قوانین و مقررات بیمه ای
آیین نامه کارگزاری بیمه

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ به استناد ماده ۱۷ و در اجرای ماده ۶۸ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری، «آیین نامه كارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم» را مشتمل بر ۵۲ ماده و ۱۳ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول- كلیات و تعاریف
ماده ۱-در این آیین نامه عبارات زیر در مفاهیم مقابل آن بكار رفته است:

 1. بیمه مركزی: بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران.
 2. كارگزار (دلال) رسمـی بیمه مستقیم: شخص حقیقی یا حقوقی است كه با توجه به مفاد این آیین نامه در ازای دریافت كارمزد مجاز به انجام فعالیت های واسطه گری و مشاوره خدمات بیمه مستقیم مندرج در ماده ۲ این آیین نامه بوده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از بیمه مركزی پروانه كارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم دریافت نموده است و در این آیین نامه كارگزار بیمه نامیده می شود.
 3. پروانه كارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم: مجوزی است برای انجام فعالیت های منـدرج در ماده ۲ این آیین‌نامه در هر یك از گروه رشته‏های بیمه زندگی و یا غیرزندگی كه توسط بیمه مركزی  به دو شكل حقیقی یا حقوقی صادر می گردد و در این آیین نامه پروانه كارگزاری نامیده می شود.
 4. مؤسسه بیمه: مؤسسات بیمه مستقیم دولتی و غیردولتی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران كه مجاز به انجام عملیات بیمه در كشور می‌باشند.

ماده ۲-كارگزار بیمه مجاز به انجام فعالیت های زیر است:

 1. دریافت اطلاعات لازم از متقاضی خدمات بیمه و ارایه مشاوره به وی در خصوص نرخ و شرایط خدمات بیمه مورد تقاضا و نحوه دریافت خسارت احتمالی.
 2. تكمیل فرم پیشنهاد بیمه و امضای آن به نمایندگی از طرف متقاضی خدمات بیمه.
 3. اخذ پوشش بیمه مناسب و الحاقیه از مؤسسات بیمه حسب مورد برای متقاضی خدمات بیمه یا بیمه‌گذار.
 4. پیگیری پرونده‌های خسارت بیمه‌نامه‌هایی كه با كد همان كارگزار بیمه صادر شده ‌است، شامل اعلام خسارت و اخذ رسید آن، تحویل مدارك و مستندات لازم برای تشكیل پرونده خسارت به مؤسسه بیمه و مذاكره با مؤسسه بیمه در خصوص خسارت به نمایندگی از بیمه گذار.

تبصره- انجام فعالیت های موضوع بندهای ۲ و ۴ این ماده مشروط به داشتن اجازهنامه كتبی رسمی از متقاضی خدمات بیمه یا بیمه‌گذار است. این اجازه نامه باید طبق نمونه ابلاغی بیمه مركزی تنظیم گردد.
 
فصل دوم- ضوابط اعطای پروانه كارگزاری
ماده ۳-متقاضی پروانه كارگزاری حقیقی و مدیرعامل كارگزاری بیمه حقوقی و عضو بیمه‌ای هیئت مدیره آن باید دارای شرایط زیر باشند:

 1. تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
 2. اعتقاد به اسلام یا یكی دیگر از ادیان رسمی كشور.
 3. داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم (برای آقایان).
 4. داشتن حداقل ۲۵ سال سن.
 5. نداشتن سوء پیشینه كیفری و سابقه محكومیت ناشی از ارتكاب یا معاونت در یكی از جرایم ارتشاء، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، جعل و تزویر، تدلیس، پولشویی، تبانی و یا مداخله در معاملات دولتی و اخلال در نظام اقتصادی و جرایم موضوع ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری.
 6. عدم حجر و عدم شهرت به نادرستی.
 7. داشتن حداقل مدرك كارشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 8. داشتن سابقه كار مفید بیمه‌ای به تشخیص بیمه مركزی حداقل دو سال برای دارندگان مدرك كارشناسی در رشته بیمه یا گرایش بیمه یا حداقل پنج سال برای دارندگان سایر مدارك كارشناسی.
 9. موفقیت در آزمون كتبی و مصاحبه بیمه مركزی.
 10. گذراندن دوره آموزشی تخصصی و توجیهی متناسب با رشته و مدرك تحصیلی طبق دستورالعمل ابلاغی بیمه مركزی و اخذ گواهینامه قبولی.

تبصره ۱- آزمون موضوع بند ۹ این ماده حداقل سالی یك بار توسط بیمه مركزی برگزار میشود.
تبصره ۲- بیمه مركزی می‌تواند برگزاری آزمون كتبی موضوع بند ۹ این ماده را به پژوهشكده بیمه و برگزاری دوره آموزشی تخصصی و توجیهی موضوع بند ۱۰ این ماده را به پژوهشكده بیمه و مؤسسات آموزشی دارای تاییدیه بیمه مركزی واگذار نماید.
تبصره ۳- متقاضی پروانه كارگزاری حقیقی و فرد پیشنهادی جهت تصدی سمت مدیرعامل و عضو بیمه ای هیئت مدیره كارگزار بیمه حقوقی چنانچه به تشخیص بیمه مركزی حداقل ده سال سابقه كار مفید بیمهای داشته باشند، مشروط به داشتن سایر شرایط مقرر در این آیین‌نامه از آزمون كتبی موضوع بند ۹ این ماده معاف هستند.
تبصره ۴- متقاضی پروانه كارگزاری حقیقی حداكثر ظرف مدت یكسال بعد از اخذ گواهینامه قبولی دوره آموزشی تخصصی و توجیهی موضوع بند ۱۰ این ماده و  متقاضی پروانه كارگزاری حقوقی حداكثرظرف مدت یك‌سال  بعد از اخذ گواهینامه قبولی دوره آموزشی تخصصی و توجیهی موضوع بند ۱۰ این ماده توسط مدیر عامل و عضو بیمه ای هیات مدیره می‌توانند با تكمیل مدارك، پروانه دریافت نمایند. پس از انقضاء مدت مذكور قبولی آنها كان لم یكن تلقی می شود.
ماده ۴-كارگزار بیمه حقوقی باید به یكی از اشكال زیر ثبت شود:

 1. شركت سهامی خاص یا تعاونی متعارف با حداقل سرمایه اولیه پانصد میلیون ریال.
 2. شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام با حداقل سرمایه اولیه دو میلیارد و پانصد میلیون ریال.

ماده ۵-متقاضی پروانه كارگزاری حقوقی برای دریافت مجوز ثبت باید مدارك زیر را به بیمه مركزی ارایه نماید:

 1. صورت كامل اسامی سهامداران و میزان سهام هر یك از آنها.
 2. صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس.
 3. اساسنامه مصوب مجمع عمومی مؤسس طبق نمونه ابلاغی بیمه مركزی.
 4. صورت كامل اسامی مدیران (مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) و گواهی عدم سوء پیشینه كیفری مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره.
 5. صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر تعیین مدیرعامل، سمت اعضای هیئت مدیره و صاحبان امضای مجاز.
 6. گواهی قبولی سمت از سوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره.
 7. فرم تكمیل شده اظهارنامه ثبت شركت و تأییدیه نام آن.

تبصره- مدیرعامل و عضو بیمه‌ای هیئت مدیره باید قبلاً تاییدیه مبنی بر احراز شرایط مقرر در ماده ۳ این آیین‌نامه را از بیمه مركزی اخذ نموده باشند.
ماده ۶-پروانه كارگزاری پس از دریافت مدارك لازم از متقاضیان و تاییدیه محل فعالیت ایشان توسط بیمه مركزی صادر می-شود.
تبصره- تغییر محل فعالیت كارگزار بیمه منوط به اخذ تاییدیه قبلی بیمه مركزی است.
ماده ۷-بیمه مركزی فهرست مدارك مورد نیاز برای صدور و تمدید پروانه كارگزاری و همچنین ضوابط و معیارهای مصاحبه موضوع بند ۹ ماده ۳ این آیین‌نامه را تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر خواهد كرد.
ماده ۸-بیمه مركزی پروانه كارگزاری را برای مدت سه سال صادر و برای دوره های بعد مشروط به وجود شرایط مقرر در این آیین نامه تمدید خواهد نمود.
ماده ۹-در پروانه كارگزاری، مشخصات و اطلاعات مربوط به كارگزار بیمه، نشانی محل كار، مدت اعتبار و غیرقابل انتقال بودن آن درج می‏گردد.
ماده ۱۰-تابلو، مهر و سربرگ كارگزار بیمه و مندرجات آنها باید متحدالشكل و مانند نمونه‏ای باشد كه بیمه مركزی تعیین می‏كند.
 
فصل سوم- مسئولیت ها و وظایف كارگزار بیمه
ماده ۱۱-كارگزار بیمه مجاز است برای اخذ پوشش بیمه صرفاً به مؤسسات بیمه مجاز موضوع بند ۴ ماده ۱ این آییننامه مراجعه نماید.
ماده ۱۲-كارگزار بیمه مسئول صحت امضای بیمهگذار كه ذیل فرم پیشنهاد بیمه را امضا مینماید، خواهد بود. همچنین در صورتی كه كارگزار بیمه به موجب اجازه‏نامه كتبی رسمی به نمایندگی از متقاضی خدمات بیمه فرم پیشنهاد را تكمیل و امضا نماید مسئول صحت اطلاعات مندرج در آن خواهد بود.
ماده ۱۳-كارگزار بیمه بازرگان شناخته میشود و باید طبق قوانین و مقررات جاری معاملات مربوط را در دفاتر قانونی خود ثبت نماید. كارگزار بیمه باید آمار و اطلاعات مربوط به عملكرد خود را در چارچوبی كه بیمه مركزی تعیین میكند ارایه نماید.
ماده ۱۴-متقاضی پروانه كارگزاری باید با نظر بیمه مركزی تضمینی به صورت وجه نقد یا اوراق مشاركت بی نام با قابلیت بازخرید قبل از سررسید یا ضمانتنامه بانكی نزد بیمه مركزی تودیع نماید. حداقل میزان این تضمین در هر یك از گروه رشته‌های بیمه‌های زندگی یا غیرزندگی برای متقاضی پروانه كارگزاری حقیقی پنجاه میلیون ریال و برای متقاضی پروانه كارگزاری حقوقی یكصد میلیون ریال میباشد. بیمه مركزی میتواند مبالغ مذكور را هر سه سال یكبار افزایش دهد.
تضمین مذكور تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران، بیمه شدگان یا صاحبان حقوق آنان و یا افراد ذینفع در بیمه نامه ها با حق رجحان نسبت به سایر بستانكاران كارگزار بیمه می باشد و در میان آنها حق تقدم با بیمه عمر است.
تبصره ۱-بیمه مركزی میتواند در زمان تمدید هر پروانه كارگزاری، مبالغ تضمین موضوع این ماده را حداكثر معادل ۱ درصد پرتفوی حق بیمه سال قبل آن كارگزار بیمه، افزایش دهد.
 تبصره ۲-مدت اعتبار تضمین  های مذكور در این ماده باید حداقل معادل دو برابر مدت اعتبار مندرج در پروانه كارگزاری باشد.
ماده ۱۵-متقاضی پروانه كارگزاری  و كارگزار بیمه پس از سپردن تضمین موضوع ماده ۱۴ این آیین نامه باید طبق سند رسمی و ضمن عقد خارج لازم به بیمه مركزی وكالت دهد كه بیمه مركزی بتواند با توجه به مدلول ماده مذكور، بنا به تشخیص خود برای جبران خسارات وارده ناشی از عمد، تقصیر، غفلت، مسامحه و یا قصور كارگزار بیمه و یا بازاریابها و یا كاركنان وی از تضمین مذكور استفاده نماید.
ماده ۱۶-متقاضی پروانه كارگزاری  و كارگزار بیمه مكلف است علاوه بر تضمین مذكور در ماده ۱۴ این آیین‏نامه، بیمه نامه مسئولیت‌ حرفهای فعالیت كارگزاری بیمه را از یكی از مؤسسات بیمه مجاز موضوع بند ۴ ماده ۱ این آیین‌نامه خریداری نماید. موارد تحت پوشش، مدت و حداقل سرمایه بیمه‌نامه مسئولیت مذكور را بیمه مركزی تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۷-كارگزار بیمه مكلف است قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری، آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه و دستورالعملها و بخشنامههای ابلاغی بیمه مركزی و سایر قوانین و مقررات كشور در خصوص فعالیت دلالی را رعایت نماید.
ماده ۱۸-کارگزار بیمه مكلف است در صورت تعلیق فعالیت یا عدم تمدید یا لغو پروانه كارگزاری نسبت به استرداد پروانه كارگزاری به بیمه مركزی اقدام نماید.
ماده ۱۹-كارگزار بیمه حقوقی مكلف است صورتجلسات مجامع عمومی با موضوع تغییر در اساسنامه، تغییر میزان سرمایه و یا تغییر در تركیب اعضای هیئت مدیره و صورتجلسات هیئت مدیره با موضوع تغییر مدیرعامل، تغییر سمت اعضای هیئت مدیره و یا تغییر صاحبان امضای مجاز خود را به بیمه مركزی ارایه نماید. اعمال و ثبت تغییرات مذكور، منوط به اعلام موافقت كتبی بیمه مركزی است.
ماده ۲۰-كارگزار بیمه مسئول جبران خسارت‌های ناشی از عمد، تقصیر، غفلت، مسامحه یا قصور خود و بازاریابها و كاركنان خود در انجام فعالیتهای موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه است.
ماده ۲۱-كارگزار بیمه ملزم به حفظ اسرار و اطلاعاتی است كه به مناسبت شغل خود بدست می‌آورد، در صورت افشا غیر مجاز این اسرار، بیمه مركزی می تواند نسبت به عدم تمدید یا لغو پروانه كارگزاری وی اقدام نماید.
ماده ۲۲-كارگزار بیمه مكلف است به طور مستند تمام اطلاعات لازم درباره بیمه مورد پیشنهاد و نیز نرخ حق‌بیمه مربوط را برای متقاضی خدمات بیمه تشریح و به او ارایه و اعلام نماید و بیمهنامه را برابر با درخواست و پیشنهادات اعلامی متقاضی خدمات بیمه از مؤسسه بیمه اخذ نماید و در غیر این صورت مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۲۳-كارگزار بیمه مجاز به دریافت حق‌بیمه به هیچ نحوی از انحاء اعم از نقدی، چك بانكی در وجه حامل یا بنام خود و طرق دیگر نیست مگر این كه از مؤسسه بیمه مربوط اجازه نامه كتبی داشته باشد كه در این صورت، پرداخت حق‌بیمه به كارگزار بیمه در حكم پرداخت حق‌بیمه به مؤسسه بیمه است و مؤسسه بیمه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
تبصره- چنانچه كارگزار بیمه بر خلاف مفاد این ماده عمل نماید، در مقابل بیمه‌گذار و مؤسسه بیمه مسئول خواهد بود.
ماده ۲۴-كارگزار بیمه حق دریافت خسارت بیمه گذار یا ذینفع را از مؤسسه بیمه ندارد. مؤسسه بیمه موظف است خسارت را در وجه بیمه‌گذار و یا ذینفع یا به حواله كرد پرداخت نماید.
ماده ۲۵-كارگزار بیمه حق ندارد از خسارتی كه مؤسسه بیمه به بیمه‌گذار یا ذینفع می‏پردازد مبلغی به هر عنوان دریافت دارد.
ماده ۲۶-كارگزار بیمه باید از رقابت مكارانه و ناسالم و انجام تبلیغات علیه مؤسسات بیمه ، نمایندگان بیمه و سایر كارگزاران بیمه خودداری كند.
ماده ۲۷-كارگزار بیمه موظف است هر سال تصویر اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره مالی خود را به بیمه مركزی ارایه نماید.
ماده ۲۸-كارگزار بیمه حقوقی مكلف است هر سال صورت های مالی حسابرسی شده خود را همراه با یادداشت های پیوست حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از تصویب در مجمع عمومی سهامداران به بیمه مركزی ارایه نماید.
ماده ۲۹-كارگزار بیمه موظف است آمار، اطلاعات و مدارك مندرج در این آیین‌نامه را از طریق سامانه نظارت و هدایت الكترونیكی بیمه (سنهاب) به بیمه مركزی ارسال نماید.
فصل چهارم- تكالیف مؤسسه بیمه
ماده ۳۰-قبول بیمه توسط مؤسسه بیمه از هر شخص به عنوان كارگزار بیمه در صورتی كه فاقد پروانه كارگزاری معتبر باشد، ممنوع است.
ماده ۳۱-مؤسسه بیمه و یا نماینده آن موظفند نام و كد تخصیص یافته بیمه مركزی به كارگزار بیمه را در بیمه‌نامه‌‌ای كه به پیشنهاد او صادر می‌شود درج نمایند.
ماده ۳۲-اگر برای بیمه‌ای چند كارگزار بیمه نرخ و شرایط خواسته باشند مؤسسه بیمه باید در كمال بی‌طرفی عمل نماید.
ماده ۳۳-در صورتی كه مؤسسه بیمه‌ای پیشنهاد كارگزار بیمه‌ای را رد نماید، نمیتواند همان بیمه را با همان شرایط از كارگزار بیمه دیگری قبول كند.
ماده ۳۴-مؤسسه بیمه نمیتواند بیمه‌ای را كه به وسیله كارگزار بیمه به مؤسسه یا نماینده مؤسسه پیشنهاد شده است از طریق مستقیم یا به وسیله نماینده خود قبول نماید مگر اینكه بیمه‌گذار انصراف خود را از صدور بیمهنامه از طریق كارگزار بیمه كتباً اعلام دارد. در این صورت مؤسسه بیمه یا نماینده مؤسسه نمیتواند تخفیفی برای بیمه‌گذار منظور نموده یا به وی پرداخت كند.
ماده ۳۵-اگر كارگزار بیمه پیشنهاد بیمه گذار خود را به مؤسسه بیمه یا نماینده مؤسسه تسلیم دارد، مؤسسه بیمه یا نماینده مؤسسه مزبور نمیتواند همان بیمه را از كارگزار بیمه دیگری قبول كند مگر با دستور صریح و كتبی بیمهگذار.
ماده ۳۶-مؤسسه بیمه موظف است حداكثر یك‌ماه پس از دریافت حق‌بیمه، كارمزد كارگزار بیمه را پرداخت نماید مگر آنكه طرفین كتباً به نحو دیگری توافق نموده باشند.
تبصره-مؤسسه بیمه موظف است میزان كارمزد قابل پرداخت به كارگزار بیمه را كتباً به وی اعلام نماید. در صورت عدم اعلام كتبی كارمزد به كارگزار بیمه، كارمزد قابل پرداخت معادل حداكثر كارمزدهای مقرر در آییننامه كارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه خواهد بود. در هر حال كارمزد قابل پرداخت به كارگزار بیمه نباید از حداكثر كارمزدهای مقرر در آیین‌نامه مذكور بیشتر باشد.
ماده ۳۷-چنانچه تغییراتی در بیمه نامه داده شده باشد و این تغییرات باعث افزایش حق  بیمه ‌گردد، كارمزد كارگزار بیمه نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت و درصورتی كه مبلغ حق‌بیمه تقلیل یابد یا به بیمه‌گذار مسترد گردد، كارمزد كارگزار بیمه نیز به همان نسبت كاهش یا برگشت داده خواهد شد. مؤسسه بیمه باید این تغییرات را به كارگزار بیمه مربوط كتباً اطلاع دهد.
ماده ۳۸-بیمهنامههایی كه به پیشنهاد كارگزار بیمه و با كد اختصاصی وی صادر شده و معتبر می‌باشد، پرتفوی كارگزار بیمه محسوب می شود. كارگزار بیمه می‌تواند پرتفوی خود را با موافقت بیمه مركزی و با اطلاع مؤسسه بیمه مربوط به كارگزار بیمه دیگری انتقال دهد.
تبصره-در صورت فوت یا حجر كارگزار بیمه حقیقی، وراث یا نماینده قانونی وی میتوانند حداكثر تا مدت یكسال پس از تاریخ فوت یا حجر، با موافقت بیمه مركزی كد اختصاصی وی را به شخص دیگری كه واجد شرایط این آیین‌نامه باشد، انتقال دهند. طی این مدت پروانه كارگزاری وی تعلیق و در صورت عدم انتقال ظرف مدت مذكور، لغو می‌شود.
ماده ۳۹-كارگزار بیمه حقوقی می تواند با موافقت بیمه مركزی در داخل یا خارج از كشور شعبه تأسیس نماید.
فصل پنجم- نظارت
ماده ۴۰-بیمه مركزی می‌تواند محل فعالیت و دفاتر و مدارك كارگزار بیمه را بازرسی كند. كارگزار بیمه مكلف به همكاری و ارایه اسناد و توضیحات مورد نیاز به بیمه مركزی است.
ماده ۴۱-شغل كارگزار بیمه حقیقی، مدیر عامل، عضو بیمه‌ای هیئت مدیره و مسئول شعب كارگزار بیمه حقوقی و همچنین موضوع فعالیت كارگزار بیمه حقوقی باید منحصراً انجام فعالیت های موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه باشد. سمت‌های آموزشی در مؤسسات آموزش عالی مشمول این حكم نمی‌باشد.
تبصره-كاركنان بیمه مركزی و مؤسسات بیمه و اعضای هیئت مدیره آنها، نمایندگان بیمه و كارگزاران بیمه اتـكایی و نماینده بیمه حقوقی، ارزیابان خسارت و اكچوئران رسمی بیمه نمی توانند در كارگزاری‌های بیمه سمت یا سهم یا فعالیت داشته باشند. همچنین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و مسئول شعب كارگزار بیمه حقوقی نمی توانند در سایر كارگزاری های بیمه اعم از مستقیم و اتكایی سمت یا سهم داشته یا به عنوان كارگزار بیمه حقیقی فعالیت داشته باشند.
ماده ۴۲-بیمه مركزی مرجع رسیدگی به تخلفات كارگزار بیمه از مقررات این آیین‌نامه می‌باشد. در هر حال رسیدگی به تخلفات كارگزار بیمه در مرجع فوقالذكر مانع از این نخواهد بود كه در دادگاه های عمومی تخلفات كارگزار بیمه طبق قوانین جزائی و یا مدنی مورد رسیدگی و تعقیب قرار گیرد.
ماده ۴۳-در صورت احراز تخلف كارگزار بیمه از قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری، آیین نامه های مصوب شورای-عالی بیمه، دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی بیمه مركزی و قوانین و مقررات كشور، بیمه مركزی می‌تواند متناسب با نوع، تكرار، تعدد و شدت تخلف، تصمیمات زیر را اتخاذ نماید:

 1. تذكر كتبی به كارگزار بیمه حقیقی یا مدیرعامل یا عضو بیمه‌ای كارگزار بیمه حقوقی.
 2. سلب صلاحیت مدیرعامل یا عضو بیمه‌ای كارگزار بیمه حقوقی.
 3. تعلیق پروانه كارگزاری حداكثر تا یكسال.
 4.  لغو پروانه كارگزاری.

ماده ۴۴-پروانه كارگزاری علاوه بر بند ۴ ماده ۴۳ در موارد زیر نیز توسط بیمه مركزی لغو می‌شود:

 1. به درخواست كارگزار بیمه.
 2. در صورتی كه كارگزاری بیمه حقوقی یا مدیرعامل یا عضو بیمه ای هیئت مدیره كارگزار بیمه حقوقی هر یك از شرایط مندرج در این آیین نامه را از دست بدهد یا مستنداتی كشف شود مبنی بر اینكه وی از ابتدا شرایط مذكور را نداشته است.
 3. در صورت استعفا، عزل یا فوت مدیرعامل یا عضو بیمه‌ای هیئت مدیره كارگزار بیمه حقوقی یا از دست دادن یكی از شرایط مقرر در ماده ۳ این آیین‌نامه و عدم معرفی فرد جایگزین تا سه ماه جهت بررسی صلاحیت وی.
 4. در صورتی كه كارگزار بیمه تا دو سال پس از صدور پروانه كارگزاری، عملیات خود را شروع نكند.
 5.  در صورتی كه كارگزار بیمه یك سال پس از اتمام اعتبار پروانه كارگزاری نسبت به تمدید آن اقدام ننماید.
 6. انحلال كارگزار بیمه حقوقی.
 7. ورشكستگی كارگزار بیمه حقوقی.
 8. در سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه.

ماده ۴۵-در صورت لغو پروانه كارگزاری حقوقی، چنانچه طی یكسال شركت موضوع فعالیت خود را تغییر ندهد، باید منحل شود.
ماده ۴۶-در صورت لغو پروانه كارگزاری، بیمه مركزی پس از اخذ مفاصاحساب عملیات كارگزاری بیمه‏ از مؤسسات بیمه و در صورت عدم وجود شكایت از كارگزار بیمه از سوی بیمه گذاران، بیمه شدگان یا صاحبان حقوق آنان یا افراد ذینفع در بیمه نامه ها، تضمین مندرج در ماده ۱۴ این آیین نامه را مسترد خواهد نمود. عدم ارایه مفاصاحساب توسط مؤسسات بیمه ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ درخواست بیمه مركزی به منزله موافقت آنها با استرداد تضمین مذكور می‌باشد.
ماده ۴۷-اگر پروانه كارگزاری به علت تخلف بر اساس اعلام بیمه‌ مركزی لغو شود، كارگزار بیمه حقیقی و مدیرعامل كارگزار بیمه حقوقی، برای مدتی كه بیمه‌ مركزی تعیین می‌كند، نمی‌تواند به عنوان نماینده بیمه حقیقی، كارگزار بیمه حقیقی، ارزیاب خسارت بیمه‌ای حقیقی، اكچوئر رسمی بیمه حقیقی، نماینده فروش بیمه ‌عمر یا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نماینده بیمه حقوقی، كارگزار بیمه حقوقی، كارگزار بیمه اتكایی، ارزیاب خسارت بیمه‌ای حقوقی، اكچوئر رسمی بیمه حقوقی فعالیت نماید.
ماده ۴۸-بیمه مركزی به نحو مقتضی صدور، تعلیق، عدم تمدید و لغو پروانه كارگزاری را به سندیكای بیمه‌گران ایران، مؤسسات بیمه و كانون انجمن‌های صنفی كارگزاران بیمه اعلام خواهد نمود. بیمه‌ مركزی این موارد را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود به اطلاع عموم می‌رساند.
ماده ۴۹-در صورت عدم اجرای مفاد این آیین‌نامه توسط مؤسسه بیمه، بیمه مركزی می‌تواند حسب مورد هر یك از اقدامات زیر را انجام دهد:

 1. اخطار كتبی به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره یا مدیران ذی‌ربط مؤسسه بیمه؛
 2. سلب صلاحیت مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره یا مدیران ذیربط مؤسسه بیمه.

ماده ۵۰-كارگزاران بیمه كه قبلاً پروانه كارگزاری دریافت نموده‏اند، موظفند حداكثر سه سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه شرایط خود را با مفاد آن منطبق نمایند، در غیر این صورت پروانه كارگزاری آنها تا رفع مغایرت (حداكثر یكسال) تعلیق و پس از آن لغو خواهد شد.
 
فصل ششم- سایر موارد
ماده ۵۱-مواردی كه در این آیین‌نامه پیشبینی نشده است تابع قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری، قانون تجارت، قانون راجع به دلالان و سایر قوانین و مقررات مربوط و عرف بیمه خواهد بود.
ماده ۵۲-این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ جایگزین آیین‌نامه دلالی رسمی بیمه (آیین نامه شماره ۶) و اصلاحات بعدی آن می شود.

== 
مكمل آیین‌نامه كارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم آیین‌نامه شماره ۹۲/۱

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ1395/11/24 آیین‌-نامه كارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه شماره ۹۲) را به شرح زیر اصلاح و به عنوان "آیین نامه شماره ۱/۹۲" و مكمل آیین‌نامه مذكور تصویب نمود:
ماده ۳۴-آیین نامه كارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه شماره ۹۲) به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۳۴-مؤسسه بیمه نمیتواند بیمه‌ای را كه به وسیله كارگزار بیمه به مؤسسه یا نماینده مؤسسه پیشنهاد شده است از طریق مستقیم یا به وسیله نماینده خود قبول نماید مگر اینكه بیمه‌گذار انصراف خود را از صدور بیمهنامه از طریق كارگزار بیمه كتباً اعلام دارد. در این صورت مؤسسه بیمه یا نماینده مؤسسه نمیتواند تخفیفی برای بیمه‌گذار منظور نموده یا به وی پرداخت كند. همچنین كاركنان مؤسسه بیمه به جز در مواردی كه به تصویب هیئت مدیره شركت بیمه رسیده باشد، مجاز نیستند  انعقاد قرارداد بیمه بیمه‌نامه‌ای كه مؤسسه بیمه به طور مستقیم بازاریابی و یا جذب كرده است را به كارگزار بیمه هدایت و واگذار كنند.
تبصره ۱-هیئت مدیره مؤسسه بیمه می‌تواند با توجه به نوع بیمه نامه، مبلغ حق بیمه، درصد و میزان كارمزد و سایر ملاحظات، تصمیم‌گیری در اینگونه موارد را به مدیرعامل، مدیران و یا دیگر مسئولین مؤسسه واگذار نماید. در این صورت میزان كارمزد فروش بیمه‌نامه متناسب با حجم كار و خدمات و نیز با رعایت سقف‌های مصوب شورای عالی بیمه تعیین می‌شود.
تبصره ۲-چنانچه محرز شود هر یك از كاركنان مؤسسه بیمه بدون رعایت ضوابط مقرر در این آیین‌نامه یا مصوبه هیئت مدیره، اشخاصی كه قصد خرید بیمه‌نامه یا انعقاد قرارداد بیمه به صورت مستقیم از موسسه بیمه داشته‌اند را به كارگزار بیمه معینی معرفی و یا كد كارگزار را در بیمه‌نامه، الحاقیه یا قرارداد بیمه درج كرده است، تخلف محسوب می‌شود و مشمول مقررات انضباطی مربوط خواهد بود."

==

مکمل آیین‌نامه كارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم

آیین‌نامه شماره ۹۲/۲

 شورای‌عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳، به استناد ماده ۱۷ و در اجرای ماده ۶۸  قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری، آیین نامه كارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم را به شرح زیر اصلاح و به عنوان آیین‌نامه شماره ۹۲/۲ و مکمل آیین ‌نامه مذکور تصویب نمود:

1-تعریف زیر به ماده ۱ آیین نامه اضافه شود:

پروانه کارگزاری (دلال)رسمی بیمه  برخط (آنلاین):  مجوزی است که به کارگزار بیمه حقوقی و یا سایر اشخاص حقوقی متقاضی واجد شرایط مقرر در این آیین نامه برای انجام فعالیت های زیر در هر یك از رشته‏های بیمه موضوع فعالیت، توسط بیمه مركزی صادر می گردد:

 • ایجاد امکان مقایسه و ارایه مشاوره آنلاین در خصوص نرخ و شرایط خدمات بیمه به متقاضی خدمات بیمه‌ای.
 • بازاریابی و ایجاد امکان فروش آنلاین در رشته های بیمه ای برای  مؤسسات بیمه، نمایندگان آنها و کارگزاران رسمی بیمه.
 • ایجاد امکان واریز آنلاین حق بیمه از طریق اتصال به سیستم  های مالی موسسه بیمه."

۲-متن زیر به  عنوان تبصره ۵ به ماده۳ آیین نامه اضافه شود :

"تبصره ۵-مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی متقاضی اخذ پروانه کارگزاری (دلال) رسمی بیمه برخط (آنلاین) ضمن داشتن شرایط مندرج در بندهای ۱ الی ۷، ۹ و ۱۰ ماده ۳ این آیین نامه، باید حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط در زمینه بیمه به تشخیص بیمه مرکزی داشته باشند. "
۳-مواد زیر به ابتدای فصل ششم آیین نامه اضافه و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح شود:
"ماده ۵۱-سایر شرایط لازم برای اعطای پروانه و کد فعالیت به كارگزاری برخط (آنلاین)، نحوه تبادل اطلاعات بین بیمه مرکزی و موسسه بیمه و کارگزار برخط (آنلاین) و سایر موضوعات مربوط با فعالیت کارگزاران برخط (آنلاین) توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده۵۲-کارگزار(دلال) رسمی بیمه برخط (آنلاین) مشمول سایر احکام مقرر در این آیین نامه می باشد."

نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟