيد، نبايد به عنوان اسقاط حق يا قبول ترك مالكيت يا به عنوان هرگونه خدشه در حقوق هر يك از طرفين محسوب گردد.

اجتناب از تاخير
۱۸ـ ازجمله شرايط اين بيمه اين است كه اقدامات بيمه گذار براي حمل كالا در تمام موارد تا حدي كه در كنترل وي مي باشد، بايد با سرعت معقول و به نحو متعارف انجام گيرد.

قانون و عرف
۱۹ـ اين بيمه تابع قانون بيمه و عرف كشور ايران است.
تذكر: بيمه گذار موظف است در صورت تقاضاي تمديد براي اين بيمه نامه مطابق بند ۹ و يا اطلاع از تغيير مقصد مطابق بند ۱۰ فورا" بيمه گر را مطلع كند. شرط استفاده از چنين پوششي انجام اين تعهد مي باشد

مجموعه شرايط(C) :

خطرات مشمول بيمه
خطرات تحت پوشش

۱ـ اين بيمه خطرات زير به جز موارد استثنا شده در بندهاي ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ را پوشش مي دهد.
(۱/۱)- تلف شدن يا آسيب ديدن مورد بيمه كه به طور منطقي مرتبط با يكي از موارد زير باشد:
(۱/۱/۱)- آتش سوزي يا انفجار
(۲/۱/۱)- به گل نشستن، زمينگير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور.
(۳/۱/۱)- واژگون شدن يا از راه يا از خط خارج شدن وسيله حمل زميني
(۴/۱/۱)- تصادم يا برخورد با كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب.
(۵/۱/۱)- تخليه كالا در بندر اضطراري.
(۲/۱)- تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:
(۱/۲/۱)- فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي.
(۲/۲/۱)- به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي.

خسارت همگاني
۲ـ اين بيمه نامه خسارات همگاني و هزينه هاي نجات را كه به منظور پيشگيري از خسارت يا در ارتباط با آن به جز موارد مندرج در بندهاي ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ به وجود آمده و طبق قرار داد حمل و يا قانون و عرف حاكم بر آن محاسبه و تعيين شده باشد، پوشش مي دهد.
مسئوليت مشترك در تصادم
۳ـ به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئوليت مشترك دوكشتي در تصادم، بيمه گر جبران اين زيان را در قبال خطرات مورد تعهد در اين بيمه نامه به عهده مي گيرد. بيمه گذار تقبل مي نمايد كه هر گاه حمل كننده بر اساس شرط مذكور مطالبه زيان كند، بيمه گر را آگاه نمايد. در اين صورت بيمه گر حق دارد به هزينه خود دفاع از بيمه گذار را در دعوي به عهده گيرد.

استثنائات
۴ـ اين بيمه به هيچ وجه شامل خطرات زير نمي گردد:
(۱/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه قابل انتساب به سوء عمل ارادي بيمه گذار
(۲/۴)- نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كالاي مورد بيمه.
(۳/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از كافي نبودن، يا نامناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي كالاي مورد بيمه مشروط بر اينكه بسته بندي يا آماده سازي قبل از شروع اين بيمه انجام شده يا به وسيله بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بيمه شده را نداشته باشد (در موارد مربوط به اين شرط "بسته بندي" شامل چيدن كالاي مورد بيمه در كانتينر هم هست و كاركنان جزو پيمانكاران مستقل محسوب نمي شوند).
(۴/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه به علت عيب ذاتي يا ماهيت كالاي مورد بيمه.
(۵/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه علت آن تاخير باشد، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد (به استثناء هزينه قابل پرداخت بر اساس بند۲).
(۶/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از اعسار يا ورشكستگي مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها، به شرط اينكه بيمه گذار در هنگام بارگيري كالاي مورد بيمه در كشتي، از اين امر مطلع بوده يا بايستي طبيعتا در جريان معمول تجارت خود ازاين مسئله آگاه باشد كه اين اعسار و يا ناتواني مالي ميتواند مانع از ادامه عادي سفر گردد. اين استثنا در صورتي كه قرارداد بيمه به طرف ديگري (طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد كه آن طرف موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرارداد الزام آورخريداري كرده يا با خريد آن توافق نموده است، اعمال نمي گردد.
(۷/۴)- آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي مورد بيمه يا هر قسمت از آن از سوي هر شخص متخلف.
(۸/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه مستقيم يا غير مستقيم به علت يا ناشي از كاربرد هر نوع سلاح يا وسيله اي باشد كه با انرژي اتمي يا شكست هسته اي و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده راديواكتيو كار كند.
۵ـ(۱/۵)- اين بيمه به هيچ وجه تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نمي دهد:
(۱/۱/۵)- عدم قابليت دريانوردي كشتي يا شناور يا نامناسب بودن كشتي يا شناور براي حمل ايمن كالاي مورد بيمه، مشروط بر اينكه هنگام بارگيري كالاي مورد بيمه به وسيله حمل، بيمه گذار از فقدان قابليت دريانوردي يا نا مناسب بودن كشتي يا شناور آگاه باشد.
(۲/۱/۵)- نامناسب بودن كانتينر يا وسيله حمل جهت حمل سالم مورد بيمه، مشروط بر اينكه بارگيري كالا درون يا برون اين وسائط قبل از شروع اين بيمه نامه انجام شده باشد يا توسط بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشد و آنها از نامناسب بودن وسائط مذكور در زمان بارگيري كالاي مورد بيمه اطلاع داشته باشند.
(۲/۵)- در مواردي كه قرارداد بيمه به طرف ديگري(طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد و ايشان موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرار داد الزام آورخريداري كرده يا با خريد آن توافق نموده است استثناي بند ۱/۱/۵ اعمال نمي گردد.
(۳/۵)- بيمه گران حق ادعاي نقض تعهدات ضمني راجع به قابليت دريا نوردي كشتي و مناسب بودن كشتي براي حمل مورد بيمه را از خود اسقاط مي كنند.
۶ـ اين بيمه به هيچ عنوان، تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه هايي را كه علت اصلي آنها يكي از موارد زير باشد جبران نمي كند:
(۱/۶)- جنگ، جنگ داخلي، انقلاب، شورش، قيام و يا زد وخوردهاي داخلي ناشي از اين امور يا هرگونه عمل خصمانه توسط يا بر عليه يكي از دوقدرت متخاصم.
(۲/۶)- توقيف، ضبط، مصادره، تصرف يا اثرات ناشي از اين امور يا اثرات ناشي از اقدام به شروع آنها.
(۳/۶)- مين، اژدر و بمبهاي متروكه يا ساير سلاحهاي جنگي به جا مانده و متروكه.
۷ـ اين بيمه نامه به هيچ وجه تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه هاي ناشي از مواردزير را پوشش نمي دهد:
(۱/۷)- عمل اعتصاب كنندگان، جلوگيري از ورودكارگران يا عمل اشخاصي كه در درگيريهاي كارگري، آشوبها يا اغتشاشات داخلي شركت مي كنند.
(۲/۷)- اعتصاب، تعطيل محل كار، درگيريهاي كارگري، آشوبها و يا اغتشاشات داخلي.
(۳/۷)- هرگونه عمل تروريستي يا اقدام هر شخصي كه مستقيما با هدف براندازي دولتي يا اعمال نفوذ از طريق توسل به زور يا خشونت بر عليه دولت يا از طرف يا در ارتباط با هر سازماني كه قانوني يا غير قانوني تشكيل شده باشد.
(۴/۷) عمل هر شخصي با انگيزه سياسي عقيدتي يا مذهبي.

مدت اعتبار بيمه نامه
شرط حمل

۸ـ(۱/۸)- مشروط به رعايت بند ۱۱، اين بيمه از زماني كه كالاي مورد بيمه، انبار يا محل نگهداري مذكور در اين بيمه نامه را به منظور بارگيري بدون وقفه بر روي وسيله نقليه يا هروسيله حمل ديگري براي شروع حمل براي اولين بار ترك مي نمايد، آغاز و در طول جريان عادي حمل ادامه مي يابد و در يكي از حالات، زير هركدام زودتر واقع شود، منقضي مي شود:
(۱/۱/۸)- به مجرد تخليه كامل كالا از وسيله حمل يا وسيله نقليه ديگر در انبار يا محل نگهداري نهايي در مقصد مذكور در بيمه نامه.
(۲/۱/۸)- به مجرد تخليه كامل كالا از وسيله حمل يا وسيله نقليه ديگر به هر انبار يا محل نگهداري ديگر در مقصد مندرج در بيمه نامه يا قبل از آن كه بيمه گذاريا كاركنان وي براي نگهداري كالا در خارج از مسير حمل يا تقسيم و توزيع كالا در نظر گرفته باشد.
(۳/۱/۸)- هنگامي كه بيمه گذار يا كاركنان او تصميم مي گيرند خارج از مسير عادي حمل از هر يك از وسايل حمل زميني يا ساير وسائل حمل يا كانتينر براي نگهداري كالاي مورد بيمه استفاده كنند.
(۴/۱/۸)- به مجرد انقضاي ۶۰ روز از تخليه كامل كالاي مورد بيمه از كشتي در آخرين بندر تخليه.
(۲/۸) هرگاه پس از تخليه كالاي مورد بيمه ازكشتي در بندر نهايي تخليه و قبل از انقضاي مدت بيمه نامه قرار باشد كه كالا به مقصد ديگري غير ازمقصد تعيين شده در بيمه نامه حمل شود، در اين صورت بيمه طي مدت مقرر در بند ۱/۱/۸ الي ۴/۱/۸ به اعتبار خود باقي است ولي با شروع حمل به مقصد ديگر فاقد اعتبار است.
(۳/۸)- اين بيمه (با توجه به موارد خاتمه مذكور در بند ۱/۱/۸ الي ۴/۱/۸ و مقررات بند ۹ مندرج در زير) در صورت تاخير خارج از اختيار بيمه گذار، هرنوع تغيير مسير، تخليه اجباري، ارسال مجدد يا انتقال كالا به كشتي ديگر و در جريان هرنوع تغييري كه در سفر دريايي روي داده و ناشي از اختياراتي باشد كه طبق قراردادباربري به مالكان يا اجاره كنندگان كشتي تفويض شده است، داراي اعتبار خواهد بود.

خاتمه قرار داد حمل و نقل
۹ـ هرگاه قرارداد حمل در اثر رويدادي خارج از اراده و اختيار بيمه گذار در بندر يا محلي غير از مقصد مذكور در آن قرار داد خاتمه يابد يا حمل كالا به نحو ديگري قبل از تحويل كالا در مقصد (به شرح مندرج در شرط ۸ فوق)، خاتمه يابد يا حمل كالا به نحو ديگري قبل از تخليه كالا در مقصد (به شرح مندرج در شرط ۸ فوق) خاتمه يابد، اين بيمه نيزمنقضي مي شود مگر آنكه مراتب فورا به بيمه گر اطلاع و ادامه بيمه درخواست شود كه در آن صورت در ازاء حق بيمه اضافي (درصورت درخواست بيمه گر) اين بيمه تا يكي از مهلت هاي مقرر در زير به قوت خود باقي مي ماند:
(۱/۹)- تا زماني كه كالا در چنين بندر يا محلي به فروش رسيده و تحويل گردد يا چنانچه توافق خاص ديگري نشده باشد تا انقضاء مدت ۶۰ روز بعد از ورود كالاي بيمه شده به چنين بندر يا محل، هركدام زودتر واقع شود.
(۲/۹)- اگر كالاي مورد بيمه ظرف همان مدت ۶۰ روز (يا هر مدت اضافي ديگري كه توافق شده باشد) به مقصد مذكور در بيمه نامه يا هر مقصد ديگري ارسال گردد، در اين صورت بيمه طبق ضوابط مقرر در بند ۸ منقضي مي شود.

تغيير سفر
۱۰ـ(۱/۱۰)- هرگاه پس از شروع اين بيمه مقصد توسط بيمه گذار تغييرنمايد، بقاء اعتبار اين بيمه مشروط است به اينكه بيمه گذار مراتب را فورا به بيمه گر اعلام كند و شرايط و حق بيمه مورد توافق قرار گيرد. چنانچه خسارتي قبل از توافقات رخ دهد تحت پوشش خواهد بود مشروط بر اينكه بر مبناي نرخ و شرايط متعارف بازار باشد.
(۲/۱۰)- هرگاه حمل كالاي مورد بيمه طبق شرايط اين بيمه (مطابق بند ۱/۸) آغاز اما كشتي بدون اطلاع بيمه گذار يا كاركنان وي به مقصد ديگري حركت كند، با شروع حمل اين بيمه به قوت خود باقي است.

خسارات
نفع بيمه اي

۱۱ـ(۱/۱۱)- براي جبران خسارت تحت اين بيمه، بيمه گذار بايد هنگام بروز خسارت، نسبت به كالاي مورد بيمه نفع بيمه اي داشته باشد.
(۲/۱۱)- مشروط به رعايت بند ۱/۱۱ فوق، بيمه گذار حق دارد خسارت ناشي از خطربيمه شده را كه در طول مدت اين بيمه حادث مي شود، دريافت دارد، حتي اگرخسارت قبل از انعقاد قرارداد بيمه اتفاق افتاده باشد مگر آنكه در مورد اخير بيمه گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بيمه گر نسبت به آن بي اطلاع باشد.

هزينه حمل تا مقصد نهايي
۱۲ـ هرگاه در اثر تحقق يكي از خطرات تحت پوشش اين بيمه، حمل موضوع بيمه در بندر يا محلي به غير از مقصد كالاي بيمه شده خاتمه يابد، بيمه گر هرگونه هزينه هاي اضافي كه به طور معقول و متعارف براي تخليه، نگهداري و ارسال مورد بيمه به مقصد توسط بيمه گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود.
مقررات اين بند شامل هزينه هاي نجات يا خسارت همگاني نبوده و استثنائات مندرج در بندهاي ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ در مورد آن صادق خواهد بود و نيز شامل هزينه هاي ناشي از تقصير، غفلت، ورشكستگي يا قصور در انجام تعهدات مالي بيمه گذار يا كاركنان وي نمي گردد.

خسارت كلي فرضي
۱۳ـ درخواست به عنوان خسارت كلي فرضي قابل قبول نيست مگر اينكه بدين لحاظ كه تلف مورد بيمه قطعي و غيرقابل اجتناب است و يا هزينه نجات، مرمت و ارسال مجدد آن به مقصد تعيين شده، از قيمت آن كالا در مقصد بيشترخواهد بود رها كردن آن معقول و منطقي باشد.

ارزش اضافي
۱۴ـ(۱/۱۴)- اگر بيمه گذار براي كالاي بيمه شده تحت اين بيمه نامه، بيمه ارزش اضافي تحصيل كند، فرض مي شود كه قيمت توافقي كالا تا جمع كل مبلغ بيمه شده تحت اين بيمه نامه و كليه بيمه نامه هاي ارزش اضافي، افزايش يافته است و تعهد بيمه گر با توجه به نسبت مبلغ بيمه شده اين بيمه نامه با كل مبالغ بيمه شده، تعيين مي شود درصورت وقوع خسارت، بيمه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بيمه شده تحت كليه بيمه نامه هاي ديگر به بيمه گر مي باشد.
(۲/۱۴)- چنانچه اين بيمه به صورت ارزش اضافي باشد، شرط زير رعايت خواهد شد:
فرض مي شود كه قيمت توافقي كالا برابر با جمع كل مبلغ بيمه شده تحت بيمه نامه اوليه و كليه بيمه نامه هاي ارزش اضافي ديگر كه توسط بيمه گذار تحصيل شده است، مي باشد. تعهد بيمه گر با توجه به نسبت مبلغ بيمه شده اين بيمه نامه با جمع كل مبلغ بيمه شده، خواهد بود.
در صورت وقوع خسارت، بيمه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بيمه شده تحت كليه بيمه نامه هاي ديگر به بيمه گر مي باشد.

منافع حاصل از بيمه
۱۵ـ اين بيمه:
(۱/۱۵)- بيمه گذاري را تحت پوشش قرار مي دهد كه ادعاي خسارت مي كند، اعم ازاينكه قرار داد بيمه توسط او يا از سوي او منعقد شده يا بيمه نامه به او منتقل شده باشد.
(۲/۱۵)- به حمل كنندگان كالا و ساير امانت گيران كالاي مورد بيمه تسري نمي يابد و آنان را منتفع نمي كند.

به حداقل رساندن خسارات
وظايف بيمه گذار

۱۶ـ بيمه گذار، كاركنان و نمايندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظفند:
(۱/۱۶)- هرگونه اقدام معقول كه جهت دفع يا به حداقل رساندن چنين خسارتي موثر است را انجام دهند.
(۲/۱۶)- امكان اقامه دعوي و احقاق حق عليه حمل كنندگان، تحويل گيرندگان كالا يا هر شخص ثالث را كاملا حفظ كنند
در مقابل، بيمه گر علاوه بر ساير خسارات قابل پرداخت تحت اين بيمه نامه، هزينه هاي متناسب و معقولي كه بيمه گذار جهت انجام اين وظايف متحمل شده است را جبران مي نمايد.

عدم اسقاط حق
۱۷ـ اقداماتي كه توسط بيمه گذار و يا بيمه گر به منظور نجات، حفظ يا مرمت يا بازيافتن مورد بيمه به عمل مي آيد، نبايد به عنوان اسقاط حق يا قبول ترك مالكيت يا به عنوان هرگونه خدشه در حقوق هر يك از طرفين محسوب گردد.
اجتناب از تاخير
۱۸ـ از جمله شرايط اين بيمه اين است كه اقدامات بيمه گذار براي حمل كالا در تمام موارد تا حدي كه در كنترل وي مي باشد، بايد با سرعت معقول و به نحو متعارف انجام گيرد.

قانون وعرف
۱۹ـ اين بيمه تابع قانون بيمه و عرف كشور ايران است.
تذكر: بيمه گذار موظف است در صورت تقاضاي تمديد براي اين بيمه نامه مطابق بند ۹ و يا اطلاع از تغيير مقصد مطابق بند ۱۰ فورا" بيمه گر را مطلع كند، شرط استفاده از چنين پوششي انجام اين تعهد مي باشد.

 

خطرات تحت پوشش A

 • اين بيمه همه ‌خطرهايي را كه منجر به تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه مي شود به جز موارد استثنا شده(به قسمت عدم پوشش مراجعه نمایید)
   

خطرات تحت پوشش B

 • تلف شدن يا آسيب ديدن مورد بيمه كه به طور منطقي مرتبط با يكي از موارد زير باشد:
 • آتش سوزي يا انفجار.
 • به‌گل نشستن ، زمينگير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور.
 • واژگون شدن يا از راه يا از خط خارج شدن وسيله حمل زميني.
 • تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به‌غير از آب.
 • تخليه كالا در بندر اضطراري.
 • زلزله، آتشفشان يا صاعقه
 • تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:
 • فداكردن كالا در جريان خسارت عمومي.
 • به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي يا به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي.
 • ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به كشتي، شناور، محفظه كالا، كانتينريا محل انبار.
 • تلف شدن كلي هر بسته در كشتي يا شناور و يا تلف كلي هر بسته به‌علت افتادن به‌هنگام بارگيري و يا تخليه كشتي يا شناور.

 

 

خطرات تحت پوششC

 • تلف شدن يا آسيب ديدن مورد بيمه كه به طور منطقي مرتبط با يكي از موارد زير باشد:
 • آتش سوزي يا انفجار.
 • به‌گل نشستن ، زمينگير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور.
 • واژگون شدن يا از راه يا از خط خارج شدن وسيله حمل زميني.
 • تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به‌غير از آب.
 • تخليه كالا در بندر اضطراري.
 • تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:
 • فداكردن كالا در جريان خسارت عمومي.
 • به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي.


ماده ۱۸- خسارات غير قابل پرداخت: علاوه بر موارد ذكر شده در شرايط پيوست، خسارات ناشي از تحقق خطرات زير نيز تحت پوشش اين بيمه نخواهد بود.
۱- اشعه يون‌ساز و آلودگي به مواد راديو‌اكتيو ناشي از هرگونه سوخت يا فضولات هسته‌اي.
۲- عدم قبول بيمه‌گذار براي ورود كالاي مورد بيمه و يا ممانعت مقامات كشور واردكننده از ورود كالا.
۳- كسر از مبدا و يا ارسال كالايي مغاير با اسناد حمل و يا خريد.

عدم پوشش شرایط A
۴- اين بيمه به هيچ وجه شامل خطرات زير نمي‌گردد:
(۱/۴)- تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه قابل انتساب به سوء عمل ارادي بيمه‌گذار
(۲/۴)- نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كالاي‌ مورد بيمه.
(۳/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نامناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي كالاي مورد بيمه مشروط بر اينكه بسته بندي يا آماده سازي قبل از شروع اين بيمه انجام شده يا به‌ وسيله بیمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بيمه شده را نداشته باشد.( در موارد مربوط به اين شرط ،" بسته بندي " شامل چيدن كالاي مورد بيمه در كانتينر هم هست وكاركنان جزو پيمانكاران مستقل محسوب نمي‌شوند).
(۴/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه به علت عيب ذاتي يا ماهيت كالاي ‌مورد بيمه.
(۵/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي‌كه علت آن تاخير باشد، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد(به‌استثناء هزينه هاي قابل پرداخت بر اساس بند ۲).
(۶/۴)- تلف شدن ، آسيب  ديدن يا هزينه ناشي از اعسار يا ورشكستگي مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها، به شرط اينكه بیمه گذار در هنگام بارگيري كالاي مورد بيمه در كشتي ، از اين امر مطلع بوده يا بايستي طبيعتا در جريان معمول تجارت خود از اين مسئله آگاه باشد كه اين اعسار و يا ناتواني مالي مي‌تواند مانع از ادامه عادي سفر گردد. اين استثنا در صورتي كه قرارداد بيمه به طرف ديگري ( طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد كه آن طرف موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرارداد الزام آور خريداري كرده يا با خريد آن توافق نموده است ، اعمال نمي گردد.
(۷/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه مستقيم يا غير مستقيم به علت يا ناشي از كاربرد هر نوع سلاح‌ يا وسيله‌اي باشد كه با انرژي اتمي ‌يا شكست هسته‌اي و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده راديو اكتيو كاركند.
۵- (۱/۵)- اين بيمه به‌هيچ ‌وجه تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نمي‌دهد:
(۱/۱/۵)- عدم قابليت دريانوردي‌كشتي يا شناور يا نا مناسب بودن كشتي يا شناور براي حمل ايمن كالاي مورد بيمه ، مشروط بر اينكه هنگام بارگيري كالاي مورد بيمه به وسيله حمل ، بیمه گذار از فقدان قابليت دريانوردي يا نا مناسب بودن كشتي يا شناور آگاه باشد.
(۲/۱/۵)- نامناسب بودن كانتينريا وسيله حمل‌ جهت حمل سالم  مورد بيمه، مشروط بر اينكه بارگيري كالا درون يا برون اين وسائط قبل از شروع اين بيمه نامه انجام شده باشد يا توسط بیمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشد و آنها از نامناسب بودن وسائط مذكور در زمان بارگيري كالاي مورد بيمه اطلاع داشته باشند.
(۲/۵)- در مواردي كه قرارداد بيمه به طرف ديگري ( طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد و ايشان موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرارداد الزام آور خريداري كرده يا با خريد آن توافق نموده است استثناي بند ۱/۱/۵ اعمال نمي گردد.
(۳/۵)- بيمه گران حق ادعاي نقض تعهدات ضمني راجع به قابليت دريانوردي كشتي و مناسب بودن كشتي براي حمل مورد بيمه را از خود اسقاط مي‌كنند.
۶- اين بيمه به هيچ عنوان ،تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه‌هايي را كه علت اصلي آنها يكي از موارد زير باشد جبران نمي‌كند:
(۱/۶)- جنگ، جنگ داخلي، انقلاب، شورش، قيام و يا زد و خوردهاي داخلي ناشي از اين امور يا هرگونه عمل خصمانه توسط يا بر عليه يكي از دو قدرت متخاصم.
(۲/۶)- توقيف، ضبط، مصادره، تصرف( غير از دزدي دريايي) يا اثرات ناشي از اين امور يا اثرات ناشي از اقدام به شروع آنها.
(۳/۶)- مين، اژدر و بمبهاي مترو‌كه يا ساير سلاحهاي جنگي به جا مانده و متروكه.
۷- اين بيمه‌نامه به‌هيچ‌وجه تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نمي‌دهد:
(۱/۷)- عمل اعتصاب كنندگان، جلوگيري از ورود كارگران يا عمل اشخاصي كه در درگيريهاي كارگري، آشوبها يا اغتشاشات داخلي شركت مي كنند.
(۲/۷)- اعتصاب، تعطيل محل كار، درگيريهاي كارگري، آشوبها و يا اغتشاشات داخلي.
(۳/۷)- هر گونه عمل تروريستي يا اقدام هر شخصي كه مستقيما با هدف براندازي دولتي يا اعمال نفوذ از طريق توسل به زور يا خشونت بر عليه دولت يا از طرف يا در ارتباط با هر سازماني كه قانوني يا غير قانوني تشكيل شده باشد.
(۴/۷)- عمل هر شخصي با انگيزه سياسي عقيدتي يا مذهبي

عدم پوشش شرایط B
۴- اين بيمه به هيچ وجه شامل خطرات زير نمي‌گردد:
(۱/۴)- تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه قابل انتساب به سوء عمل ارادي بيمه‌گذار
(۲/۴)- نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كالاي‌ مورد بيمه.
(۳/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نامناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي كالاي مورد بيمه مشروط بر اينكه بسته بندي يا آماده سازي قبل از شروع اين بيمه انجام شده يا به‌ وسيله بیمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بيمه شده را نداشته باشد.( در موارد مربوط به اين شرط ،" بسته بندي " شامل چيدن كالاي مورد بيمه در كانتينر هم هست وكاركنان جزو پيمانكاران مستقل محسوب نمي‌شوند).
(۴/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه به علت عيب ذاتي يا ماهيت كالاي ‌مورد بيمه.
(۵/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي‌كه علت آن تاخير باشد، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد(به‌استثناء هزينه هاي قابل پرداخت بر اساس بند ۲).
(۶/۴)- تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از اعسار يا ورشكستگي مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها، به شرط اينكه بیمه گذار در هنگام بارگيري كالاي مورد بيمه در كشتي ، از اين امر مطلع بوده يا بايستي طبيعتا در جريان معمول تجارت خود از اين مسئله آگاه باشد كه اين اعسار و يا ناتواني مالي مي‌تواند مانع از ادامه عادي سفر گردد. اين استثنا در صورتي كه قرارداد بيمه به طرف ديگري ( طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد كه آن طرف موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرارداد الزام آور خريداري كرده يا با خريد آن توافق نموده است ، اعمال نمي گردد.
(۷/۴)- آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي مورد بيمه يا هر قسمت از آن از سوي هر شخص متخلف
(۸/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه مستقيم يا غير مستقيم به علت يا ناشي از كاربرد هر نوع سلاح‌ يا وسيله‌اي باشد كه با انرژي اتمي ‌يا شكست هسته‌اي و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده راديو اكتيو كاركند.
۵- (۱/۵)- اين بيمه به‌هيچ ‌وجه تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نمي‌دهد:
(۱/۱/۵)- عدم قابليت دريانوردي‌كشتي يا شناور يا نا مناسب بودن كشتي يا شناور براي حمل ايمن كالاي مورد بيمه ، مشروط بر اينكه هنگام بارگيري كالاي مورد بيمه به وسيله حمل ، بیمه گذار از فقدان قابليت دريانوردي يا نا مناسب بودن كشتي يا شناور آگاه باشد.
(۲/۱/۵)- نامناسب بودن كانتينريا وسيله حمل‌ جهت حمل سالم  مورد بيمه، مشروط بر اينكه بارگيري كالا درون يا برون اين وسائط قبل از شروع اين بيمه نامه انجام شده باشد يا توسط بیمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشد و آنها از نامناسب بودن وسائط مذكور در زمان بارگيري كالاي مورد بيمه اطلاع داشته باشند.
(۲/۵)- در مواردي كه قرارداد بيمه به طرف ديگري ( طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد و ايشان موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرارداد الزام آور خريداري كرده يا با خريد آن توافق نموده است استثناي بند ۱/۱/۵ اعمال نمي گردد.
(۳/۵)- بيمه گران حق ادعاي نقض تعهدات ضمني راجع به قابليت دريانوردي كشتي و مناسب بودن كشتي براي حمل مورد بيمه را از خود اسقاط مي‌كنند.
۶- اين بيمه به هيچ عنوان ،تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه‌هايي را كه علت اصلي آنها يكي از موارد زير باشد جبران نمي‌كند:
(۱/۶)- جنگ، جنگ داخلي، انقلاب، شورش، قيام و يا زد و خوردهاي داخلي ناشي از اين امور يا هرگونه عمل خصمانه توسط يا بر عليه يكي از دو قدرت متخاصم.
(۲/۶)- توقيف، ضبط، مصادره، تصرف يا اثرات ناشي از اين امور يا اثرات ناشي از اقدام به شروع آنها.
(۳/۶)- مين، اژدر و بمبهاي مترو‌كه يا ساير سلاحهاي جنگي به جا مانده و متروكه.
۷- اين بيمه‌نامه به‌هيچ‌وجه تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نمي‌دهد:
(۱/۷)- عمل اعتصاب كنندگان، جلوگيري از ورود كارگران يا عمل اشخاصي كه در درگيريهاي كارگري، آشوبها يا اغتشاشات داخلي شركت مي كنند.
(۲/۷)- اعتصاب، تعطيل محل كار، درگيريهاي كارگري، آشوبها و يا اغتشاشات داخلي.
(۳/۷)- هر گونه عمل تروريستي يا اقدام هر شخصي كه مستقيما با هدف براندازي دولتي يا اعمال نفوذ از طريق توسل به زور يا خشونت بر عليه دولت يا از طرف يا در ارتباط با هر سازماني كه قانوني يا غير قانوني تشكيل شده باشد.
(۴/۷)- عمل هر شخصي با انگيزه سياسي عقيدتي يا مذهبي

عدم پوشش C
۴- اين بيمه به هيچ وجه شامل خطرات زير نمي‌گردد:
(۱/۴)- تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه قابل انتساب به سوء عمل ارادي بيمه‌گذار
(۲/۴)- نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كالاي‌ مورد بيمه.
(۳/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نامناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي كالاي مورد بيمه مشروط بر اينكه بسته بندي يا آماده سازي قبل از شروع اين بيمه انجام شده يا به‌ وسيله بیمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بيمه شده را نداشته باشد.( در موارد مربوط به اين شرط ،" بسته بندي " شامل چيدن كالاي مورد بيمه در كانتينر هم هست وكاركنان جزو پيمانكاران مستقل محسوب نمي‌شوند).
(۴/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه به علت عيب ذاتي يا ماهيت كالاي ‌مورد بيمه.
(۵/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي‌كه علت آن تاخير باشد، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد(به‌استثناء هزينه هاي قابل پرداخت بر اساس بند ۲).
(۶/۴)- تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از اعسار يا ورشكستگي مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها، به شرط اينكه بیمه گذار در هنگام بارگيري كالاي مورد بيمه در كشتي ، از اين امر مطلع بوده يا بايستي طبيعتا در جريان معمول تجارت خود از اين مسئله آگاه باشد كه اين اعسار و يا ناتواني مالي مي‌تواند مانع از ادامه عادي سفر گردد. اين استثنا در صورتي كه قرارداد بيمه به طرف ديگري ( طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد كه آن طرف موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرارداد الزام آور خريداري كرده يا با خريد آن توافق نموده است ، اعمال نمي گردد.
(۷/۴)- آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي مورد بيمه يا هر قسمت از آن از سوي هر شخص متخلف
(۸/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه مستقيم يا غير مستقيم به علت يا ناشي از كاربرد هر نوع سلاح‌ يا وسيله‌اي باشد كه با انرژي اتمي ‌يا شكست هسته‌اي و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده راديو اكتيو كاركند.
۵- (۱/۵)- اين بيمه به‌هيچ ‌وجه تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نمي‌دهد:
(۱/۱/۵)- عدم قابليت دريانوردي‌كشتي يا شناور يا نا مناسب بودن كشتي يا شناور براي حمل ايمن كالاي مورد بيمه ، مشروط بر اينكه هنگام بارگيري كالاي مورد بيمه به وسيله حمل ، بیمه گذار از فقدان قابليت دريانوردي يا نا مناسب بودن كشتي يا شناور آگاه باشد.
(۲/۱/۵)- نامناسب بودن كانتينريا وسيله حمل‌ جهت حمل سالم  مورد بيمه، مشروط بر اينكه بارگيري كالا درون يا برون اين وسائط قبل از شروع اين بيمه نامه انجام شده باشد يا توسط بیمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشد و آنها از نامناسب بودن وسائط مذكور در زمان بارگيري كالاي مورد بيمه اطلاع داشته باشند.
(۲/۵)- در مواردي كه قرارداد بيمه به طرف ديگري ( طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد و ايشان موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرارداد الزام آور خريداري كرده يا با خريد آن توافق نموده است استثناي بند ۱/۱/۵ اعمال نمي گردد.
(۳/۵)- بيمه گران حق ادعاي نقض تعهدات ضمني راجع به قابليت دريانوردي كشتي و مناسب بودن كشتي براي حمل مورد بيمه را از خود اسقاط مي‌كنند.
۶- اين بيمه به هيچ عنوان ،تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه‌هايي را كه علت اصلي آنها يكي از موارد زير باشد جبران نمي‌كند:
(۱/۶)- جنگ، جنگ داخلي، انقلاب، شورش، قيام و يا زد و خوردهاي داخلي ناشي از اين امور يا هرگونه عمل خصمانه توسط يا بر عليه يكي از دو قدرت متخاصم.
(۲/۶)- توقيف، ضبط، مصادره، تصرف يا اثرات ناشي از اين امور يا اثرات ناشي از اقدام به شروع آنها.
(۳/۶)- مين، اژدر و بمبهاي مترو‌كه يا ساير سلاحهاي جنگي به جا مانده و متروكه.
۷- اين بيمه‌نامه به‌هيچ‌وجه تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نمي‌دهد:
(۱/۷)- عمل اعتصاب كنندگان، جلوگيري از ورود كارگران يا عمل اشخاصي كه در درگيريهاي كارگري، آشوبها يا اغتشاشات داخلي شركت مي كنند.
(۲/۷)- اعتصاب، تعطيل محل كار، درگيريهاي كارگري، آشوبها و يا اغتشاشات داخلي.
(۳/۷)- هر گونه عمل تروريستي يا اقدام هر شخصي كه مستقيما با هدف براندازي دولتي يا اعمال نفوذ از طريق توسل به زور يا خشونت بر عليه دولت يا از طرف يا در ارتباط با هر سازماني كه قانوني يا غير قانوني تشكيل شده باشد.
(۴/۷)- عمل هر شخصي با انگيزه سياسي عقيدتي يا مذهبي

نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟